________________________________

16. 9. 2010

Cesta posvätenia

Cesta posvätenia

Perspektíva pre rok 2008

Stiahnuť kázeň

Pre nasledujúci rok vnímam, že bude kľúčová svätosť. Pán nás bude tiahnuť hlbšie do osobnej svätosti a čistoty. Nie preto, aby nám „vytmavil“ našu úbohosť, ale aby si nás pritiahol bližšie ku sebe, do jednoty s Ním a teda aj s Jeho zámermi s nami. Bude preto kľúčove nezatvrdzovať si ssrdce, keď On bude naň klopať, keď sa nám bude snažiť ukázať na niektoré veci, ktoré nie sú v poriadku, ktoré by sme mali zmeniť, alebo sa ich zbaviť... Bude však aj kľúčové urobiť isté kroky, rozhodnutia v osobnej disciplíne, aby Pán mohol ku nám hovoriť a aby Jeho hlas bol pre nás zreteľnejší, počuteľnejší...

Text, ktorý hovorí veľmi prakticky a názorne o tomto všetkom je Iz 6,1-8, kde je popísaná skúsenosť proroka Izaiáša s Božou svätosťou, s Jeho dotykom a povolaním:

Izaiáš 6:1  V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. 2  Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. 3  Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. 4  Vtom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. 5  Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. 6  Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, 7  dotkol sa mi úst a riekol: Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. 8  A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Dlho som veril, že potrebujem zažiť presne to, čo prorok Izaiáš, aby som aj ja mohol zakúsiť hlbšie Božiu svätosť v mojom živote. Vlastne aj dnes tomu verím, ale už viem, že čakať na takúto skúsenosť pasívne nemá zmysel. Pán má pre nás aj takéto skúsenosti, ale na druhej strane nás aj volá pripravovať Mu cestu, pripravovať naše srdce, aby sme mohli Jeho dotyk zakúsiť. Nie je to len o podopných nadprirodzených skúsenostiach, ale je to aj o našej disciplíne a konkrétnych krokoch, ktoré budeme v poslušnost Božiemu slovu zavádzať do našej životnej praxe.

Sú to vlastne dve strany jednej mince: Pán sa nás chce dotknúť a vyjaviť nám seba samého, no na druhej strane nás volá vychádzať Mu v ústrety a žiť tak ako je hodné Jeho povolania.

Skôr než sa na túto skúsenosť proroka Izaiáša pozrieme bližšie, je potrebné povedať, že o našej svätosti platia dve veci:

  1. Písmo hovorí, že my už sme svätí skrze Pána Ježiša Krista – On je našim posvätením a našou spravodlivosťou.
  2. Písmo nás však tiež vyzýva k oosobnej iniciatíve v procese posvätenia.

svätosť - posvätenie

(hbr. KDŠ - gr. hagios = svätý)

Znamená: úplná oddelenosť, odlišnosť od všetkého ostatného, od všetkého obyčajného, čo je prístupné všetkým, od všedného... (hbr. kmeň NZR – nazirej je synonymom hbr. kmeňa KDŠ a znamená oddeliť) Ďalej to znamená úplnú novosť, inosť, odlišnosť, neporovnateľnosť, ktorá vzbudzuje bázeň, alebo hrôzu. Je to aj zvláštna moc, ktorá sa môže pre druhých stať zdrojom sily, alebo aj zdrojom záhuby...

de iure :

NÁŠ NEBESKÝ „OBČIANSKY PRUKAZ“

de fakto :

NÁŠ KAŽDODENNÝ ŽIVOT AKO OBČANOV NEBESKÉHO KRÁľOVSTVA

· J 17,19: Ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli posvätení v  pravde...

· 1K 1,30: ...v Kristu Ježiši, ktorého nám Boh učinil... posvätením

· 1K 6,11: ... boli ste posvätení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

· Žid 10,10: Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo.

· Ef 5,26: ... aby ju posvätil (cirkev), očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo.

· 1Tes 5,23: A sám Boh pokoja nech vás skrz naskrz posvätí...

· Žid 13,12: Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou...

· 2Tes 2,13: ...že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu.

· J 17,19: ...aby aj oni boli posvätení v pravde (v slove)...

· 1Pt 3,15: ... ale Pána Krista posväcujte v srdciach!

· R 6,19: ... tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia!

· R 6,22: Teraz však oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvätenie...

· 1Tes 4,3: To je vôľa Božia: vaše posvätenie...

· 1Tes 4,7: lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení...

· Žid 12,14: Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätenie, bez ktorého nikto neuzrie Pána!

· Sk 26,18: ... a podiel s tými, čo sú posvätení vierou vo mňa.

· 2Tim 2,21: Kto sa teda očistí od všednosti týchto, bude nádobou, na čestnú potrebu posvätenou, svojmu Pánovi upotrebiteľnou, na každé dobré dielo pripravenou.

· Zj 22,11: Ale kto činí spravodlivosť, nech ju činí ďalej a kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej!

· 1Tim 4,5: ...lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.

· 2K 7,1: ... očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvätenie!

SPOČÍVA :

REALIZUJE SA (uplatňuje, prejavuje):

· v Bohu ,v Ježišovi Kristovi a v Duchu Svätom – náš Boh je svätý, ale aj Ten, ktorý nás posväcuje

· v obeti Ježiša Krista – v Jeho krvi a tele, ktoré boli vydané za naše ospravedlnenie a posvätenie

· v Božom Slove, v pravde

- čítam, študujem, učím sa, plním sa, riadim sa, milujem, verím, beriem vážne BIBLIU!

- svoje SRDCE otváram Bohu

- svoje TELO dávam službe a čistote

- budujem sa , rastiem vo svojej viere – VIERA

- žijem život MODLITBY

- oddeľujem sa od všednosti a  svätskosti – ODDELENIE

- robím to stále viac – RAST – roznecovanie

- očisťujem sa od všetkých poškvŕn tela i ducha – OČISTENIE

- sloboda od hriechu a oddanosť službe - SLUŽBA

Zo skúsenosti proroka Izaiáša vidíme celkom prakticky, čo sa deje s človekom, keď sa stretne s Božou svätosťou. Myslím, že si môžeme všimnúť minimálne tieto štyri veci:

1. Keď sa nám zaskvie Kristus...

V prvom rade z tohto textu je jasné aj pre nás:

● Zasľúbenie – pretože aj pre nás má Pán podobné skúsenosti. Môžeme tento text čítať a zároveň si to privlastniť ako zasľúbenie a tiež sa môžeme začať modliť za dotky uhlíkom s Pánovho oltára...

● Výzva – podobná skúsenosť je pre nás aj výzvou. Keď čítam tento text, akoby som cítil tiahnutie Ducha Svätého: „Poď!“ Vnímam, že Pán nám hovorí, doslova nás vyzýva, aby sme začali prosiť, horliť o Jeho dotyk, pretože má pre ešte onmoho viac.... Čítať tento text znamenalo pre mňa vždy čeliť Pánovmu pozvaniu do väčšej hĺbky.

● Biblický príklad – a nie len tento – o tom, ako sa Boh môže dotknúť človeka, a ako Ho človek môže osobne zakúsiť a byť v dôsledku tejto skúsenosti zmenený... Nie je to len udalosť, je to aj príklad. Nie je to len o Izaiášovi, je to predovšetkým o nás...

Aj tento text z J 14,21 hovorí o tom, že Pán nám túži vyjaviť seba samého:

Ján 14:21  Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.

2. Keď sa nám zaskvie Kristus...

To čo sa deje, keď Pán klope na naše srdce, keď nám zjavuje svoju svätosť, je, že je odhalené všetko v Jeho svetle. Sme akoby pod rozsvieteným reflektorom. Ni je tu možné nič skryť, alibizovať, vyhovoriť sa, porovnávať sa s inými... Tu pred Jeho tvárou v takomto okamihu sme úplne odhalení. Podobne ako Izaiáš voláme „Beda mne!!!“.

Vlastne dochádza ku:

● Prebudeniu. Doslova sme akoby zobudení zo sna a zrazu si uvedomujeme veci, ktoré sme pred tým neboli schopní vidieť a uvedomiť si ich, alebo ktoré sme dovtedy podceňovali, tolerovali, pokladali za únosné...

● Oživeniu. Ide však nie len o studené usvedčenie, ktoré spôsobuje len bolesť a pocit viny a nehodnosti...! Nie! Ide o duchovné oživenie. Naše duchovné zmysly sa prebudia. A My sa ocitáme v rukách Pánových.

● Odhaleniu nášho skutočného stavu. Aj Izaiáš mal už istú prorockú kariéru za sebou, dokonca dokázal identifikovať hriechy národa a predsa zrazu je sám tvárou na zemi usvedčený z hriechu...

● Pokániu. Je úplne prirodzené, že v týchto momentoch Božieho zjavenia, Jeho dotyku robíme pokánie.

Efezským 5:14  lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.

3. Keď sa nám zaskvie Kristus...

Nie je to však len o odhalení hriechu a pokání... Pán sa nás túži dotknúť. On chce uzdraviť to čo je choré, čo bolo pokrivené hriechom, čo potrebuje zmocnenie. Izaiíšova skúsenosť pokračovala ďalej a zakúsil:

● Boží dotyk. Pán sa ho dotkol. A práve toho miesta, kde bol tááák usvedčený, kde zrejme tak veľmi zlyhal a cítil sa slabý a nehodný.

● Odpustenie. Pán mu odpustil. Práve preto nám zjavuje naše hriechy, aby nám pomohol dostať sa z ich spútanosti a oklamania, a aby nám mohol odpustiť. Nezjavuje nám náš skutočná svet, aby nás odsúdil, či zavali pocitmi viny... Naopak“ On nás chce uzdraviť a privinúť si nás bližšie...

● Boží oheň. To to je niečo za čo sa už dlho modlím, a myslím, že by sme mali mať tiež skúsenosť s Božím ohňom, ktorý by nás zapálil, prečistil, posvätil.

Matúš 3:11  ... On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12  V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.

4. Keď sa nám zaskvie Kristus...

No a kde je Boží oheň v človeku, tam je aj vášeň pre Boha: zamilovanosť, odovzdanosť, obetavosť... Vlastne vidíme ďalšie veci, ku ktorým dochádza, keď človek zakúsi Pánovu svätosť – keď sa mu zaskvie Kristus:

● Hlas Pánov. Izaiáš vtedy počul Pánov hlas. Bol schopný začať vnímať čo Boh hovorí, čo je na Jeho srdci, čo je Jeho zámerom.

● Povolanie. Vtedy idú bokom naše vlastné plány a predstavy, lebo vnímame Božie srdce a nie sme schopní sa od toho odosobniť. Vtedy počujeme Pánov hlas a nie sú to už len informácie! Zrazu sme osobne zaangažovaní, dotknutí a všetko v nás volá...:

● Odovzdanie sa. Absolútnou prioritou sa vtedy stáva smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť. Odovzdávame sa Mu na Jeho oltár, Jemu k dispozícii, pre Jeho plán...

Ján 20:21  Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.

Verím, že všetky tieto štyri veci môžeme tento rok zakúsiť aj my. Pán to pre nás má. Bude sa nás dotýkať a klopať na naše srdce. Bude mieriť na nás svojim reflektorom. Nezatvrdzujme si vtedy srdcia. Poddajme sa Mu. Buďme povoľní ku pokániu. Vtedy zakúsime aj Jeho dotyk a Jeho oheň. Modlím sa, aby sme v priebehu tohto roka aj my volali z celého svojeho srdca spolu s Izaiášom: „Tu som ja, pošli mňa!“.

Aplikácia:

Niekoľko vecí, ktoré nám pomôžu robiť konkrétne malilinkaté kroky v osobnej duchovnej disciplíne:

● Každý deň si oddeľ čas s Pánom

● Každý deň čítaj Bibliu

● Urči si modlitebné chodníky, prechádzky

● Vypni, alebo aspoň obmedz televízor

● Prestaň požívať alkohol

● Praktizuj pôst

● Čítaj knihy o prebudení a svätosti

● Pokoruj sa pred ľuďmi

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára