21. 11. 2011

X. Chudobní duchom

X. Chudobní duchom

(Mt 5,3)

stiahnuť kázeň

Untitled from Michal Kevický on Vimeo.


Matúš 5:3  Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V knihe Philipa Yanseya „Ježíš, jak jsem ho neznal“ som pred rokmi objavil zoznam desiatich vlastností chudobných ľudí v porovnaní s bohatými a odvtedy sa k nemu sporadicky vraciam. Miesto slova „chudobní...“ dosadzujem svoje meno a prechádzam tento zoznam znovu. Stále som usvedčený z toho ako hlboko je vo mne zakorenené myslenie a postoje bohatých ľudí. Ako veľmi som ovplyvnený svetom a kultúrou doby, v ktorej žijem!
47


Deviata z týchto vlastností znie:
Na evanjelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou.

Príklad ženy hriešnice, ktorá vošla do domu farizeja Šimona, v čase keď on usporiadal vo svojom dome banket pre svojich priateľov, na ktorý ako hlavný bod programu pozval Ježiša (L 7,36-50), je pre mňa fascinujúci. Nádherne vykresľuje kontrast medzi postojom bohatých a chudobných:
Šimon
Žena hriešnica
 • Pozval Ho na návštevu
 • Prišla za Ním
 • Pozval Ho ku sebe domov
 • Prišla na „nepriateľské“ územie, do prostredia úplne obrátenému proti nej
 • Pozval Ho ako hosťa
 • Prišla odzadu, s plačom, zlomená
 • Pozval Ho k dobrému jedlu a programu, večierku, zábave, teologickej dišpute
 • Priniesla alabastrovú nádobu s masťou (1. To malo hodnotu jednoročného platu; 2. Toto bol zásnubný dar ženy – veno)
 • Vnímal všetkých ľudí – bola to pre neho spoločenská akcia
 • Všímala si iba Ježiša – pre ňu všetko ostatné šlo bokom
 • Súdil ženu uctievajúcu Ježiša
 • Vystavovala sa odmietnutiu a odsúdeniu
 • Súdil aj samotného Pána
 • Pre ňu bol Pán zrejme tou poslednou nádejou a vložila do tohto stretnutia všetko
 • Mal svoj postoj – presvedčenie aj o tom, čo si Boh myslí
 • Urobila niečo extravagantné, svojské, čo sa ale vymykalo zaužívanej spoločenskej a „cirkevnej“ etike
Šimon so svojimi hosťami chcel mať dobrý čas, spoločenský zážitok, náboženskú debatu s populárnym učiteľom zákona. Pre neho bola tá žena skazením jeho programu, ohrozením a hanbou. Len čo vošla, už mal o nej svoju mienku a divil sa prečo jej Ježiš dovoľuje, aby plakala pri jeho nohách.
Na druhej strane táto žena nejavila záujem ani o spoločnosť, o konvencie, slušnosť, program, ba ani o to ako sa na ňu pozerali všetci ostatní. Ona mala jediný cieľ: Ježiša. Prišla tam s celkom roztrhnutým srdcom, s celou odovzdanosťou, s úprimným pokáním.
Aj farizeji, a aj žena hriešnica strávili ten večer s Ježišom. Počuli Ho. Hovorili s Ním. Stretli sa s Ním... A predsa len tá žena odišla s osobnou skúsenosťou s Pánovou milosťou, s odpustením, s novým srdcom a novým životom:
Postoj k Pánovi
Šimon
žena hriešnica
 • Ako hosť
 • Ako Pán – zdroj záchrany
 • Ako niekto vážený
 • Niekto milovaný
 • Pozývam Ho k sebe
 • Idem za Ním
 • Pripravím prostredie mne príjemné
 • Je mi to jedno kde a ako – robím aj to, čo ma vystavuje odsúdeniu
Postoj k ľuďom
Šimon
žena hriešnica
 • Posudzovaní podľa nejakých predsudkov
 • Zlomenosť nad sebou samým
 • Niekto je vopred odsúdený
 • Extravagantné prijatie, odpustenie, milosť
 • Vonkajší vzhľad
 • Pohľad na srdce, do vnútra
Uctievanie
Šimon
žena hriešnica
 • Rovnocenný pohľad
 • Sklonenie s k nohám
 • Pán mne slúži
 • Ja slúžim Jemu, dávam sa Mu k dispozícii
 • Spoločenská akcia, zdvorilosť
 • Osobná - srdcová záležitosť
 • Skutok slušnosti, pohostenie
 • Skutok lásky
Preto sú chudobní duchom šťastní ľudia v Pánových očiach. Oni totiž sa Mu naozaj odovzdajú a naozaj prijmú milosť a nový život. Neprejdú len okolo Neho. Nebudú sa len snažiť Ježiša použiť. Nebudú chcieť mať len dobrú zábavu s kresťanskou hudbou a vynikajúcim speakrom. Nie. Chudobných v duchu neuspokojí nič iné ako Pán sám. Chudobní duchom Mu totiž neprinesú len niečo, ale prinesú a odovzdajú Mu seba samých:

Voda na nohy

Bozk

Pomazanie masťou

 • Sklonenie sa
 • Pokora
 • Zlomenosť
 • My slúžime
 • Prijímame
 • Prejav citu, lásky
 • Niečo osobné a dôverné
 • Hĺbka vzťahu
 • Odovzdanie sa
 • Božie slovo - ústa
 • Extravagantný skutok lásky
 • Uctievanie nielen slovami
 • Slúženie Pánovu, uctievanie
 • Nie je to len niečo navonok, niečo lacné


Chudoba duchom

 • je bytostné osobné spoznanie – zakúsenie extravagantnej Pánovej milosti, lásky, svätosti a povolania...
 • a zároveň je to adekvátna odpoveď človeka na toto všetko – a teda:
 1. osobné, bytostné a extravagantné sklonenie sa pred Pánom;
 2. opätovanie Jeho lásky láskou z hĺbky srdca;
 3. a odovzdanie sa Jeho vôli, plánu, povolaniu...

VIII. ELIÁŠ: záchrana pred zničením IX. ELIÁŠ: služba posledných dní

8. Je to služba zachraňujúca pred zničením – KLIATBOU.

8

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

Mení údel – históriu – budúcnosť krajiny.

Zastavuje odpadnutie, oklamanie, úpadok, hriech, neposlušnosť, bezbožnosť, modlárstvo...

A NERANIL

NKH

Hif.perf.1os.sing.

biť, ubiť, pobiť, vybiť, dobiť, bodnúť, nabodnúť, priraziť, raniť, zasiahnuť, tĺcť, potĺcť, utĺcť, prepadnúť (Sud 8:11), udrieť, zabiť (mečom), poraziť, zapustiť (korene, Oz 14:6)

LXX:

PATASSEIN

Aor.

biť, udrieť

ABY SOM NEPRIŠIEL

BNA

Kal.imperf.1os.sing.

prísť, pritiahnuť, vtrhnúť, vchádzať, vojsť, vstúpiť, vtiahnuť, vyhovieť (Ž 78:29), zachádzať, dodržať (slovo)

LXX:

ERCHOMAI

Aor.akt.1os.sing.

prichádzať, prísť, uberať sa, ísť (nastávať, objavovať sa)

ZEM

EReC

zem, zemský, územie (často izraelská krajina)

LXX:

HÉ GÉ

zem - v protiklade k nebu

súš - v protiklade k vodstvu

označenie obývanej zeme – krajiny a jednotlivých krajín a štátov

KLIATBOU

CHeReM

kliatba, zasľúbený záhube, postihnutie kliatbou

LXX:

ARDÉN

AIREIN

4. odstrániť, zahubiť, zničiť

RANIŤ:

 • 2M 3:20 – biť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami
 • 2M 12:12 – pobijem všetko prvorodené v Egypte
 • 3M 26:24 – ak sa mi postavíte na odpor – i ja vás budem sedemnásobne ťať za vaše hriechy
 • 1Sam 23:2 – Dávidsa pýta Pána, či má udrieť na Filištíncov
 • 2Sam 17:2 – úklad Achitofela zabiť kráľa Dávida počas Absolónovej vzbury
 • Ez 39:3 – Boh udrie na Gógu – knieža Mešecha a Túbala na izraelských vrchoch
 • Am 3:15 – Boží súd nad Izraelom
 • Zj 11:6 – dvaja svedkovia – proroci majú moc biť zem všelijakoupliagou
 • Zj 19:15 – z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy

KLIATBA:

 • 3M 27:28 – kliatbe podrobené veci, zvieratá, polia, ľudia. v. 29
 • 4M 18:14 – všetko kliatbe podrobené patrí kňazom Ez 44:29
 • 5M 7:25-26 – varovanie pred modlami, zlatom, striebrom – pohanov – aby aj Boží ľud nebol vydaný hubiacej kliatbe
 • Joz 6:17 – Jericho vydané hubiacej kliatbe
 • Joz 7:13 – kvôli krádeži Achána toho, čo bolo vydané hubiacej kliatbe – bola kliatba uprostred Izraela – nemohli obstáť pred nepriateľom
 • Mich 7:12 – mravná skazenosť – poľovačka na bratov kliatbou

KLIATBA – 5M 28:16-44 – predstavuje Boží súd, zničenie, neúrodu, neplodnosť, sucho, nešťastie, nemoci, rany.

I. stojí proti zdrojom – príčinám kliatby

 • falošní bohovia
 • morálne - etické hriechy
 • antisemitizmus
 • zákoníctvo, telesnosť, odpadlíctvo
 • krádeže, krivá prísaha, okrádanie Boha
 • autority
 • kliatby vyrieknuté nad sebou samým
 • služobníci satana
 • duševné hovorenie
 • duševné modlitby

II. uvoľňuje zdroje – príčiny požehnania

 • uctievanie Boha v Duchu a pravde
 • pokánie
 • pokoru, bázeň pred Bohom
 • jednotu Božieho ľudu
 • obeť, nesenie kríža, služba
 • poslušnosť – Božie povolanie
 • žehnanie, modlitby v Duchu a v pravde
 • proklamácia – proroctvo
 • autority
 • odpustenie, prijatie

9. Je to služba POSLEDNÝCH DNÍ pred DŇOM HOSPODINOVÝM– pred dňom Jeho súdu – hnevu – prchlivosti – pustošenia – zničenia – ohňa – trpkosti – trestajúcej spravodlivosti – temnoty – odplaty...

9

PRV

Le

PáNeH

LePeNé

k, ku, vzhľadom k, podľa, proti, na, o

označenie 3. pádu, predmetu, účelu (aby), smeru, cieľa, vzťahu, úmyslu, príslušnosti a tiež genitívu

tvár, pohľad, obličaj

povrch, hladina, popredie, predvoj, predná časť, vzhľad niečoho

pred

LXX:

PRIN

(čas. adv.) skôr

1. čas. spojka: skôr než

2. predložka s genitívom: pred (čas.)

PRÍDE

BVA

Kal.inf.konstr.

pritiahnuť, prísť, vtrhnúť, vchádzať, vojsť, vstúpiť, vtiahnuť

LXX:

ELTHEIN

DEŇ

JóM

deň, denný

VEĽKÝ

GáDóL

veľký, významný, starší, velikášsky, chvastavý, zámožný

LXX:

MEGAS

veľký

HROZNÝ

JRA

Nifal.part.masc.abs.

byť bázlivý, bojaci sa, nesmelý, hrozný

LXX:

EPIFANÉS

EPIFANEIA

skvelý, slávny

Sk 2:20, Joel 3:4

„objavenie, zjavenie“

t.t. o božstve, ktoré vystupuje zo skrytosti a osobne sa ukáže

epifánia v NZ o príchode Pána v tele a o Jeho druhom príchode

napr. 2S 7:23

PRV AKO PRÍDE:

 • Joel 3,4 „Slnko sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný“

DEŇ HOSPODINOV:

 • proroctvo o vyvrátení Babylona: Iz 13:6 „Kvíľte, lebo je blízko deň Hospodinov, príde ako pustošenie od Všemohúceho“; Iz 13:9: „Ajhľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov.“; v. 10 – slnko a mesiac
 • Joel 1:15 „Ach, čo to za deň! Veď blízko je deň Hospodinov! Príde ako skaza od Všemohúceho.“
 • Joel 2:1 „Zatrúbte na roh na Sione, na poplach kričte na mojom svätom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodinov.“
 • Joel 2:11 „Hospodin vydá hlas pred svojim vojskom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a mocný je ten, čo splní Jeho slovo, lebo veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť?
 • Joel 4:14 „Davy a davy sú v údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodinov v údolí rozhodnutia.“

ÚDOLIE

ePeK

dolina, hlbina, preliačina

ROZHODNUTIE

CHáRoQ

1. rozhodnutie

2. zmrzačenie

3. smyk, cep, srp

LXX:

HÉ DIKÉ

trest, trestajúca spravodlivosť

Sk 28:4

2Tes 1:9 – Pánov trest

Jud 7 – trest večného ohňa

 • Am 5:18 „Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň! Načo vám je deň Hospodinov. On temnotou je a nie svetlom.“ Ez 30:3; v. 20 „Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákotou bez jasu?“
 • Súd nad Edómom: Ob 1:15 „Lebo blízko je deň Hospodinov proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti spadne naspäť na hlavu.“
 • Sof 1:7 „Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov, lebo Hospodin pripravil obeť, posvätil svojich povolaných“
 • súd nad národmi: Sof 1:14 „Blízko je veľký deň Hospodinov, blízko a veľmi sa náhli. Čuj! Hospodinov deň je trpký a kričať v ňom bude hrdina.“

V OHNI Mal 3:19

 • 2M 3:2 – Hospodina sa zjavil Mojžišovi v plameni horiaceho kríka
 • 5M 4:11 – Chóreb v ohni 9:15
 • Súd nad Asýriou: Iz 30:27 – Hospodinov jazyk ako stravujúci oheň

HROZNÝ:

 • 5M 1:19 – veľká a strašná púšť 8:15
 • 5M 10:17 – Hospodin je veľký a hrozný
 • 5M 28:58 – slávne a hrozné meno Hospodina
 • Neh 4:8 – veľký a hrozný Pán 1:5, 9:32, Dan 9:4
 • Joel 3:4 – veľký a hrozný deň Hospodinov

DEŇ PÁNOV V NZ:

 • Sk 2:20 – citát z Joel 3:4
 • 1Tes 5:2 – príde ako zlodej v noci
 • 2Pt 3:10 – pominú nebesá s rachotom a živly, rozpálené ohňom sa rozplynú, zem i diela, ktoré sú na nej zhoria
 • Zj 6:17 – veľký deň hnevu sediaceho na tróne a Baránka

I. Je to služba v obrovskej naliehavosti kvôli BLÍZKOSTI Hospodinovho dňa.

II. Je to služba posledného varovania.

III. Je to služba Božích súdov – akejsi ukážky, predzvesti.

IV. Je to služba záchrany sŕdc a duší

  • prípravy na Božie súdy
  • vedenia v čase súdov
  • objasnenia toho, čo sa deje a čo sa má udiať

 • doba kvílenia Iz 13:6
  • pokánie, plač nad sebou
  • zúfalého zármutku, zdesenia zo straty – zničenia (zdrojov, istôt, mieru, bezpečia, poriadku...)

KVÍĽTE

JLL

Hif.imperf.masc.plur.

kvíliť, skučať

Iz 23:1.6.14; Jer 25:34; 48:20; 48:39; 51:8; Ez 30:2; Joel 1:11.13.; Sof 1:11; 11:2

LXX:

ALOLIDZEIN

hlasite nariekať

Jk 5:1-6

 • doba pustošenia, zničenia, skazy Joel 1:15
 • doba poplachu – trúbenia – varovania na Sione Joel 2:1
 • je do doba STRACHU A NEPOKOJA Joel 2:1

NECH SA TRASÚ

RGZ

Kal.imp.

chvieť sa, trnúť, rozčúliť sa, roztriasť sa, hnúť sa, byť nekľudný, byť znekľudnený

hitp. besniť

hi. besniť, rušiť kľud, popudzovať, pohybovať

LXX:

SYGCHEIN

uvádzať do zmätku, poburovať, miasť, desiť, uvádzať do úzkosti

Sk 19:32, 21:2

 • je to doba ÚDOLIA A ROZHODNUTIA – Boh rozhodol – rozsúdil – je to čas trestajúcej spravodlivosti Joel 4:14
 • je to doba: Abd 1:12-15
  • radosti z nešťastia druhých
  • radosť zo záhuby
  • doba ovládnutia druhých
  • doba krádeží – zmocňovania sa majetku
  • doba prenasledovania
  • doba zrady, špehovania

 • je to doba posvätnej bázne pred Bohom

TICHO!

HáS

Mlč! Ticho! Psst! Stíš sa!

Ab 2:20, Sof 1:7, Zach 2:17

LXX:

EULABEISTHAI

EULABEIA

mať (dostať) strach, báť sa, pociťovať posvätný ostych

Žid 11:7 – Noach bojac sa Boha vystavil koráb

ostych, bázeň Božia, úzkosť

Žid 5:7,12:28

BLÍZKO

KáRóB

Gr. EGGYS

blízko, blízky

 • 1M 45:10 – Jozef Jákobovi – budeš blízko mňa – budem ťa živiť
 • 2M 13:17 – Boh neviedol ľud cestou cez Filištínsko hoci bola blízko
 • 4M 24:17 – Bileám v proroctve: uvidím Ho, ale nie zblízka
 • 5M 22:2 – zatúlané zviera – ak nie je majiteľ nablízku – uchovaj u seba
 • 5M 30:14 – Božie slovo je blízko teba – v tvojich ústach a v tvojom srdci
 • Rut 2:20 – Boaz – blízky = príbuzný 3:12
 • 1Kr 21:2 – Nábotova vinica bola blízko pri Achábovo dome
 • Neh 13:4 – príbuzný
 • Ž 34:19 – Hospodin je blízky tým, čo sú skrúšeného srdca
 • Ž 85:10 – Blízko je spása tým, čo sa ho boja Iz 51:5
 • Ž 119:151 Hosp. je blízko
 • Ž 145:18 Hospodin je blízko tým, čo Ho vzývajú v pravde
 • Pr 27:10 je lepší blízky sused ako ďaleký brat
 • Iz 13:6 blízko je Hospodinov deň Ez 30:3; Joel 1:15; 2:1; 4:14; Abd 1:15, Sof 1:7.14
 • Iz 50:8 Boh je ten, čo mi priznáva právo
 • Iz 55:6 Hľadajte Hospodina dokiaľ je blízko!
 • Jer 12:2 blízky ústam, ďaleký citom
 • Jer 48:16 blízko je skaza Moábu
 • Ez 7:7 - blízko je deň zdesenia

IDE O BEZPROSTREDNÚ – FYZICKÚ – VZŤAHOVÚ – CITEĽNÚ BLÍZKOSŤ

VI. ELIÁŠ: obnovenie otcovstva VII. ELIÁŠ: obnovenie synovstva

6. Je to obnovenie OTCOVSTVA

6

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

10

 • ide o odovzdanie dedičstva
 • ide o obnovenie povolania k otcovstvu
 • jeho odmenou (vencom) nie sú len synovia, ale aj synovia synov. Otcovstvo plodí otcov (nie len synov). Synovia tu už nie sú bremenom, obmedzením, záťažou, vzbúrencami, ale ODMENOU – VÍŤAZSTVOM – POKLADOM.
 • ide o starostlivosť – záujem – zodpovednosť – dohľad – ochranu
 • ide o vyučovanie – svedectvo o Božom konaní – o zjavení Boha – prikázania – vedenie – radu – zdieľanie Božieho slova
 • ide o prorocké slovo – videnie – povzbudenie
 • ide o požehnanie – modlitbu
 • ide o prenos – odovzdanie – zväčšenie pomazania
 • ide o povstanie do prorockej služby – obnovenie úradu proroka – prorockých plášťov
 • ide o milosť, odpustenie, prijatie, lásku, dôveru, obnovenie synovstva – hodnoty...
 • ide o pripomenutie Pánovej výchovy - uvedenie do Božej vôle – jednania – Jeho spôsobov
 • ide o obnovenie duchovného otcovstva – zdieľanie Božej lásky, evanjelia, povolania, služb, vízie, pomazania, darov... vo vzťahu, v spolupráci

7. Je to obnovenie SYNOVSTVA

7

11

 • ide o ľnutie – túžbu – úctu ku dedičstvu
 • (doslova o identitu: viem, kto som a od koho som sa to naučil 2Tim 3:10) – iné nechcem a nenechám si to nikým zobrať
 • ide o hrdosť – chválu – vážnosť oproti otcom (Fil 1:26)
 • ide o oporu, istotu, bezpečie, starostlivosť, ochranu u otcov
 • ide o učeníctvo: učím sa, počúvam
 • ide o to stávať sa otcom Ž 45:17
 • spoznávam Boha – jeho srdce – slávu v otcovi
 • ide o prijatie dedičstva (a s tým spojenej zodpovednosti)
 • ide o rešpektovanie a poslušnosť (Pr 1:8, ...)
 • ide o prijatie proroctva (1Tim 4:14)
 • ide o prijatie požehnania
 • ide o prijatie pomazania – vo väčšej miere
 • ide o úctu a rešpekt ku prorokom
 • ide o prijatie – zažitie milosti, lásky, odpustenia, obnovy
 • ide o uvedenie do Božej vôle – výchovy, povolania
 • ide o duchovnú starostlivosť, vedenie, spoluprácu a spoločnú službu

PREKÁŽKY:

I. Súd nad krajinou: vzájomný zničujúci boj. Otcovia bez synov nie sú otcovia a synovia bez otcov nie sú synovia.

 • Ide o generačný boj – priepasť – často spôsobenú satanom, aby zastavil Božie dielo.
 • Ide o život pre seba – sebectvo – pýchu – žijem na úkor svojich synov, či otcov – nežijem pre nich.
 • Ide o Boží súd: otcovia aj synovia sú vydaní na zožratie podobne ako Jarobeám, Baša, Jezábel, Acháb...

II. Nevedomosť/neprijatie Božieho povolania

 • otcovia nevidia svoj veniec – víťazstvo – boj
 • synovia nevidia svoju ozdobu – hrdosť – chválu – zdroj

III. Ochabnutosť, bezútešnosť, skleslosť bráni otcom postarať sa o synov. Stále sa snažia utiecť – zachrániť sa – v panike – v strachu. Ani ich nenapadne obzrieť sa na synov. Aj toto je Božím súdom – navštívením – pohromou.

IV. Útok zlého (Žalobca bratov, Jezábel, Acháb, Babylon, bezbožnosť). Vo veci je

 • Božie požehnanie
 • Božia výchova, vplyv
 • Božie proroctvo – zjavenie
 • prenos – zväčšenie pomazania
 • Božia milosť – láska – odpustenie – obnovenie
 • otcovstvo a synovstvo
 • prorocké plášte

Diabol vždy pôjde proti tomuto všetkému! Preto je potrebné špeciálne pomazanie – apoštolský a prorocký plášť – duch a moc Eliáša. Len táto služba môže zlomiť moc toho zlého – oklamanie – jarma a okovy – filozofie a aj verejné – všeobecné – celospoločenské (cirkevné) poblúdenie...

Preto táto služba nesie Božie súdy, znamenia, moc.

V. ELIÁŠ: obnovenie sŕdc

5. Je to služba návratu, obrátenia, odplaty, obnovenia, nápravy, znovuzriadenia... SŔDC otcov a synov.

5

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

Ide o srdce konkrétneho človeka!

Š. EL_LeB

vziať si k srdcu

vstúpiť do seba

 • 1Kr 8:47; 2Kron 6:37
 • „a keby vstúpili do seba v zemi, do ktorej by boli zajatí a obrátili by sa a pokorne by prosili volajúc k Tebe...“

  L 1:17 – „obráti srdcia otcov na synov“

  EPISTREPSEIN

  obrátiť (priviesť na správnu cestu), obrátiť sa

  Sk 28:27

  Mt 13:15 „otupelo srdce tomuto ľudu..., aby nechápali srdcom a neobrátili sa...“

  SYNIENAI

  chápať, rozumieť, pochopiť, nahliadnuť

  1. obracia srdcia k zasľúbenej zemi
  2. obracia srdcia k Božím darom, povolaniam, vôli, srdcu...
  3. obracia (otvára) srdcia Božím milostivým súdom (alebo v čase Božích súdov)
  4. Vzorom je Boh – Otec a Ježiš – Syn:
 • ak má byť otec skutočným otcom – jeho srdce musí byť navrátené k Božiemu Otcovskému srdcu
 • ak má byť syn skutočným synom – jeho srdce musí byť navrátené k Ježišovmu srdcu Syna