3. 1. 2013

Útok na vzťahy a spoluprácu.

Útok na vzťahy a spoluprácu.

Už dlhšiu dobu vnímam varovanie od Pána, že prechádzame útokom na naše vzťahy a spoluprácu. A keďže verím, že to nie je len bojom nášho zboru Viera, ale v posledných rokoch som tento boj videl na mnohých miestach po Slovensku, rozhodol som sa, že aspoň tie posledné prorocké usmernenia v tejto veci aj uverejním.

Prosím rozsudzujme to a o to horlivejšie usilujme o čistotu našich sŕdc a o lásku medzi nami. Verím, že aj zápasy a zmätky uprostred týchto útokov v konečnom dôsledku prinesú milujúcim Boha mnohý úžitok a dokázanie sa v láske.

Moja skúsenosť

Bolo to 5.11.2012 v pondelok ráno, kedy som si otvoril tento text:

Lukáš 22:24  Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. 25  On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. 26  Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. 27  Lebo kto je väčší: ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži, 28  vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. 29  Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, 30  aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských. 31  Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32  ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.

Potom ako som sa modlil, som vnímal, ako mi Pán hovorí, že sme pod útokom na naše vzťahy a vzájomnú dôveru. Prijal som napomenutie, že si máme dávať pozor na naše postoje, na to, čo si myslíme o tých druhých a čo o nich hovoríme. Tiež si potrebujeme dať pozor na naše motívy a zámery, že či sú naozaj Pánovými. Zvlášť som vnímal nebezpečenstvo porovnávania sa s druhými, súťaživosť a videnie chýb...

Toto som sa snažil aj zdieľať pri rôznych príležitostiach a veľa som sa za to modlil. Zvlášť keď som videl situáciu za situáciou, ktoré naozaj boli nepríjemným dôkazom duchovného boja práve v tejto oblasti.

Zaujímavý email

V ten deň som dostal zaujímavý email, v ktorom bolo opísané veľmi podobné vnímanie situácie niekým iným:

Včera keď som sa poobede modlila... videla som, akoby to bola taká pasca - tieto nedorozumenia, stresy, nestíhanie, komunikácia... Aj som mala chuť vám napísať, že problém je inde, aj keď si uvedomujem, že je aj praktický. Ale akoby medzi dielikmi "skladačky" boli medzery, z ktorých sa diabol náramne vytešuje, lebo sa mu darí vyvolať dojem, že jeden druhému nevychádza dosť v ústrety, a že problémy sú tam, kde to riadne zraňuje... Ale to je len taká pasca, aby sa mnohí cítili zle a aby bola zdanlivá omnoho väčšia nedôvera a nejednota než v skutočnosti je. Strašne som mala chuť modliť sa s vami všetkými, akoby Boh nám chcel povedať, že je s nami, s každým zvlášť, ale hlavne spolu medzi nami, vami... a chce tam byť a dať pokoj a svetlo a pravdu, cestu... Ale možno to preháňam a je to inak, než to ja cítim, tak som preto nič nenapísala...

Je zaujímavé ako rôzni ľudia opisujú tento zápas a v tom emaili je naozaj autentický opis ako sa cíti niekto, kto úprimne hľadá Boha a pri tom je uprostred virvaru duchovného boja.

Uverejňujem aj toto nasledovné zdieľanie Juraja, ktoré prijal 30.12.2012.

Prosím, rozsudzujme to a buďme bdelí, aby sme obstáli v tomto dôležitom zápase o čistotu našich sŕdc, o jednotu a lásku medzi nami. Už dlhšie vnímam, že práve naše vzájomné vzťahy, láska, spolupráca – naše vydanie sa jeden druhému – sú podmienkou toho, či budeme, alebo nebudeme Bohom podľa Jeho zámeru použiteľní.

Drahokam v Pánovej korune.

Na vysvetlenie chcem povedať, že to bolo počas mojej chvíľky, keď som Pánovi vyznával svoj hriech a dostal odpustenie. Okrem osobného zjavenia, ktorým ma neskutočne posilnil, mi zrazu "na dôvažok" Pán začal dávať takéto čosi na myseľ. Nebolo to v kontexte modlitby za zbor, vôbec som to nečakal, len som jasne vnímal, akoby ma Duch "osvecoval" - otváral mi oči mysle/srdca  a hovoril priamo do môjho srdca.

Najskôr som videl obraz Krista Kráľa. Mal vysokú zlatú korunu. Bol to majestátny Kráľ všetkých kráľov, nepochybná najvyššia autorita. Videl som ale len lem tej koruny, ktorú mal na hlave. Mal na nej drahokam, vyzeral ako smaragd.  Vybral ho z nej - vzal si ho do rúk a vnímal som, že mi hovorí: TOTO JE ZBOR VIERA.

Pán Ježiš Kristus vybral vzácny drahokam z jeho koruny a nechal ho prejsť SKÚŠKAMI OHŇA. Ten drahokam je zbor Viera a ten OHEŇ ma vyskúšať LÁSKU, ktorá je medzi Jeho ľudom.

Pán mi povedal: túto lásku preskúšam (ja verím, že to bude v nastávajúcom roku) prostredníctvom DUCHA KRITIKY a DUCHA NEDOROZUMENIA / NEPOROZUMENIA. Budeme / sme pokúšaní kritizovať druhých za to, že nerobia to, čo si myslíme, že by mali. Alebo za to, že to, čo robia, robia iným spôsobom ako si to predstavujeme my sami. Skratka druhí nie sú / nebudú podľa našich predstáv. Pán mi povedal: vložil som do toho zboru diverzitu / rôznorodosť / rozmanitosť (ľudí z rôznych prostredí, s rozdielnym zázemím, príbehom) - a urobil som to NASCHVÁL. Sleduje to MÔJ ZÁMER. Chcem zjaviť SVOJU LÁSKU uprostred tejto rôznosti - lásku, ktorá zbúrala priehradný múr nepriateľstva, ktorá zbúrala bariéry naprieč kultúrami, naprieč sociálnymi rozdielmi, ktorá urobila priateľov z tých, čo boli kedysi nepriateľmi.  Tato láska zbúrala bariéry, ktoré oddeľovali nás/vás. Nestavajte znovu tieto bariéry! Duch kritiky (kritizovania) a nedorozumenia sa budú snažiť presne o toto - aby jedných od druhých oddelili, odlúčili a aby priniesli HORKOSŤ a hádky tam, kde kedysi bola dôvera a jednota (vzájomná sloboda).

Toto je skúška, ktorá má vyskúšať vašu lásku a vaše vzťahy. Jej cieľom je, aby VZRÁSTLA láska medzi Vami, aby bola dokonca ešte väčšia láska medzi vami ako je teraz, pretože vy ste URČENÍ na to, aby ste OKÚSILI MOJU LÁSKU a boli vôňou/chuťou MOJEJ LÁSKY svetu. Ja som si vás vybral, zbor Viera, aby ste boli chuťou/vôňou lásky, ktorú nemožno vypôsobiť v ľudskom srdci nijako inak iba Mojím Duchom a skúškou spoločenstva. VY ZVÍŤAZÍTE, pretože Ja som už zvíťazil.

Vnímal som "sedem Duchov Božích", akoby plných očí, ktoré sa pozerali - preskúmavali srdce každého jedného v zbore. (Veľmi zvláštny vnem, akoby mi Boh nasadil na moje srdce svoje oči, ktoré pozerajú priamo do vnútra srdca, do hĺbky, ktoré "prenikajú závojom skutočnosti až k najtajnejším motívom, podstate, vnútru").  Pán mi povedal: Vidím rôznosť a vidím tu pestrosť a rozmanitosť, ktorá je medzi vami. Ja starostlivo zvažujem každú sebemenšiu myšlienku, každý motív vášho srdca a LEN JA DOKÁŽEM vidieť toto všetko v správnom svetle / správne a spravodlivo posúdiť vaše srdce a vaše cesty. Vy to nedokážete a preto by ste NEMALI SÚDIŤ / POSUDZOVAŤ jeden druhého. Nechajte MŇA súdiť/posudzovať Vás. (Nechajte súdy medzi vami na MŇA). Nesúďte jedni druhých a pozor na brvno vo vašom oku, cez ktoré hľadíte / posudzujete toho druhého. Vy ste takí rôzni, ste tak rozmanití, každý má tak jedinečné srdce, že ak budete hľadieť len jeden na druhého - na to, čo robíte, ako rozmýšľate, ako rozprávate - veľmi skoro sa ocitnete na ceste kritizovania a neporozumenia. Hľaďte miesto toho NA MŇA! Váš pohľad nech je pevne upretý na mňa. Hľa, ja robím NOVÚ VEC a nemáte šancu jej porozumieť / ju rozpoznať, ak sa budete pozerať na ľudí - musíte sa pozrieť na Mňa a potom ju uvidíte.

Keď sa zhromažďujete, hľaďte na Mňa samotného a rozhodnite sa, že nebudete vznášať svoje súdenie, posudzovanie (hoci aj dobre mienené), ani obviňovania voči svojim bratom. Majte sa na pozore - Žalobca bratov je stále aktívny. On by vás strašne rád rozdelil / oddelil jeden od druhého, ak by som JA nedával na vás pozor (ak by som nad vami nebdel JA sám).

Budú to skúšky lásky a dôvery medzi vami, ale vy zvíťazíte, pretože Ja som už zvíťazil.  Ja preskúšam aj vašu vieru - a Ja chcem povzbudiť a vybudovať vašu vieru. Vieru nie vo veci, ktoré sa vidia, ale vo veci NEVIDITEĽNÉ. Preto uprite svoj zrak pevne na Mňa. Zakotvite svoje srdce vo Mne a hľadajte jednotu a bratstvo medzi sebou.

Neuctievajte / nepremýšľajte nad DIELOM, ktoré Ja konám vo vás / prostredníctvom vás / uprostred vás, ale uctievajte a premýšľajte len nado Mnou samým. Pozor - upretím zraku na DIELO namiesto na PÁNA diela sa opäť dostanete na cestu súdenia a posudzovania druhých.

Potom som videl, ako Kráľ Ježiš po prepálení ohňom znovu tento drahokam zasadil do svojej koruny a zrazu som si uvedomil - On ho CELÝ ČAS držal vo svojich rukách! Haleluja! On nás "nevydal ohňu", ale držal nás uprostred tohto ohňa.

Keď som tieto myšlienky a obrazy zachytával, prišli mi na um ďalšie "zjavenia" alebo pripomenutia z Jeho slova: viera, nadej, láska - ale najväčšia z nich je láska. Nie je napísané: poznajú ich podľa viery, ale budú ich poznať podľa lásky, ktorá bude medzi nimi. Čiže láska je tá prvá a najdôležitejšia. Dajte si ju pred svoje oči ako vzácny cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Naučte sa vážiť si jeden druhého v láske. Choďte druhú míľu, odplácajte dobrým za zlé. Učte sa odo Mňa a Ja vás naplním svojou láskou.

Chcem, aby tato Moja LÁSKA bola zjavená medzi vami.

Veľmi nedokonalé zachytenie toho, čo som vnímal, že mi Pán hovoril. Najskôr mi niečo ukázal a hovoril priamo do môjho srdca. Potom, keď som sa tie myšlienky snažil zachytiť, začal ich rozvíjať a išlo to akoby trošku iným smerom než to prvé zjavenie. Ale podstata bola LÁSKA medzi nami a to, že Boh dáva na ňu absolútne celý maximálny dôraz a že nás vyslovene chce upozorniť na dvoch konkrétnych duchov - KRITIKA a NEDOROZUMENIE.

Veľmi mi to rezonovalo so slovami Grahama Coocka, ktoré mi Michal dnes pripomenul - aby sme sa vydali jeden druhému, aby bola LÁSKA medzi nami. Skúmal som a hĺbal aj nad tým, prečo Pán chce testovať práve lásku, keďže láskyplné vzťahy sú oblasťou duchovného života zboru, v ktorej dosahujeme dlhoročne vysoké skóre. Ale vo svetle všetkého, čo mi Boh hovoril o láske, som to pochopil: láska skutočne je to najdôležitejšie.

Na základe toho, čo som vnímal od Ducha Svätého mam veľmi silné tušenie, takmer presvedčenie, že tento rok porastie DIVERZITA, rozmanitosť medzi nami. Že Pán nám do nášho stredu dá ľudí z úplne nových prostredí... úplne iných ľudí... niečo ako "cudzincov"...

Zároveň viem, že na konci toho celého procesu bude láska, ktorá bude tak silná, že Boh bude môcť urobiť ČOKOĽVEK cez nás, absolútne čokoľvek, bez hraníc.

Záver

Ako som spomínal na začiatku - aj keď tieto varovania vnímame pre náš zbor – myslím, že nie sú len pre nás. Ak podobným bojom čelíte, alebo budete čeliť v tomto roku, nech sú pre vás povzbudením. Je nádherné rozumieť tomu, že aj uprostred bojov a prepaľovania sme v Pánovej ruke. My bojujeme Boží boj a vieme, že On je víťaz.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára