5. 3. 2012

Politika z pohľadu Božieho kráľovstva.

Politika z pohľadu Božieho kráľovstva.

Zbor Viera BJB 4.3.2012: Michal Kevický a Luboš Tichý

stiahnuť kázeň

Snímka1

Ide nám o vyzdvihnutie Božej vlády - On je Kráľ. Vo vzťahu k pozemskej vláde sme Písmom vyzývaní ku:

 1. Podriadenosti
 2. Úcte
 3. Modlitbám
 4. Plateniu daní

Našim ohrozením je ovplyvnenia myslenia a konania pozemskými kráľovstvami - napr. demokraciou. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy médiá prinášajú nové a nové kauzy – odhalenia korupcie... A kedy v spoločnosti nesmierne narastá znechutenie, kriticizmus a násilie na strane jednej a apatia na strane druhej.

Ak sme však Božími deťmi a uvedomujeme si Jeho večné kráľovstvo, Jeho suverénnu vládu, potom nemôžeme jednať tak ako jedná tento svet „ktorý hynie“. My by sme mali rozumieť, že:

 • všetky vrchnosti sú zriadené Bohom (R 13,1-2)
 • Srdcia kráľov sú v Božej ruke (Pr 21,1)
 • On zosadzuje i nastoľuje (Dan 2,21)
 • On má v rukách národy ako hrnčiar hlinu (Jer 18,6-10)
 • On môže krajinu uzdraviť v dôsledku modlitieb a pokánia Jeho ľudu (2Kron 7,14)
 • Krajinu dvíha práve spravodlivosť a bezúhonnosť čestných ľudí (Pr 14,34)
 • ...

A toto radikálne robí naše postoje, uvažovanie, vyjadrovanie sa, správanie, očakávanie, angažovanie sa v spoločnosti... radikálne iným:

 1. Toto v nás spôsobuje podriadenosť hoci v spoločnosti rastie vzbura (znechutenie, vzbura, nepokoje, demonštrácie...)
 2. Toto v nás spôsobuje postoj úcty v spoločnosti, kde nikto úctu nemá a každý je niekým nejako znevažovaný.
 3. Toto nás vedie do verných a horlivých modlitieb a očakávania na Boha, u ktorého nič nie je nemožné.
 4. Toto nás vedie k bezúhonnosti v našom živote, čo sa prejaví aj platením daní a dodržiavaním zákonov.

Snímka2Podriadenosť vrchnostiam a poslušnosť Bohu.

Ako v Božej trojici vidíme istú hierarchiu, tak aj v celom Božom stvorení a vôbec fungovaní duchovného sveta.

Z Písma by nám malo byť jasné, že život s Bohom, je život pod Jeho autoritou a pod autoritami, ktoré On ustanovil, a ktoré odrážajú jeho vládu.

Písmo jasne hovorí o podriadenosti:

 • Kresťana voči Bohu
 • Kresťana voči vodcom
 • Detí voči rodičom
 • V manželstve
 • Voči nadriadeným na pracovisku
 • Voči autoritám a vládcom

Postoj podriadenosti a úcty je odvodený zo vzťahu voči Bohu.

Tieto oblasti sú akoby dáždnikmi, pod ktorými máme žiť a spod ktorých keď vychádzame, sami sa vystavujeme nebezpečenstvu (súdu).

Vo vzťahu ku vrchnostiam – a teda aj ku politickým predstaviteľom – sme Písmom jasne usmernení k postoju podriadenosti a varovaní pred postojom protivenia sa:

Rímskym 13:1  Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. 2  Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. 3  Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu od nej. 4  Veď je služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž, vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. 5  Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev (Boží), ale aj pre svedomie. 6  Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci, práve tomuto povolaniu trvale oddaní. 7  Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.

Títovi 3:1  Pripomínaj im, aby boli poddaní vrchnostiam a mocnostiam, poslúchali ich, boli hotoví do každého dobrého diela, 2  nikomu nezlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, dokazujúc všemožnú miernosť všetkým ľuďom.

1 Peter 2:13  Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, 14  alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. 15  Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí 16  ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! 17  Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!

V texte R 13,1-2 sú slovesá podriadiť sa (YPOTASSEIN) a protiviť sa (ANTITASSEIN) odvodené od toho istého slovesa TASSEIN a líšia sa len predponou.

TASSEIN znamená: riadiť, zaradiť (na príslušné miesto), dosadiť (napr. do úradu či vlády), ustanoviť, nariadiť

YPOTASSEIN: podriadiť, podrobiť si, byť podriadený, podriaďovať sa, poslúchať

ANTITASSEIN: „radiť sa proti“, vzpierať sa, klásť odpor

Tak ako je podriadenosť jedným zo základných princípov Božieho kráľovstva, tak je v našej spoločnosti niečím nenormálnym. Žijeme v dobe nepodriadenosti:

 • Voči Bohu
 • Voči vodcom v cirkvi
 • Voči rodičom
 • Voči manželskému partnerovi
 • Voči nadriadeným v práci, voči predstaviteľom vlády

Ak sa však ako kresťania necháme ovplyvniť týmto „duchom nepodriadenosti“ našej doby v našom myslení, hovorení a konaní, potom my sami ignorujeme Božiu autoritu a samozrejme prichádzame o Bohom nám zverenú autoritu. Potom nám naozaj zostávajú v rukách už len svetské zbrane a možnosti, lebo duchovnú výzbroj sme svojou nepodriadenosťou a vzburou buď zložili, alebo vážne oslabili.

Snímka3Sú však aj situácie kedy naozaj poslušnosť Bohu, boj sa ľudské práva, alebo v zápase o bezúhonnosť a spravodlivosť prichádzame do vážneho konfliktu so svetskou vládou.

Skutky 4:18  A zavolajúc ich prikázali im, aby viac vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. 19  Ale Peter a Ján im odpovedali a riekli: Rozsúďte sami, či je to spravedlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. 20  Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.

Písmo nás doslova vyzýva ku radikálnemu nasledovaniu Pána aj keby to malo znamenať stratu vzťahov s tými najbližšími, obetovanie nejakých vecí, obetovanie slobody, či ohrozenie nášho života.

Proste, či chceme, či nie, sme na tomto svete – voči nemu – svetlom a soľou. A to nevyhnutne prináša konflikt – stret dvoch kráľovstoiev: Božieho kráľovstva a kráľovstva tohto sveta.

To, čo je naozaj kľúčové v takýchto situáciách, je:

 1. Aby sme naozaj zaujali pozíciu v tomto našom boji a poslaní. Mnohokrát ako kresťania v mene pokoja utekáme z boja, zaujímame pasívny postoj. Lenže vtedy naše svetlo nesvieti a soľ nesolí. Je veľmi dôležité, aby sme boli statoční a smelí vo viere.
 2. Tak isto je však dôležité aby sme zostávali v podriadenosti Božích detí, v rešpektovaní autorít. Nesmieme si dovoliť brať na seba zbrane tohto sveta. Nesmieme sa otvárať súdeniu, horkosti, neodpusteniu či hnevu a vzbure. Aj v situáciách konfliktov s týmto svetom ako Božie deti zostávame v postoji podriadenosti.

Snímka4Postoj úcty k vrchnostiam a uctievanie Boha.

Božie kráľovstvo je plné úcty. Všetko v ňom je uctievaním Boha, ktorý je hoden všetkej chvály. Všetko v Božom kráľovstve je o Ňom, o Jeho velebe, nádhere, svätosti, spravodlivosti, o Jeho súde, o Jeho milosti a láske. V Jeho chráme všetko volá sláva. Jeho deti všade a vo všetkom vidia Jeho. Vidia slávu aj na zemi, ktorá je už tak veľmi porušená hriechom.

Pre nás – Božie deti – by mal byť postoj úcty voči ľuďom úplne samozrejmý. Nech sú akíkoľvek, akejkoľvek národnosti, akéhokoľvek politického spektra... My vieme, že:

 • Každý jeden človek je Božím stvorením.
 • Za každého jedného človeka tiekla Baránkova krv.
 • Každého človeka Boh nesmierne miluje a má pre neho spásu.
 • Každá jeden človek bude Bohom súdený.

Toto nás vedie v úcte voči Bohu:

 • k úcte voči Jeho stvoreniu,
 • ku zápasu za záchranu ľudí okolo nás,
 • ku láske voči ľuďom,
 • ku prosbám o milosť, odpúšťaniu ľuďom, a prenechávaniu súdu Bohu

Verím, že je pre nás kľúčové dnes zápasiť o čistotu našich sŕdc, o úctu v našich srdciach voči ľuďom. Ak nemáme stratiť Božie povolanie, potrebujeme zostávať v Jeho láske.

Verím, že jedinou cestou ku skutočným zmenám v našej krajine nie je len zmena politikov a vlády.

Verím, že skutočná zmena môže prísť cez skutočnú zmenu nás kresťanov v dôsledku Božej milosti a premeny na Jeho obraz.

Verím, že naše modlitby môžu spôsobiť úplnú transformáciu krajiny.

Lenže ak nebudeme mať postoj úcty v srdciach, naše modlitby budú daromné a jalové.

Ak sa máme ako kresťania za politikov a vládu modliť, musíme mať voči nim Pánove srdce.

Bojím sa však, že sa od toho nebezpečne vzďaľujeme a že sa takmer nelíšime v premýšľaní, vyjadrovaní sa o situácii v politike od ľudí, ktorí Boha nepoznajú. Bojím sa, že sme sa otvorili politike viac, ako Pánovmu bremenu za túto krajinu.

Snímka5Postoj úcty voči ľuďom a voči „v moci postaveným“ však vôbec neznamená, že sa sťahujeme z nášho povolanie byť svetlom a soľou. Neznamená to, že nemôžeme prinášať pravdu, spravodlivosť, bezúhonnosť.

Skutky 22:30  Potom na druhý deň chcúc zvedieť istotu, čo na neho Židia žalujú, rozviazal ho z pút a rozkázal, aby sa sišli najvyšší kňazi a celá ich vysoká rada, a dovedúc dolu Pavla postavil ho pred nich. 23:1  Vtedy pozrel bystro Pavel na vysokú radu a povedal: Mužovia bratia, ja som celým svedomím dobrým obcoval pred Bohom až do tohoto dňa. 2  Ale najvyšší kňaz Ananiáš rozkázal tým, ktorí stali pri ňom, aby ho bili po ústach. 3  Vtedy mu povedal Pavel: Bude teba biť Bôh, obielená steno! A ty sedíš, aby si ma súdil podľa zákona, a proti zákonu ma velíš biť? 4  A tí, ktorí tam stáli, povedali: Najvyššiemu kňazovi Božiemu zlorečíš? 5  A Pavel riekol: Nevedel som, bratia, že je najvyšší kňaz, lebo je napísané: Kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť!

Ako kresťania sme povinní:

1 Peter 2:15  Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí 16  ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci!

Asi ani nie je možné sa vyhnúť konfliktom, situáciám, kedy prinášame pravdu, spravodlivosť, vážnu kritiku, či napomenutie.

Znovu chceme zdôrazdniť, že:

 1. Ako je dôležité aby sme ako kresťania prinášali svetlo
 2. Tak je aj dôležité, aby sme to robili v úcte, čistote, láske

Naša sloboda nesmie byť zásterkou zlosti.

Verím, že ako kresťania by sme sa mali (v súlade s Božím povolaním) angažovať v spoločnosti, v miestnej samospráve, či v politike – na ktoromkoľvek mieste, kde nás Boh postaví, sme povolaní byť Jeho svedkami a služobníkmi, predstaviteľmi Jeho kráľovstva.

Pokiaľ to robíme vo výzbroji sveta, sme na hanbu sebe, Bohu aj iným kresťanom v krajine.

Pokiaľ to však robíme vo výzbroji svetla a prinášame vôňu neba, ovocie Ducha, prinášame doslova „nebeský vplyv“, vtedy sme v Pánovej autorite, vtedy môže byť doslova „umlčaná nerozumnosť nevedomých ľudí“. Vtedy je to vplyv Božieho kráľovstva.

Situácia v našej krajine je v tomto smere naozaj vážna:

 • Žijeme v značne náboženskej krajine a kresťanstvo je do veľkej miery náš folklór...
 • Predsa však pribúda ľudí hlásiacich sa k ateizmu, alebo liberalizmu...
 • Životy mnohých, ktorí sa ku kresťanstvu hlásia tomu nezodpovedajú a vážne poškodzujú evanjelium v našej krajine
 • Dokonca sama cirkev – oficiálne cirkvi – podobne ako aj politické spektrum je plné rozdelenia, káuz, korupcie, politiky, rodinkárstva

Verím, že viac ako kedykoľvek doteraz sa ako cirkev – kresťania – potrebujeme pokoriť a zápasiť o osobný prielom, prebudenie, premenu viac ako o verejné presadzovanie kresťanských hodnôt.

Jedno i druhé je dôležité: osobná premena aj angažovanie sa o premenu v spoločnosti. Len tak bude náš život aj služba Bohu uctievaním Boha. Len tak budeme vnášať do spoločnosti úctu.

Snímka6Modlitba za vrchnosti – autorita Božieho kráľovstva.

Božie kráľovstvo prichádza, je uvoľňované, je realizované,... skrze modlitbu. Sme vyzvaní modliť sa „Príď Tvoje kráľovstvo!“. Sme vyzvaní hľadať Božie kráľovstvo.

Pavel nás jasne usmerňuje k tomu prinášať Božie kráľovstvo – Jeho vplyv – na politických predstaviteľov, na vládu. Ako? – Modlitbou.

Dovolím si povedať, že viac ako modliť sa môžeme urobiť až potom, ako sme sa modlili.

Bez modlitieb kresťanov (ktorí majú v srdci Božiu kráľovskú pečať podriadenosti a úcty) ani kresťania v politike nebudú môcť toho veľa presadiť.

Samozrejme, pokiaľ uvažujeme vo sfére sveta, potom ak chceme niečo ovplyvniť:

 • potrebujeme svojich predstaviteľov na vysokých miestach,
 • peniaze,
 • vplyv,
 • reklamu,
 • lobbing, známosti
 • ... atď.

Takto premýšľa svet.

My však:

 • Vieme, kto je Kráľom kráľov. Máme niekoho na tom najvyššom mieste a Jeho meno je Imanuel – „Boh s nami“.
 • Máme Boha, ktorému patria všetky poklady a Jeho zdroje sú neobmedzené.
 • Máme Jeho zasľúbenie, že o čokoľvek budeme prosiť v jednote, On nám odpovie. Dovolím si povedať, že nikto nemá väčší vplyv ako modliaci sa kresťan.
 • A reklama? „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha preto, prečo vás teraz prenasledujú“. Naša skutočná reklama je náš život – naše skutky. Nech si ako kresťania spravíme akékoľvek logo, reklamu, bilboard – aj tak našou akutočnou a jedinou reklamou, ktorá zmení ľudí okolo nás, je náš život...

Snímka7Koniec koncov my vieme, že bojujeme duchovný boj, že vo svete operujú dve duchovné armády: Božia anjelska, ktorá operuje v spolupráci s nami – kresťanmi; a Satanova armáda padlých anjelov – démonov, ktorá operuje cez kohokoľvek, kto im dá priestor.

Toto je mandát cirkvi: byť Pánovou armádou, ktorá bojuje na kolenách v jednote, v podriadenosti Bohu, v úcte.

Nuž a kráľovstvo tohto sveta sa v našej dobe už naozaj až démonsky organizuje v niečo, čo sa dnes nazýva „nový svetový poriadok (vláda)“. Pozorujeme ako postupne EU prerastá v akúsi totalitu, ako jednotlivé členské krajiny strácajú svojprávnosť, ba dokonca sa dostávajú aj do hospodárskeho a finančného područia. Vidíme presadzovanie nekresťanských liberálnych hodnôt aj cez zákonodarstvo. Čím ďalej tým viac budeme vystavení situáciám, že ako kresťania budeme postavení „mimo zákon“, budeme označení za „netolerantných“.

Je evidentné že nestačí „proti tomuto Molochovi“ bojovať len politicky.

To však neznamená, že sa máme len pasívne „viesť v tomto autobuse“.

 • To znamená, že jasne pomenujeme trendy doby.
 • Vrátime sa k životu pre Boha a Jeho kráľovstvo.
 • Vrátime sa do Jeho povolania ku žatve duší.
 • Vrátime sa ku výzbroji svetla a k vážnemu nasadeniu v modlitbách a pôstoch.
 • No a samozrejme podporíme ľudí (znovuzrodených, či sekulárnych) bojujúcich tento boj na politickej scéne a vo verejných inštitúciách.

Snímka8Tri usmernenia, rady, na základe toho ako to subjektívne vnímame:

 1. Voľme konkrétnych ľudí, nie strany. Momentálne v spoločnosti zakúšame fenomén, že sa masmédiami šíria polopravdy, a že ľudia tomu veria a spôsobuje to naozaj nepokoj a nedôveru. Preto ešte viacej zdôrazňujeme: neverte médiám a nenechajte sa nimi ovplyvniť. Pri parlamentných voľbách o to viac hľadajte konkrétnych ľudí, ktorých poznáte a viete, že sú to spravodliví ľudia. Ak takých ľudí nepoznáte, nechajte si poradiť niekým zbožným, o kom viete, že to vie posúdiť, kto takých ľudí pozná.
 2. Skontaktujme sa s týmito ľuďmi a udržujme kontakt naďalej. Máme predsa konkrétne možnosti, ako s týmito ľuďmi môžeme komunikovať, „dávať na nich pozor“, pýtať si ich vysvetlenie a zdôvodnenie, ale aj konkrétne modlitebné potreby.
 3. Adoptujme si ich do svojich modlitieb. Na tomto asi záleží viac ako na tom, koho budeme krúžkovať. Ak vieme že sme uprostred reálneho duchovného boja; ak vieme, že politická pôda je veľmi dôležitou frontovou líniou; potom nám musí byť jasné, že ľudia bojujúci o spravodlivosť potrebujú, aby sme im „dvíhali ruky“. Ak to nebudeme robiť, nedivme sa, ak vidíme ako títo ľudia padajú či v dôsledku zlyhania, alebo veľmi nepríjemného politického boja.

Ako sa orientovať v mediálnom zmätku?

Napriek tomu, že máme k dispozícii neuveriteľné informačné zdroje, je nesmierne náročné orientovať sa v rôznych pohľadoch, ktoré sa nám snažia média predkladať. Aj takzvané „mienkotvorné“ média sú v niektorých prípadoch tendenčné a znásilňujú fakty. Je preto veľmi dôležité, používať aj iné informačné zdroje. Tu sú tri z nich: