22. 9. 2010

Obrovia, ktorým čelíš

Obrovia, ktorým čelíš

Dávid si vzal 5 kameňov...

1 Sam 17; 2 Sam 21,15-22; 1Kron 20,5-8

Stiahnuť vyučovanie:

Obrovia, ktorým čelíš I.

Obrovia, ktorým čelíš II.

1

1 Samuel 17:40  Ale vzal svoju palicu do svojej ruky a vybral si päť hladkých kameňov z potoka a vložil ich medzi pastierske náčinie, ktoré mal, a do kabely, a svoj prak si vzal do svojej ruky a tak sa blížil k Filištínovi.
41  A išiel aj Filištín a blížil sa pozvoľna Dávidovi, a muž, ktorý niesol jeho veľký štít, išiel pred ním.
42  Keď potom pozrel Filištín a uvidel Dávida, pohŕdol ním, pretože bol iba mládenček, rumenný a krásnej postavy.
43  A Filištín povedal Dávidovi: Či som ja pes, že ideš ku mne s palicami? A Filištín zlorečil Dávidovi svojimi bohmi.
44  A taktiež povedal Filištín Dávidovi: Nože poď ku mne, a dám tvoje telo nebeským vtákom a poľnej zveri!
45  Na to riekol Dávid Filištínovi: Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal.
46  Dneská ťa vydá Hospodin do mojej ruky, a zabijem ťa a zotnem tvoju hlavu s teba a dnes vydám mŕtve telá tábora Filištínov nebeským vtákom a zemským šelmám, a tak zvedia, celá zem, že má Izrael Boha.
47  A zvie i celé toto shromaždenie, že nie mečom ani kopijou zachraňuje Hospodin, pretože boj je Hospodinov, a vydá vás do našej ruky.
48  A stalo sa, keď potom povstal Filištín, išiel a blížil sa proti Dávidovi, poponáhľal sa Dávid a bežal smerom proti vojsku nepriateľa, oproti Filištínovi.
49  A v tom siahol Dávid svojou rukou do kapsy a vyňal ztade kameň a hodiac ho prakom uderil Filištína do čela tak, že kameň zaviazol do jeho čela, a padol na svoju tvár na zem.
50  A tak premohol Dávid Filištína prakom a kameňom a uderiac Filištína zabil ho, keď aj nemal Dávid v ruke meča.
51  A Dávid pobehol a postavil sa k Filištínovi, vzal jeho meč, vytiahol ho z jeho pošvy a zabil ho a odťal ním jeho hlavu. A keď videli Filištíni, že zomrel ich najsilnejší, utekali.

2 Samuel 21:15  Potom mali Filištíni zase vojnu s Izraelom. A tak sišiel Dávid i jeho služobníci s ním. A keď bojovali s Filištínmi, ustal Dávid.
16  A Jišbi-benob, ktorý bol z detí obra Rafu, ktorého kopije hrot vážil tristo šeklov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že zabiť Dávida.
17  Ale mu pomohol Abišaj, syn Ceruje, ktorý uderiac Filištína zabil ho. Vtedy prisahali mužovia Dávidovi jemu a riekli: Nepojdeš viacej s nami von do boja, aby si nevyhasil sviece Izraelovej.
18  A potom sa stalo, že zase bola vojna v Gobe s Filištínmi. Vtedy zabil Sibbechaj Chušatský Safa, ktorý bol tiež z detí Rafu.
19  A zase bola vojna v Gobe s Filištínmi, a vtedy zabil Elchanán, syn Jare-oregíma, Betlehemský, brata Goliáša Gitťanského, ktorého drevo jeho kopije bolo jako tkáčsky návoj.
20  A zase bola vojna v Gáte. A bol tam muž veľkej postavy, ktorý mal po šiestich prstoch na svojich rukách i na svojich nohách, počtom dovedna dvadsaťštyri. I ten sa narodil tomu Rafovi.
21  A keď hanil Izraela, zabil ho Jonatán, syn Šammu, brata Dávidovho.
22  Tí štyria sa narodili Rafovi v Gáte, a padli od ruky Dávidovej a od ruky jeho služobníkov.

1 Kronická 20:5  A zase bola vojna s Filištínmi, a vtedy zabil Elchanan, syn Jairov, Lachmiho, brata Goliáša Gitťanského. A drevo jeho kopije bolo jako tkáčsky návoj.
6  A zase bola vojna v Gáte. A bol tam nejaký muž veľkej postavy, ktorý mal po šiestich prstoch, dvadsaťštyri. Aj ten sa narodil obrovi Ráfovi.
7  A keď hanil Izraela, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, brata Dávidovho.
8  Tí sa narodili Ráfovi v Gáte a padli od ruky Dávidovej a od ruky jeho služobníkov.

 

234567

Kto je tvoj Goliáš?

Kto je tvoj Goliáš?

1 Samuelova 17

Stiahnuť vyučovanie

12345

Dávidovi hrdinovia

Dávidovi hrdinovia

Prebojovanie ku prameňu

2 Sam 23,8-17

Stiahnuť vyučovanie

1

2 Samuel 23:8  Toto sú mená hrdinov Dávidových: Jošeb-bašebet Tachkemonský predný trojník, bojovník s voza; on bol Adino Ecňanský; zastál nad osemsto pobitými na jeden raz.
9  Po ňom Eleazár, syn Dodu, syna Achochiho, medzi tromi hrdinami s Dávidom, keď opovrhli Filištínmi. Boli sa tam shromaždili do boja, a mužovia Izraelovi boli odišli ta hore.
10  Ten vstal a bil Filištínov, dokiaľ len neustala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hospodin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa navrátil za ním iba olúpiť pobitých.
11  Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harársky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v hajno, kde bola čiastka poľa, plná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištínmi,
12  postavil sa naprostred čiastky toho poľa a vytrhol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hospodin veľké spasenie.
13  A zase iní traja z tridsiatich vodcov sišli a prišli do Kacíra k Dávidovi do jaskyne Adullam, keď táborilo hajno Filištínov v doline Refaim.
14  Vtedy bol Dávid v pevnosti, a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme.
15  A Dávid si zažiadal a riekol: Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne!
16  A tí traja hrdinovia prebili sa táborom Filištínov a naťahajúc vody z cisterny Betlehema, ktorá je v bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. No, nechcel ju piť, ale ju vylial v obeť Hospodinovi.
17  A riekol: Nech ma Hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť! Lebo či mám piť krv mužov, ktorí boli odišli doniesť vodu za cenu svojich životov? A nechcel ju piť. To učinili tí traja hrdinovia.

2345