27. 5. 2011

Nebuď vlažný!

Nebuď vlažný!

20.3.2011 Otvorené stretko spoločenstva eSPé v Sliači

1

Stánok stretnutia

2M 33,1-11 ( 2M 33,12-23; 34,5-9 )

Aj keď sa s nami Boh vonkoncom nehrá na skrývačku, predsa Ho potrebujeme vážne a vášnivo hľadať. Celé Písmo je plné výziev „Hľadajte moju tvár!“ ale aj zasľúbení „...a ja sa vám dám nájsť...“. Jednoducho ten, kto pristupuje k Bohu musí veriť, že On je, a že odplatí tým, ktorí Ho horlivo hľadajú (Žid 11,6). Prečo je to tak? A ako Ho máme hľadať? Aj toto je ďalšia z lekcií, ktorým sa učil Mojžiš. No a z jeho príkladu sa môžeme niečo naučiť aj my:

Miesto stretnutia.

Znie to možno príliš fantasticky, ale Boh sa chce s tebou stretnúť. On o teba nie len stojí, ale túži byť s tebou. Má pre teba miesto, kde sa s tebou chce stretnúť. Častokrát sa s Ním minieme len preto, že tomuto neuveríme. Duch Boží však vždy bude v tvojom vnútri vydávať svedectvo o tejto skutočnosti.

Princíp hladu.

Svätý Duch chce roznecovať tvoj hlad po Bohu. Neurobí však všetko za nás. Záleží na tom, do akej miery sme hladní, ako veľmi chceme osobne Boha poznať... Hlad je najlepší kuchár. Bez hladu sa nikam nedostaneš.

Prekonanie vzdialenosti.

Vôbec to nie je ľahké, lacné, ľahko dostupné, bežné, všedné. O toto sa bojuje. Je to ďaleko, a tú vzdialenosť treba prekonať. Treba platiť cenu. Nik miesto nás tú cestu neprekoná.

Na ceste zmien.

Pri hľadaní Boha, nachádzame seba. Zisťujeme svoj skutočný stav, aké je naše srdce.... Je to nemilosrdný zápas o zmenu srdca a mysle. Ide o to odstraňovať to, čo zarmucuje Božieho Ducha...

Prah môjho stanu.

Musím opustiť svoj stan, ak chcem ísť do stánku stretnutia. Veci, ktoré majú tendenciu uhášať Svätého Ducha...

Stretnutie.

Spoločenstvo s Duchom Svätým v sebe zahŕňa Jeho prítomnosť, partnerstvo, Jeho pôsobenie, účasť – zdieľanie, dokonca aj spoločné tajomstvá.

Prebúdzanie hladu

Ak pôjdeme po tejto ceste, isto iste sa k nám pridajú ďalší ľudia, ktorí povedia „Aj ja to chcem!“. Staneme sa živým príkladom, ktorí ľudia budú prirodzene nasledovať.