15. 9. 2014

Víťazstvo nad pokušením

Víťazstvo nad pokušením

Kdesi som počul tento dobrý výrok: Hlavné je, aby to čo je hlavné zostalo hlavné. Stále viac si uvedomujem že to vôbec nie je jednoduché zostať zameraný na to, čo je naozaj hlavné. Je toľko pokušení, ktoré nás odvádzajú rôznymi inými, ba aj nesprávnymi smermi.
Práve teraz – na začiatku roku – je myslím veľmi dôležité začať správne: jasne sa zamerať na tie najdôležitejšie veci a podľa toho si naplánovať a usporiadať všetko ostatné. Ako nad tým uvažujem, stále myslím na to ako začal Pán Ježiš svoju verejnú službu. Ten začiatok bol nesmierne strategický. Odolal trom pokušeniam. Všetky tieto pokušenia sú v pozadí každého jedného pokušenia, ktorým sme aj my vo svojom živote pokúšaní.
Prvým bolo pokušenie uspokojiť svoju oprávnenú potrebu neoprávneným spôsobom. Čeliť našim urgentným potrebám je každodennou výzvou.
Druhým pokušením bolo to, aby sa pokúsil využiť Boha na svoje vlastné zámery. Demaskovať našu vlastnú pýchu a ambície vôbec nie je ľahké.
Tretie pokušenie bolo využiť skratku, pokúsiť sa spraviť správne nesprávnym spôsobom. Jedna vec je byť ochotný slúžiť Bohu, niečo celkom iné je byť Mu poslušný.
Ak má to hlavné zostať hlavným, musíme týmto pokušeniam čeliť a odolať aj my.
Preto vás pozývam k uvažovaniu o tom ako sa k týmto pokušeniam postavil Pán.  Verím, že nám to otvorí dvere k tajomstvu Ježišovho víťazstva. Verím, že ako On sa po tomto víťazstve vrátil v moci Ducha a začal s verejnou službou, tak aj my po víťazstve nad našimi pokušeniami zakúsime Pánovu moc a schopnosť byť Ním mocne použiteľní.
Ak tento rok to hlavné zostane naozaj hlavným v našich životoch, potom to nebude premrhaný rok, alebo len strávený, ale bude investíciou do vecí Božieho kráľovstva.

Víťazstvo nad pokušením I.
Kázeň (7.9.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU. Prezentácia ku kázni TU.


Víťazstvo nad pokušením II.
Kázeň (14.9.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.
Prezentácia ku kázni TU.

Víťazstvo nad pokušením III.
Kázeň (21.9.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.
Prezentácia ku kázni TU.


 

Exodus

Božie výzvy z letnej série kázní Exodus.
Veríme, že i v tomto čase k nám Boh chce hovoriť a ak tak robí, potrebujeme počúvať a poslúchnuť slovo, nechať sa potešiť, povzbudiť i napomenúť. Na pripomenutie letnej série kázní si môžete pozrieť tieto poznámky, urobené pri počúvaní (teda nie danými služobníkmi slovom).

Povolanie Mojžiša
Ex 2, 11-15; Ex 3; Sk 7,20-29
Hlavná myšlienka:  Boh pripravoval Mojžiša na jeho povolanie prostredníctvom všetkých okolností jeho života, priaznivých (vynikajúce vzdelanie) i nepriaznivých (neúspechom, zlyhaním, zastavením jeho služby hneď na začiatku).
Aplikácia: Aj my niekedy prežívame zastavenia našim neúspechom, hriechom, odmietnutím ľuďmi, možno to tiež niekedy chceme vzdať, ale Boh to nevzdáva. Ak sme Ho prijali, On nás povolal a dal svoje slovo, On nás urobil súčasťou svojho ľudu. Obdobia suchoty a obdobia, keď nepočujeme Jeho hlas môže Boh obrátiť na dobré, môžu byť súčasťou prípravy na povolanie.
Dôležité otázky  a Božie odpovede pre uistenie v povolaní:
 • Kto som ja? – Nezáleží na tom, kto som ja, dôležité je, že Boh je so mnou, On sa oslávi, On zabezpečí. Hovorí: „Nesústreďuj sa na seba, sústreď sa na mňa, nechaj sa mnou povzbudzovať a napomínať, lebo Ja budem s tebou.“
 • Kto je môj Boh, aké je Jeho meno? – Je dôležité poznávať Boha, mať s Ním vzťah, oslovovať ho, vedieť, za koho a v koho mene bojujem.
 • Uveria mi? Prejaví Boh svoju moc? – Nie sú najdôležitejšie prejavy moci a zázraky, napriek tomu, ak nás Boh posiela, naplní, vykoná svoje slovo, bude mocne konať.
 • Mám dostatočné schopnosti? Som dosť dobrý? – Boh vie, že sme nedostatoční , niekedy nás posiela práve do vecí, na ktoré nestačíme, lebo sme v nich na Ňom závislí, potrebujeme na Ňom visieť.
 • Nepošleš radšej niekoho iného? – Boh nás neposiela samých, dáva nám aj iných ľudí na pomoc, potrebujeme aj iných, aby sme naplnili povolanie.
Výzvy:
Pre mužov, povolaných Bohom:
 • Nevzdávaj sa ani v ťažkých okolnostiach a tlakoch. Boh je s tebou, pomôže ti.
 • Zostávaj v Božom povolaní, v Jeho slove, v zasľúbeniach, ktoré ti Boh dal. On ich naplní a vykoná.
 • V zápase o Božiu vôľu a Božie zámery v tvojom živote je Boh s tebou, dá ti víťazstvo.
Pre ženy povolané Bohom platí to isté, ale môžu byť aj pomocou a podporou mužom povolaných Bohom.

Vysporiadanie sa s egyptskými božstvami
Ex 6, 28-7,7
Hlavná myšlienka:  Boh chcel dať poznať Izraelcom aj Egypťanom, že On je Hospodin. Použil na to nečakané zásahy do bežného života, ktoré otriasli vecami, na ktorých si zakladali  - prostredníctvom tzv. „egyptských rán).
Aplikácia: Boh sa aj dnes dotýka vecí, ktoré ľudia uctievajú namiesto Boha a dotýka sa aj vecí v našom živote a dôsledkom je, že sa začnú naše istoty rozpadať.
Výzva: Je na nás, ako zareagujeme:
 • Buď zatvrdíme srdce ako faraón, ktorý sa priečil Božej vôli, budeme  reptať a zatrpkneme.
 • Alebo uznáme Božie panstvo a uznáme, že Hospodin je Bohom,  pokoríme sa a začneme uctievať viac Boha samého:
 • Môžeme zmeniť svoje zmýšľanie práve v takýchto kritických situáciách, ktoré otriasajú našimi životmi.
 • Môžeme vzdať slávu Bohu, uznať, že On je Hospodin.
 • Môžeme sa tým pohnúť dopredu.
 • Môže to zmeniť náš život a život našej krajiny.

Prechod cez more
Ex 13, 17 – 14,31
Hlavná myšlienka:  Prechod cez more bol pre Izraelcov špeciálnou výzvou od Boha. Božie vedenie, táto Jeho výzva  im spôsobila ťažkosti, ktoré mohli zvládnuť len s Ním, v Jeho sile.
Aplikácia: Súčasťou Božieho vedenia a výzvy môže byť zhoršenie ťažkostí. Bohu viac záleží na zjavení Jeho slávy, na tom, aby sme ho spoznali, ako na tom, aby sme nezažívali ťažkosti. Potrebujeme sa naučiť rozoznávať nadprirodzené konanie a spájať ho s úpenlivými, vytrvalými modlitbami. Len ak nám naozaj niečo ide, dokážeme sa takto úpenlivo modliť.
Výzvy:  Boh nás stále do niečoho volá, pridajme sa k Nemu!
 • Do čoho ťa povoláva Boh? Máš vo svojom živote výzvy, ktoré pred teba kladie Boh?
 • (výzvy v konkrétnom vzťahu, výzvy k nejakej aktivite, ktorú možno vidíš len vy,  výzva ku zápasu s hriechom, výzva byť svetlom a soľou, činiť učeníkov)
 • Za čo sa naliehavo, úpenlivo modlíš? V čom očakávaš Božie riešenia? Máš sen, bremeno, ktoré ti Boh dal?
 • Si ochotný spraviť krok viery a zažívať Božie víťazstvá?

Reptanie – sebestačnosť
Ex 16, Jk 4,13-17
Hlavná myšlienka:  Boh koná, robí zázraky, dáva mannu, prepelice, ale i tak máme tendenciu sa starostiť, čo s nami bude a robiť si plány bez hľadania Božej vôle, mať pod vlastnou kontrolou náš život, byť sebestační.
Aplikácia: Je hriechom:
 • plánovať bez Boha
 • robiť rozhodnutia bez hľadania Božej vôle
 • byť sebestačný  (ja si to zariadim, ja si to vyriešim, nejako to spravím)
 • rozhodnúť sa nehľadať Božiu vôľu, lebo tušíme, že Boh povie nie
 • vyrozumieť nie a napriek tomu to spraviť
Život je nepredvídateľný, ale Boh vie, čo bude, sme v ruke Hospodinovej (v tvojej ruke sú moje dni).
3 spôsoby prežitia života:
 • premrhať ho (bavme sa, športujme, grilujme, nezapojme sa do ničoho prospešného pre iných...)
 • stráviť ho (dosahovaním vzdelania, kariérneho postupu, cestovaním, spoznávaním krajín, ľudí...)
 • investovať ho (život nie je môj, je mi darovaný, Tvorca života má plán, chcem urobiť niečo hodnotné, aby mal Tvorca radosť, investujeme do vecí, ktoré nás presahujú, sú Božie)
Výzvy:
 • Počítaj s Bohom vo všetkom, nebuď sebestačný. Sebestačnosť je vlastná pýcha, vzďaľuje nás od Boha, môže nás zabiť. Buď múdry, aby si nemusel žať zlé ovocie. Vstúp do toho, do čoho ťa Boh volá dnes, nie až zajtra (do novej služby, do novej zodpovednosti za svoj život).
 • Nazvali by ste nepočítanie s Bohom vo svojich plánoch hriechom?
 • Počítaš s Bohom vo svojich plánoch?
 • Môže mať Boh pripomienky do tvojich plánov (aktivity, štúdium, vzťahy, koníčky, podnikateľské plány, financie, manželstvo)?

Nová kultúra Božieho ľudu
Kázeň (27.7.2014 v zbore Viera BJB) v MP3 si môžeš stiahnuť TU.
 
Ex 19,1-6; 19,16-20; Žd 12, 18
Hlavná myšlienka:  Boh viedol svoj ľud, zabezpečoval ho všetkým potrebným. Priviedol ich k sebe, urobil ich vlastníctvom medzi všetkými národmi, kňazským kráľovstvom a svätým národom. Boh sníval o svojom ľude, na ktorom zjaví novú kultúru a svoju slávu, chcel v Izraeli požehnať všetky národy zeme. Boží ľud bol vždy náchylný si zvyknúť na požehnanie, ale nie na to, aby bol požehnaním.
Aplikácia:
 • Izraelci v starej zmluve museli prichádzať k Bohu s obeťami, s plnými rukami.
 • Museli sa pokoriť a konať s tvrdosťou svojho srdca, so svojou hriešnosťou, nemohli prísť s prázdnymi rukami.
 • Dnes, ak slúžiš novej zmluve, prichádzaš k Bohu s prázdnymi rukami, Baránok ťa prijíma, odpúšťa ti svoje viny, nie si tu pre svoje pocity, úspechy, službu, výkon, tvoje ruky sú prázdne, nemáš nič, ale ani sa to od teba nevyžaduje.
 • Nová zmluva je nová služba Ducha, Duch svätý ťa oživuje, ospravedlňuje, premieňa.
 • V SZ si každý deň pristihnutý pri nejakom poklesku.
 • V NZ ti Boh odpúšťa, neodsudzuje ťa, ospravedlňuje ťa, Duch Svätý ti to sprostredkuje , spôsobuje tvoju premenu do uctievania Jeho, nemáš iných bohov. Ani služba, ani duchovné dary, ani úspech v tvojom živote nebude tvojím bohom, On bude tvojou odmenou, tvojím úspechom.
Výzvy:
 • Pán sa ťa pýta ako Petra: Miluješ ma?
 • Miluješ ma viac ako tvoj najväčší úspech?
 • Aký obraz Krista miluješ? Miluješ Pána, ktorý umýva nohy učeníkom? Alebo len slávneho veľkého Kráľa kráľov?
 • Čo by si robil, keby si mohol robiť čokoľvek?
 • Opustíš veci, ktoré máš rád?
 • Budeš nasledovať Božie povolanie viac ako svoje pohodlie?
 • Miluješ Ho?
 • Hľadaj Svätého Ducha, študuj o Ňom. Boží Duch ťa bude premieňať do služby, chce, aby si miloval ľudí, aby si miloval obraz Krista ako obyčajného človeka, ktorý má záujem o iných.

Svätostánok
Ex 25-30
Hlavná myšlienka:  Hlavný zámer svätostánku – Boh chce prebývať uprostred svojho ľudu. Predobraz Krista, ktorý chce prebývať uprostred cirkvi, medzi nami.
Aplikácia: Symbolika svätostánku a obradov v ňom  je naplnená v Ježišovi Kristovi:
 • Ježiš prišiel, pretože chcel prebývať medzi nami, spravil si stan medzi nami
 • Ježiš je dverami, cez ktoré môžeme pristupovať k Otcovi
 • On je obeťou, ktorá bola obetovaná za hriech
 • On je dokonalou obeťou, ktorého Boh poslal na zmierenie a odpustenie hriechov
 • On nás očistil svojím slovom ako kúpeľom vody
 • On je svetlo sveta
 • On je chlieb života
 • On sa prihovára pred Bohom za ľudí, za nás – obraz kadidla
 • On zrušil oponu do svätyne svätých
 • On priniesol novú zmluvu, už netreba truhlu zmluvy
 • On je Veľkňaz
 • On nám dal zákon do vnútra, dal nám svojho Ducha, netreba už plniť predpisy
Výzvy:
 • Ježiš je centrom nášho života, náš život sa má točiť okolo Krista, On chce určovať tempo nášho života.
 • Hriech má dôsledky, ktoré sú veľmi vážne, stáli Krista život, je potrebné vyznať hriechy, priznať si ich.
 • Máme otvorený prístup k Bohu, máme prístup do svätyne svätých, pristupujme k Nemu.

Zlaté teľa
Hlavná myšlienka:  Boh sa predstavuje ako Boh, ktorý dokáže zmeniť históriu a chce ju meniť spolu s nami. Ak očakávame, že cirkev posledných dní bude úplne iná, živá cirkev, tento príbeh je povzbudením, ako veľa Boh môže zmeniť za krátku dobu.
Aplikácia:
 • Bohu záleží na tom, aby sme Ho poznali a verili v Neho ako v skutočného Boha, nie v našu predstavu o Ňom.
 • Boh nedovolí, aby sme sa uspokojili s niečím iným, čo Ho chce nahradiť.
 • Boh sa chce dať spoznať každému v osobnej skúsenosti.
 • Boh dáva možnosť odvrátiť sa od zlého a zmeniť osobnú históriu, nepokračovať v hriechoch predošlých generácií.
Výzvy:
 • Roztúžme sa poznať Boha takého, aký naozaj je
 • Hľadajme svoju budúcnosť v Ňom
 • Zápasme o poznanie skutočného Božieho charakteru

Vzbura proti vodcom
Num 16- 17; Žd 13, 17
Hlavná myšlienka:  Kórachova vzbura vychádzala zo závisti a jeho vlastných ambícií, ktoré nepodriadil Bohu.  Zahubila ho vzbura proti systému a vodcovi, ustanoveného Bohom,  ktorý neurobil nijaký hriech. Žd 13, 17Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok.
Aplikácia:
 • Nevyjasnené veci v srdci a mysli (medzi tým, čo chcem ja a čo chce Boh), nepodriadenie sa Bohu vedie ku skutkom, ktoré majú následky – fyzická smrť v prípade Kóracha a duchovný úpadok  alebo až duchovná smrť v našom prípade
 • Zlé zmýšľanie vedie ku reptaniu, reptanie vedie ku konaniu
 • Jasná vonkajšia hlasná vzbura je vždy výsledok vnútornej vzbury, tichého reptania
 • Vodcovia potrebujú ostatných, ktorí sú lepší v niektorých veciach, aby pomohli a urobili to, čo vedia, máme zodpovednosť zapojiť sa do toho, čo vieme urobiť, ale nie právo očakávať, že sa budú veci robiť podľa našich predstáv.
Výzvy:
 • Ako sa ti darí vyrovnávať sa so svojimi predstavami a túžbami o tom, ako veci majú vyzerať?
 • Dokážeš prijať Božie vedenie prostredníctvom mojich vodcov?
 • Si podriadený autoritám, ktoré ti Boh dal (deti rodičom, manželky manželom, veriaci Kristovi, v práci šéfom, v zbore duchovným autoritám)?
 • Rebeluješ niekedy proti svojim vodcom, či už potichu alebo nahlas?
 • Spýtaj sa tých, ktorých ti Boh dal za vodcov: Aké je to viesť mňa?
 • Aký mám postoj k mojim duchovným vodcom, keď si myslím, že si zaslúžim pozornosť a uznanie?
 • Ako sa vyrovnávam so svojimi predstavami odlišnými s tým, ako moji vodcovia vedú?

Vyzvedači
Nu 13, 18 – 21; 26-31
Hlavná myšlienka:  Je lepšie urobiť to, čo nám Boh povie, aby sme urobili bez ohľadu na to, aké to je ťažké, než neurobiť to alebo urobiť to vtedy, keď Boh to nechce.  Voľba – buď ísť do zasľúbenej zeme alebo pozerať do púšte  a reptať - je otázkou postoja a rozhodnutia konať.
Aplikácia:
 • Veľkosť zboru nie je v počte ľudí, ani v množstve darov, ktoré sa vyzbierajú, ani vo veľkosti budovy, ale veľkosť je to, či sme v Božej vôli, či sme tam, kde Boh chce, aby sme boli.
 • Veľkosť začína víziou toho, čo môže byť urobené.
 • Vízia je, keď môžem vidieť Božiu prítomnosť, pocítiť Božiu silu, ísť podľa Božieho plánu napriek všetkým prekážkam.
 • Veľkosť je určená naším rozhodnutím konať. Keď sa nám niečo nechce urobiť, problémy sa javia väčšie, obry sa stávajú väčšími, radšej si vymyslíme veľké prekážky, o ktoré sa oprieme, aby sme to nemuseli urobiť.
 • Ak zbor neprijme veľkosť svojho cieľa, obráti sa do svojho vnútra (sústredenie na naše potreby, na seba samých, na naše požehnania) a chce sa vrátiť do Egypta, ide smerom k pomalej duchovnej smrti.
 • Boh má víziu pre svoj ľud a volá nás k nej.
Výzvy:
 • Je dôležité, aby naši vodcovia mali vieru, máme sa modliť za našich vodcov, aby vierou videli veľkosť svojho zboru a Božie zasľúbenia preň.
 • Modlime sa jedni za druhých, aby sme mohli veriť a potom konať, aby sme konali s presvedčením.
 • Máme pochybnosti a strach, sú tu obry a pevnosti, ale my máme Boha, Jeho zasľúbenia a Jeho prikázania: Choďte a čiňte!