30. 12. 2013

Nebo

Nebo

Kázeň vo formáte MP3 nájdete TU a prezentáciu ku nej TU

Snímka1Matúš 6:19  Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. 20  Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. 21  Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

 1. Už teraz sme v nebi - Zároveň žijeme na zemi
 2. Existuje poklad v nebi - Poklady na zemi sú však úplne iné
 3. Máme možnosť zhromažďovať poklad v nebi - Máme možnosť zhromažďovať poklady na zemi
 4. V nebi veci nepodliehajú skaze/porušeniu - Na zemi všetko speje ku koncu
 5. V nebi sa nekradne – na zemi nie je spravodlivosť
 6. V nebi ide o môj poklad
 7. Kde je moje srdce

1. Nebo je už teraz náš domov

Snímka2Často uvažujeme o nebi ako o niečom, čo príde potom, čo ešte len bude, čo nás čaká a pri tom sa orientujeme na život na zemi (prežitie, zabezpečenie, úspech... Toto nie je správny pohľad.

Často dokonca považujeme náš život na zemi za nevyhnutné zlo, ktoré potrebujeme pretrpieť a našim postojom je čím skôr sa dostať do neba a mať to za sebou, mať sa dobre. Vzhľadom na mnohé trápenia na zemi je to aj pochopiteľné. Mnohí ľudia naozaj túžobne volajú po oslobodení z utrpenia, týrania, vojny, bolestí...

Písmo jasne dáva dôraz na to, že nebo je našou súčasťou:

 • Nebo je našim skutočným domovom, kde nám Pán pripravuje príbytky: Ján 14:1  Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2  V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, 3  a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?
 • Máme „nebeské občianstvo“: Filipským 3:20  Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.
 • Nebo je našim svedkom – oblak svedkov (Žid 11): Židom 12:1  Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.
 • Už teraz máme prístup priamo k trónu Božiemu a k Božiemu mestu: Židom 12:22  Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu 23  a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Sudcovi Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť, 24  k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.
 • Ba dokonca v Kristovi sme posadení v nebi: Efezským 2:6  ...a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi...

Žijeme v tele na zemi, ale tá nie je od neba oddelená, vzdialená, zabudnutá!

Naopak! Máme tu poslanie, misiu. Celé nebo je zamerané teraz na to, čo sa deje na zemi. Práve na zemi je niečo, čo je objektom Božieho záujmu, na čo hľadieť túžia anjeli – a síce obrovská žatva ľudských duší...

1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 11  Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich. 12  A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovatelia evanjelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, poslaného z neba, na čo túžia hľadieť anjeli.

Lukáš 15:7  Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.

Preto zakúšame a reprezentujeme nebo už teraz na zemi: modlitba a uctievanie je nebeská záležitosť (L 3,21), nebeskí anjeli v činnosti všade okolo nás (Ž 34,8; Mt 18,10), náš zápas o Božiu vôľu ako v nebi, tak i na zemi (L 11,2)...

Samozrejme ak je nebo náš skutočný domov, žijeme podľa toho: smerujeme tam, túžime byť už doma, naše srdce je tam.

2. Existuje poklad v nebi

Snímka3Na zemi si zhromažďujeme úspory, majetok, zabezpečenie pre naše deti, úspechy – ovocie práce...

Poklad v nebi (pri svojom skúmaní som našiel tieto nebeské poklady – vy však možno nájdete aj ďalšie...):

 1. Boží BaránokKristus – v ňom sú všetky poklady (Kol 2,3), On je centrom neba, On je našou odmenou (a my Jeho)
 2. Osobné poznanie Boha Otca a Pána Ježiša (L 12,21; 2K 4,7))
 3. Božie kráľovstvo je podobné pokladu (Mt 13,44)
 4. To čo sme dali, darovali na zemi potrebným je pokladom v nebi (Mt 19,21) – naša obetavá služba lásky (1K 13!)
 5. Prenasledovanie pre Krista na zemi, strádanie kvôli nasledovaniu Pána je pokladom v nebi (Žid 11,26)
 6. Božie povolanie – Jeho špeciálny plán, vôľa pre nás
 7. Naša rodina, príbuzní a ľudia, ktorí vďaka nám môžu počuť evanjelium a byť spasení

3. Môžeme zhromažďovať poklad v nebi

Snímka4Máme možnosť zhromažďovať – je to naša aktivita – ak chceme niečo dosiahnuť, v niečom byť naozaj úspešní, potrebujeme sa na to zamerať a zhromažďovať v tej oblasti vedomosti, zručnosti, skúsenosti...

Toto sa nedeje samé od seba. Nejde len o to dostať sa do neba. Ide o to zhromaždiť si tam nebeské poklady.

To ako žijeme na zemi určuje to ako budeme žiť v nebi.

V nebi dostaneme odmenu každý podľa toho ako kto žil a pracoval.

Možnosť zhromažďovať tieto poklady máme len tu na zemi.

Znie to paradoxne, ale my napĺňame nebo pokladmi.

Pri skúmaní toho ako a čo môžeme na zemi zhromažďovať v nebi, som si položil otázku: Čo už v nebi nikdy nebudeme môcť robiť?

 1. Veriť – v nebi budeme vidieť a poznať - len tu na zemi môžeme veriť napriek tomu, že nevidíme – naša pozemská dokázaná viera na zemi je v nebi ohňom prepálené zlato
 2. Prinášať obete, zriekanie sa, prenasledovanie... – naše jazvy a obete sú v nebi pokladom, ozdobou
 3. Uctievať v životných okolnostiach – vlastne naše uctievanie a modlitby sú Bohu milou obeťou – v nebi je pokladom to, čo je vzácne Božiemu srdcu – v nebi už budú modlitby a uctievanie samozrejmosťou.
 4. Kázať evanjelium – aj v nebi budeme kázať a svedčiť na Božiu slávu a vzdelávanie – ale len na zemi môžeme privádzať ľudí ku spaseniu – a práve zachránení ľudia pre večnosť sú v nebi pokladom
 5. Víťaziť nad hriechom – naše víťazstvá budú po celú večnosť trofejou oslavujúcou Boha – v nebi však už hriechu nebude a teda ani možnosť čeliť hriechu a pokušeniu
 6. Byť Bohu poslušný, vydaný Jeho povolaniu – aj v nebi budeme mať svoje miesto, poslanie, prácu – ale len tu na zemi je to pre nás skutočná voľba Bohu sa vydať, alebo nie – pokladom v nebi je naplniť Pánovu vôľu
 7. Dávať (čas, peniaze, prostriedky...) a slúžiť blížnym (chudobným, cudzincom, vdovám, väzneným, chorým) – Pán to berie ako službu Jemu samému – v nebi Mu už takto slúžiť nebudeme môcť...

4. Poklad v nebi je neporušiteľný

Snímka5Zjavenie 7:16  Nebudú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, 17  lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.

Zjavenie 21:27  ...a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdú doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Nebo je dokonalé a neporušiteľné. Nič tam nepodlieha skaze, porušeniu, rozkladu, starnutiu, či chorobe... Tam už nie je smútok a slzy, bolesť...

Aj preto si to nevieme ani len predstaviť a nemáme pozemské výrazy ako to popísať...

Aj naše telá tam budú dokonalé, budeme Jemu podobní:

1 Korintským 15:49  A ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského... 53  Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť. 54  Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve. 55  Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?

2 Korintským 5:1  Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.

1 Ján 3:2  Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je.

5. Poklad v nebi nikto neukradne

Snímka6Ján 14:1  Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2  V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, 3  a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

V nebi je spravodlivosť (na rozdiel od pozemskej situácie).

Tam nebudeme nikým a ničím ohrození.

Je to miesto dokonalej istoty, bezpečia a pokoja. Náš domov. Príbytok, ktorý nám pripravil Pán.

Tam nám nikto neukradne a nesiahne na to, čo je naše, čo máme od Pána. Je zaujímavé, že už to, čo prijímame v osobnom vzťahu s Pánom, nám nikto nevezme:

Lukáš 10:42  Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.

Ján 16:22  Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť.

6. Môj špecifický Poklad v nebi

Snímka7V nebi je osobné vlastníctvo. Je to možno prekvapivé oproti našim predstavám ovplyvneným humanizmom (sloboda rovnosť, bratstvo). Toto však Písmo hovorí veľmi jednoznačne:

Dostaneme každý osobnú odmenu:

2 Korintským 5:10 (+ R 14,10; 1K 4,3-5) Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.

Budeme tam mať svoje osobné trofeje víťazstiev:

Zjavenie 14:13  Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s nimi.

Zjavenie 19:7  Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila 8  a smela sa obliecť do skvúceho, čistého kmentu! Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých.

Mučeníci v nebi budú mať špeciálnu pozíciu a evidentne iný podiel na Božej sláve:

Zjavenie 6:9  A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali, 10  a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? 11  A každý dostal biele rúcho a povedali im, aby odpočívali ešte krátky čas, až doplnia mieru aj ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zamordovaní ako oni.

2 Korintským 4:17  Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy...

Dostaneme osobné meno od Pána (biely kamienok a na ňom nové meno, ktoré pozná len Pán!):

Zjavenie 2:17  Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) dostane.

Náš život tam určuje náš život tu.

A predsa – napriek rozdielom v odmene a účasti na Božej sláve -tam nebudú triedne boje, závisť, konkurencia, porovnávanie...

7. Kde je moje srdce

Snímka8Je však evidentné, že to chce už teraz a tu lásku z celého nášho srdca (prvé prikázanie!)

Matúš 22:36  Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? 37  Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. 38  To je veľké a prvé prikázanie.

Cesta do neba je cestou nevesty v ústrety jej Ženíchovi. Kráčame zamilovaní do Neho s jedinou túžbou po Ňom a po tom odovzdať sa celkom Jemu:

Matúš 25:1  Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.

Zjavenie 19:7  Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a manželka Jeho sa pripravila 8  a smela sa obliecť do skvúceho, čistého kmentu! Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. 9  Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie.

Nebo nie je pre intelektuálnych konvertitov a nominálnych členov cirkevných denominácií.

A paradoxne nie je pre tých čo len hovoria „Pane, Pane...“ - dokonca konajúc nadprirodzené skutky - a nečinia vôľu Pánovu. Skutočná láska k Pánovi nás nepovedie len k tomu používať to, čo máme v Kristovi. Skutočná láska nás povedie ku poddaniu sa Kristovi, aby si On mohol používať nás:

Matúš 7:21  Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. 22  Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23  A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!

Práve láska k pravde – nie len pravda samotná - nás jedine ochráni pred zvodom Antikrista a jeho vplyvu.

2 Tesalonickým 2:8  Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 9  Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, 10  so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.

Najväčším nebezpečenstvom, ktoré nás môže od neba oddeliť, alebo nás okradnúť o poklady v nebi je náboženstvo, tvárnosť pobožnosti bez srdca, lásky, obete, viery a pravdy.

Kde bude poklad tam bude naše srdce, tam budeme – ak v nebi, tak v nebi, ak na zemi, tak...


Nebo 2.časť 

kázeň v zbore Viera BJB - 5.1.2014  - Tomáš Kriška – v MP3 nájdete TU

 

22. 12. 2013

PREBUDENIE – Jonáš – Bileám – Lót

Prebudenie - Jonáš

Kázeň vo formáte MP3 nájdete TU

 

Prebudenie – Bileám

Kázeň vo formáte MP3 nájdete TU

 

Prebudenie – Lót

Kázeň vo formáte MP3 nájdete TU