Proces duchovného rastuKaždý jeden človek je jedinečným Božím stvorením. Diabol sa síce pokúsil úplne prevrátiť Božie stvoriteľské dielo hriechom a zmariť tak Boží zámer s človekom. Predsa však už súčasťou Božieho stvorenia bolo aj Jeho vykúpenie skrze Jeho Syna - Pána Ježiša Krista. Súčasťou tohoto vykúpenia je aj Božie povolanie (plán, zámer, cieľ s našim životom) a Jeho výchova. Je to vlastne proces, ktorý začal (aj so mnou a aj s tebou) pred stvorením sveta, ktorý prebieha počas nášho pozemského života, a ktorý bude pokračovať na večnosť. V tomto procese máme jedinečnú možnosť spoznávať Boha a vstupovať do hlbokej jednoty s Ním. V tomto procese je dokonale obnovovaný Boží počiatočný zámer s človekom.
V tomto predmete "Proces duchovného rastu" ide vlastne o to porozumieť ako duchovný rast prebieha; ako nás Boh vedie a vychováva v Jeho škole; ako úlohu v tom zohráva Božie povolanie - Jeho plán s nami; čo všetko a ako si Boh používa na to, aby sme mali možnosť rásť v každom ohľade v Krista...
Ak máme porozumieť Božiemu povolaniu, Božej výchove a Jeho vedeniu v našom živote, je strategické porozumieť že prechádzame jednotlivými etapami v duchovnom raste. Je to veľmi podobné tomu, ako aj vo fyzickom živote postupne rastieme a vyvíjame sa.
Žiaľ, často mám skúsenosť, že sa snažíme „priskoro dozrieť“, alebo nechceme nasledovať Pána, keď nás pozýva do ďalšej etapy (buď nie sme na to pripravení, alebo jednoducho ani nevieme, že je to Pán).
Tiež však mám skúsenosť, že keď o tomto vyučujem, tak sa naozaj „dvíha opona“ a ľudia sa „objavujú na scéne“ Božej výchovy a povolania. Verím, že aj tebe toto vyučovanie môže veľmi pomôcť zorientovať sa v tom všetkom, čím si prešiel, kde asi si, a prečo sa deje v tvojom živote to, čo sa ti deje...
Spomínam tu len prvé 4 etapy (zo siedmich, ktoré v knihe Veľpieseň vidíme), pretože verím, že tieto sú zatiaľ pre nás aktuálne.
Verím, že prorocká služba je aj o tomto: pomáha ľuďom nájsť sa na Pánovej ceste, zorientovať sa v priestore a čase... Prináša doslova teplo Božej ruky; ten pokoj v Božej dlani - v Jeho ochrane, výchove, vôli... A toto je nesmierne zobúdzajúce a budujúce. Často mám skúsenosť, že práve prorocké potvrdenie Božieho povolania v živote človeka a odhalenie toho, čím a prečo daný človek prešiel, ho doslova zdvihne zo zmätku. Akoby prorocká služba obnovovala pevnú pôdu pod nohami a dávala krídla viery.

Samozrejme, prorocká služba je len jedným z prostriedkov, ktorý si Pán na toto môže použiť a nie je nevyhnutná pre to, aby človek rozumel Božiemu povolaniu a výchove vo svojom živote. Nemusíme mať nevyhnutne na všetko čo robíme silné prorocké potvrdenie. Skôr naopak: Mali by sme dôverne a osobne poznávať Pánov hlas a Jeho srdce a nepočúvať cudzie hlasy. Nemali by sme očakávať a byť závislí na prorockom potvrdení a vedení. To ak budeme potrebovať, Pán nám to iste dá.
Tak vás pozývam k hlbšiemu spoznaniu cesty za Pánom a chodenia s Pánom aj prostredníctvom týchto vyučovaní:
na základe knihy Pieseň piesní


Boží šíp

Izaiáš 49:2