3. 3. 2014

Posledné dni–očakávanie Pána

Posledné dni – očakávanie Pána

Keď Pán Ježiš hovoril o posledných dňoch svojim učeníkom (Mt 24-25), hovoril o čase obrovského zvodu, ktorému podľahnú kresťania v dôsledku rôznych vodcov a tiež o veľkom odpadnutí. Hovoril ale aj prebudení, v dôsledku ktorého do všetkých národov prenikne evanjelium kráľovstva. Zároveň otvorene hovoril o násilí a vojnách medzi ľuďmi a národmi. A v neposlednej dobe o prírodných katastrofách rôzneho druhu. Toto vždy vzbudzovalo obrovský záujem takmer každej generácie kresťanov.

Pán Ježiš však v tejto súvislosti povedal päť podobenstiev, ktoré nás prakticky usmerňujú ako vlastne máme čakať na Jeho druhý príchod:


V bdení

Podobenstvo o figovníku (Mt 24,32-33; 42-44 ) hovorí o tom ako máme síce sledovať znamenia posledných čias, ale nie kvôli strachu, či konšpiráciám a hádkam o tom v akom poradí a ako sa odohrajú udalosti konca (ako o nich hovorí napr. kniha Zjavenie Jána). Tieto znamenia nás majú viesť ku bdelosti, pripravenosti a skutočnej zmene nášho myslenia. Bdieť znamená byť pripravený stretnúť sa s Pánom.

Kázeň (19.1.2014 M.Kevický) vo formáte MP3 nájdete TU


V službe ľuďom

Podobenstvo o sluhovi, ktorého Pán ustanovil nad svojou čeľaďou (Mt 24,45-51) nám hovorí ako nás Pán ustanovuje slúžiť tým, ktorí sú v našej blízkosti. Je našou zodpovednosťou sa za ľudí modliť a prinášať im slovo od Pána. Ďalšou praktickou zložkou nášho očakávania Pána je služba ľuďom – učeníctvo. Je to život zameraný na službu a dávanie viac ako len na prijímanie a vlastnú seba záchranu.

Kázeň (26.1.2014 S.Antalík) vo formáte MP3 nájdete TU a video TU


V prvej láske

Podobenstvo o desiatich pannách hovorí o nádhernom vyjdení v ústrety Ženíchovi. Je to prvá láska, skutočná zamilovanosť a vydanosť nevesty Ženíchovi, čo by malo charakterizovať naše očakávanie na Neho. To sa prejaví životom z Ducha Svätého. On nás totiž zmocňuje, oživuje a činí z nás svedkov. To On spôsobuje, že naša svieca horí a nehasne. Je bláznivé čakať na Pána bez života z Ducha Svätého, bez Jeho moci, darov, ovocia a vedenia.

Kázeň (2.2.2014 T.Trusiková) vo formáte MP3 nájdete TU a video TU


V investovaní všetkého do Božieho kráľovstva

Podobenstvo o hrivnách (Mt 25,14-30) hovorí, že každému z nás Pán niečo zveril, z čoho očakáva zisk. Každý z nás disponuje prirodzenými darmi, duchovnými darmi, schopnosťami, príležitosťami a všetkým možným zabezpečením. Očakávať Pána znamená, že všetko čo nám bolo zverené čo najlepšie investujeme do služby Bohu a ľuďom. Potrebujeme čeliť lenivosti a strachu. A teda na mieste je odvaha, viera a aktivita.

Kázeň (23.2.2014 S.Lacho) vo formáte MP3 nájdete TU a video TU


V starostlivosti o bratov

Podobenstvo o súde (Mt 25,31-46) okrem iného hovorí aj o tom ako prakticky reagujeme na potreby našich bratov: či už kresťanov, alebo jednoducho blížnych – teda ľudí, ktorí čelia vážnym potrebám a núdzi: hladu, smädu, utečenectvu, životu cudzinca, nahote, chorobe, väzeniu, či prenasledovaniu... Očakávať na Pána znamená prakticky reagovať na núdzu a potreby našich bratov a blížnych. Nemôžeme hovoriť, že milujeme Pána, ktorého nevidíme ak pritom nemilujeme brata, ktorého vidíme.

Kázeň (2.3.2014 M.Kevický)  vo formáte MP3 nájdete TU


Je čas aby sme očakávali Pánov príchod, tak ako nám o tom hovoril On sám. Lebo je blízko.