27. 4. 2011

Poď sa strategicky modliť za veci neba na zemi!

Poď sa strategicky modliť za veci neba na zemi!


Snímka035Tak máme za sebou – myslím – že jedno z nádherných modlitebných stretnutí:

Kedy: v nedeľu 15.5.2011   v čase 17:00-19:00

Moderovanie: Michal Kevický

Chvály: Erik Stupka

O čo ide: Chceme sa strategicky modliť za konferenciu so Sergiom a Kathleen Scataglini 21.-22.5.2011.

Urobili sme tento krát tri modlitebné pasáže:

1. Pokánie a zástupné vyznávanie. Dlhšie nosím bremeno za niečo, čo pracovne nazývam „cudzí oheň“.

Cudzí oheň

 

Leviticus 10:1  Áronovi synovia Nádáb a Abíhú vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvätný oheň, čo im Hospodin  neprikázal. 2  Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom.3  Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin: Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal.

 

Niečo, čo dávame Bohu, čím a prečo Mu slúžime, hoci On to od nás nechce, je Mu to ohavné a v konečnom dôsledku nás to od Neho oddeľuje.

Nádab

Abihú

meno

"dobrovoľne dal"

"on je môj otec"

popis

Ide o vlastnú vôľu, ambície a presvedčenia človeka. Dávame Bohu a robíme pre Neho to, čo si my myslíme, že je dobré a čo sa páči nám. V skutočnosti je to však často len snaha nahradiť týmto to, čo Boh od nás naozaj chce.

Ide o zdôraznenie Božej dobroty a Otcovskej lásky. Zameranie je na prosperitu, zasľúbenia, profitovanie z nasledovania Boha. Je to však na úkor celého zjavenia o Bohu, na úkor odovzdania sa Mu a nasledovania.

prejav

Navonok mnoho "dobrých" a obetavých akcií, projektov, programov. Je to však motivované vodcovstvom a reklamou a vlastnými ľudskými ambíciami.

Navonok príťažlivá atmosféra, nekonfliktné a na človeka zamerané vyučovanie, mnoho programov pre ľudí samotných. Silnou motiváciou sú potreby ľudí, ich prežívanie a očakávania.

dôsledky

všeobecná únava, strata motivácie, chvíľkové nadšenie, nejednota, vlažnosť...

kríza viery, sklamanie z Boha, absencia kríža a prinášania obete, absencia služby lásky...

Snímka043Bol to priestor pre osobné a zástupné pokánie. Vpredu sme nainštalovali dve väčšie sviece, ktoré symbolizovali cudzí oheň a niekoľko malých sviečok, ktoré symbolizovali Boží oheň v jeho deťoch. Prítomní mohli napísať konkrétne osobné či hriechy videné v cirkvi, ktoré im Duch Svätý zjavoval. tieto papieriky potom zahadzovať do pripravenej škatule. počas toho sme sa modlili osobne (kto potreboval osobné pokánie), v skupinkách, alebo nahlas  na mikrofón (ktorý bol každému k dispozícii)

2. Modlitby  za konkrétne potreby – tieto sme spravili v skupinkách po dvoch troch na týchto 8 stanovištiach v sále (ktoré sme vopred pripravili):

 • Scatagliniovci – manželstvo, rodinka, ich deti
 • ochrana pred útokmi zlého a jeho snahou ich zastaviť, či limitovať ich službu počas tohto ich turné v Európe a návštevy v Bratislave
 • posolstvo a skutky od Boha pre cirkev na Slovensku a v Bratislave skrze ich službu
 • Snímka029otvorené dvere pre Božie slovo v Bratislave, zlomenie odporu nepriateľa
 • zmena, prielom v osobných životoch aj v cirkvi
 • krst Duchom Svätým a ohňom pre jednotlivcov i zbory
 • vodcovia v cirkvi – očistenie od cudzieho ohňa a zakúsenie, prijatie Božieho ohňa
 • všetky praktické veci ohľadom organizácie konferencie, slúžiaci

3. Prorocké vyznania, proklamácie a modlitby

Táto tretia časť zafungovala spontánne. Vpredu bol mikrofón, a kto chcel prorokovať a proklamovať veci, ktoré mu Pán dal, mohol tak učiniť. Myslím, že najsilnejšie z tejto časti bolo Božie uistenie a povzbudenie ku jednote. K tomu nás v Bratislave povolal, to vložil do našich sŕdc, a to aj prirodzene porastie.


„Cesta k svätosti“ je téma argentínskeho prebudeneckého pastora Sergia Scatagliniho, ktorý nám bude slúžiť so svojou manželkou Kathleen 21.-22.5.2011 v Bratislave vo Veľkej sále Istropolisu. Verím, že ich služba v Bratislave môže byť Božou rečou a Jeho dotykom pre nás. Môže to byť „niečo z neba“ čo natrvalo zmení cirkev, mesto, národ... Ale môže to byť aj len ďalšia „tuctová“ kresťanská akcia. Závisí to od toho, ako sa k tomu postavíme už teraz a či sa za to budeme naliehavo modliť, ako nás k tomu vyzýva apoštol Pavel:

Rímskym 15:30  Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha: spolu so mnou zápaste o mňa pred Bohom v modlitbách, 31  aby som bol vytrhnutý (z rúk) neposlušných v Judsku a aby moja služba pre Jeruzalem bola príjemná svätým, 32  aby som tak s radosťou prišiel k vám, ak bude vôľa Božia, a odpočinul si s vami.

Efezským 6:18  V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých 19  aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia, 20  pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť.

Pavel vedel, že pre jeho službu sú modlitby strategické. Z jeho výziev je evidentné, že na to, aby naplnil Božiu vôľu vo svojej službe, je potrebné zviesť duchovný boj. Nech je rečník akokoľvek dobrý, ak chceme, aby slúžil v Pánovom pomazaní, aby diabol nemohol jeho službu prekaziť (1Tes 2,18), alebo narúšať, je potrebné, aby sa niekto modlil. Bez duchovného zápasu na modlitbách a nášho očakávania viery nezakúsime prielom, nech by nám prišiel slúžiť ktokoľvek.

Myslím, že túto skutočnosť tragicky podceňujeme. Spoliehame sa na slúžiacich zvučných mien, na naše organizačné schopnosti a na naše vlastné prostriedky. Vopred kalkulujeme, že na akciu so známym hosťom ľudia prídu, ale zároveň je nám vopred jasné, že na modlitebné stretnutie za takúto akciu ľudí nedostaneme (bojíme sa, že sála pre 1000 miest bude na túto akciu malá, ale na hore spomínané modlitebné zhromaždenie podporené všetkými organizujúcimi pastormi, prišlo asi 25 ľudí!!!). Čakáme, že niekto pomazaný nám prinesie pomazanie a prielom. Bez niekoho skrytého na kolenách zápasiaceho v agónii za ľudské duše sa to však nestane. Práve toto je možno tým najžalostnejším veršom Písma:

Ezechiel 22:30  Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Lenže ak sa má na zemi stať niečo „nebeské“, ak má prísť Božie kráľovstvo, ak naša krajina nemá byť zničená, ak nechceme prehrať boj o milióny ľudí...: Niekto sa musí modliť. Niekto to musí vybojovať. Niekto musí zaplatiť neviditeľnú cenu. Niekto musí pripraviť cestu. A tento boj je duchovný.

Verím, že ak vstúpime do takéhoto zápasu na modlitbách a v pôstoch, tak:

 • My sami zakúsime ako vzrastie naša viera a hlad. Budeme sa doslova nedočkavo tešiť, čo bude Boh robiť cez svojich služobníkov.
 • Zrejme týmto umožníme Bohu, aby k nám o našom meste hovoril a dal na naše srdce Jeho túžby. A zrazu sa už nebudeme modliť len za jednu konferenciu, ale za oveľa viac a väčších vecí.
 • Pripravíme naše vlastné srdce, aby sme vedeli prijať to, čo Boh chce hovoriť a robiť.
 • Pripravíme cestu Kráľovi Slávy do Bratislavy. V modlitbách sa naše oči uprú na Neho. Nebudeme sa lenivo a pasívne spoliehať na postavu známeho prebudeneckého kazateľa.
 • Takto pripravíme miesto pre jeho službu, atmosféru viery, hladu a očakávania. Vtedy služobník prináša omnoho viac ako si sám pripravil, lebo môže plynúť v pomazaní a nemusí zápasiť s mrazivou atmosférou nevery (ako napr. Pán Ježiš v Nazarete Mk 6,1-6).
 • Takto možno zneškodníme útoky zlého na Sergia a jeho rodinu a vytvoríme im niečo ako „duchovný koridor“.

Pozývam vás k takémuto duchovnému boju a zápasu v modlitbách za túto konferenciu, za naše mesto, ale aj za mňa a iných služobníkov v cirkvi. Myslím, že Boží Duch hľadá modlitebníkov v Bratislave mobilizuje strážcov na hradbách. A volá aj teba byť jedným z takýchto prorockých bojovníkov na kolenách.

Izaiáš 62:6  Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! 7  Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.

Je čas „vyliezť na hradby“ a dovoliť Bohu, aby na nás položil Jeho bremeno pre duchovný boj a modlitby. Samozrejme, najskôr potrebujeme zo seba striasť našu mentalitu „konzumentov a fajnšmekrov“, ktorí sa chcú len prihriať pri cudzom ohni. Pozorovať a jemne zakúsiť cudzí olej, cudzie pomazanie je iste zaujímavé, ale nič nám to neosoží. Je tu však možnosť, aby si „strážiac na hradbach“ uvidel a aj mocne zakúsil ten oheň, ktorý má Boh pre toto mesto. A ja ti toto pozvanie od Božieho trónu tlmočím. Tak poď na vec! Za Boží ľud a Baránka!

poster

DB0500Knihu „Oheň jeho svatosti“ od Sergia Scatagliniho si môžete objednať napr. TU

Rozhovor s ním urobený v roku 2004 nájdete TU

Jeho vyučovanie na tému „Cesta ke svatosti“ si môžete v textovom formáte stiahnuť TU

 

 

 

 

 

22Na našej web stránke: www.nahravky.kvm.sk sú už k dispozícii nahrávky z tejto konferencie. Je potrebné sa registrovať a uhradiť poplatok 8 EUR.

Pri zakúpení tohoto on-line prístupu zároveň získavate prístup k nahrávkam z konferencií KvM 2009 (Ulf Ekman, Ake Carlson, Pavel Hanes) a KvM 2010 (Carlos Jimenez, Roland Seow, Alexander Barkóci).