28. 11. 2010

Falošný prorocký hlas

Falošný prorocký hlas

(Víkendovka Prorocká služba 001)

stiahnuť vyučovanie

 

Ako sa rodí falošný prorocký hlas.

Falošné verzus pravé.

Matúš 7:15  Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. 16  Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? 17  Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18  Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. 19  Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. 20  A tak ich tedy po ich ovocí poznáte.

- Vystríhajte sa! V súvislosti s prorockou službou je spojené niečo, čoho je treba sa vystríhať. Keď sa dotýkame tejto služby, dotýkame sa aj niečoho nebezpečného. Tz. Na jednej strane potrebujeme horliť za duchovné dary – dokonca najviac, aby sme prorokovali – a predsa rovnako sa máme niečoho najviac vystríhať, čo nesie meno a podobu prorockej služby.

- falošných prorokov. Nie je tu vyjadrenie „nepravých“, či „cudzích“. Ide o prorockú službu, ktorá je autentická, ale je falošná – nesie niečo, čo nie je pravé, čo nie je skutočné, čo má nejaký prídavok.

- títo proroci prichádzajú k ľuďom – ich orientácia je na ľudí. Nie je o nich napísané, že prichádzajú k Pánovi, alebo prichádzajú s Božím slovom spred tváre Pánovej... Je to len jednoduché vyjadrenie, že prichádzajú k ľuďom – nič viac.

- prichádzajú v ovčom rúchu – teda v podobe bratov, cirkvi, niečoho Božieho, čo sa narodilo z Boha. Má to tvárnosť pobožnosti. Preto je to tak zákerné! Preto je potrebné sa vystríhať – byť na pozore – a vážne to rozlišovať skúmať... Lebo je to takmer na nerozoznanie podobné pravej porrockej službe.

- vo vnútri sú draví vlci. Vo vnútri sú lovcami, šelmami, dovokými zvieratami... Vo vnútri sú oriemtovaní na zisk, korisť, nasýtenie.

- poznáme ich po ovocí. Tz. Nie hneď, nie ľahko... Potrebujeme istý čas, potrebujeme hlbší pohľad, potrebujeme skúmať život, vzťahy toho človeka, jeho rodinu, zbor, autority, dôsledky jeho služby...

Matúš 7:21  Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22  Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23  A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

- Aj tu je vonkajšia podoba prorockej služby ako do Pána – je to služba ktorá Ježiša nazýva Pánom, ktorá Ho vzýva. Dvojnásobné „Pane, Pane“ v tomto jazyku znamená zdôraznenie. Je to služba, ktorá sa na Pána odvoláva viac, než je bežné, normálne, prirodzené. Je to služba, ktorá svoj pôvod až príliš odvodzuje od Pána a zdôrazňuje tento fakt. Je sebaobhajujúca sa služba...

- na otázku, či sme neprorokovali v Tvojom mene – nedostávajú odpoveď „nie“... Oni teda naozaj prorokovali v Pánovom mene – teda zrejme naozaj šlo o skutočné prorocké dary... Ale Pán im povedal „Nepoznám vás“ – teda oni nemali nič spoločného s Pánom – nesúzvučili s Pánovým srdcom, nešli v Jeho vôli, v Jeho láske, v Jeho motivácii

- oni nemali s Pánom vzťah – nevstúpili do intimity s Ním – do dôvernosti. Nikdy sa pre Ním nezlomili. Nikdy nezomreli sebe, aby mohli žiť Pánovi a s Pánom.

Matúš 24:4  A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! 5  Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. 11  a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. 12  A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; 23  Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte! 24  Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených. 25  Hľa, predpovedal som vám to! 26  Tedy keď vám povedia: Hľa, je na púšti! nevychádzajte! Hľa, vo vnútorných chyžiach! neverte!

- Aj tu je vyjadrenie „prídu v mojom mene“ – teda ich orientácia je na ľudí, oni zámerne prídu, dso svojou agendou, s nejakým presviedčaním, čo budú nazývať Pánovým menom – budú sa na Neho odvolávať.

- dokonca je tu vyjadrenie „mnohí“ čo evokuje väčšinu, alebo by sme mohjlki povedať trend doby – móda...

- budú o samých sebe trúbiť, že sú tí pomazaní, že prichádzajú od Pána – budú seba propagovať.. Už aj toto by nám malo byť vždy podozrivé, keď vidíme ľudí, ktorí sa sami obhajujú, alebo s ktorými ide „vrelé doporučenie“ – „prítulná reklama“. Verím, že dnes je táto doba, kedy rastie akoby „kult“ niektorých pomazaných.

- zvedú mnohých – teda zasiahnu možno väčšinu cirkvi. Nebude to malá vec, falošné prorokovanie v malom, kdesi v skrytosti – bude to vo veľkom a otvorene. Bude to trend. Bude to pokladané nie len za normálne – ale bude to niečo vyhľadávané.

Skutky 20:28  A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou. 29  Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. 30  Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou.

- Falošní proroci, sú spomedzi nás – každý jeden z nás sme ohrození možnosťou stať sa dravými vlkmi! Falošné neprichádza zvonku – to by sme ho ľahšie identifikovali. Falošné žiaľ najčastejšie povstáva zvnútra. Dochádza ku pozvoľnej a pomalej zmene (podobne ako pri rakovine dochádza na začiatku ku degenerácii jednej jedinej bunky)

- falošní proroci nešetria stádo – sú v ňom sebavedomí a na seba orientujúci sa – nemajú zmysel pre slabosti a limity stáda – prídu stádo používať – zbohatnúť na ňom – realizovať svoje vlastné veci...

- vojdú medzi vás – falošní proroci prichádzajú iniciatívne – orientujú sa na ľudí – majú svoju agendu...

- hovoria prevrátené veci, aby tiahli za sebou – hovoria biblické veci otočené tak, aby upútávali ľudí na seba

2 Tesalonickým 2:9  toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi 10  a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; 11  a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, 12  aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.

- Zvod má otvorené dvere tam, kde nie je láska k pravde: k Pánovi (Ježiš je pravda), k Božiemu slovo (lebo ono je pravda), k Bohu (On jediný je pravdivý), k Božím súdom – svetlu - výchove (oni zjavujú pravdu)

- Nestačí len ctiť hodnotu pravdy a pravdivosti. Je potrebné zaujať postoj lásky ku pravde. J epotrebná úplné odovzdanosť, vášeň, zápas o pravdu.

  1. Jedná sa o náš vzťah s Pánom, pretože On je pravda. Potrebujeme žiť v pravdivom, autentickom vzťahu s Pánom.
  2. Jedná sa o našu pravdivosť – hovorenie pravdy, integritu, hodnovernosť, spoľahlivosť, vernosť, nestrannosť...
  3. Jedná sa o náš vzťah ku Biblii. Potrebujeme ju prijímať ako jediný a pre nás úplný zdroj pravdy. Ak je toto našou vierou a hodnotou, potom sa to prejaví v našom prístupe k Písmu, v našom štúdiu a vyučovaní Písma.
  4. Jedná sa o našu otvorenosť Božej pravde, výchove, svetlu, súdom. V zápase o svätosť, v duchovnom raste, v prirodzených situáciách a okolnostiach života máme na výber: buď budeme vchádzať do svetla (pravdy, pokánia, premeny, vykazateľnosti...), alebo sa začneme uťahovať a skrývať (pretvarovať, vyhovárať, obhajovať, bojovať za svoje pravdy...)

- Keď neprijímame tento postoj lásky ku pravde, otvárame sa pokušeniu dobrého ovocia zo stromu poznania dobra a zla (ako aj Eva v rajskej záhrade) a sme náchylní vidieť smrtivé ovocie ako lákavé na pohľad a dobré na zmúdrenie...

Ako sa aj z pravého prorockého hlasu môže stať falošný?

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008