8. 6. 2011

IV. ELIÁŠ: otcovia a synovia

4. OTCOVIA – SYNOVIA

4

stiahnuť MP3  vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

NA SYNOV

AL_BNíM

na synov, so synmi, nad synmi

 • 1M 32:12 Jákob sa bojí, aby Ezav nezabil jeho synov a matky
 • 2M 20:5 Boh horliaci, ktorý trestá neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia 2M 34:7, 4M 14:18, 5M 5:9
 • 5M 24:16 Zákaz trestať otcov na synoch. 2Kr 14:6, 2Kron 25:4 – Júdsky kráľ AMACJA (Hospodin je mocný) dodržal toto prikázanie.
 • Ž 103:13 „Ako sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.“
 • Iz 13:18 SÚD NAD BABYLONOM - oko Médov sa nezľutuje nad synmi Babylona.
 • Oz 10:12-15 Súd nad domom Izraelov: zničené matky so synmi
 • 4M 36:7 – dedičstvo nemá prechádzať z kmeňa na kmeň, ale synovia sa majú pridŕžať – ľnúť k dedičstvu kmeňa svojich otcov
 • Ez 5:10 – súd nad Jeruzalemom: otcovia budú jesť synov a synovia otcov

AKaL

Kal.imperf.3os.masc.plur.

jesť, najesť, zjesť, zožrať, spotrebovať, stačiť, zhltnúť, žrať

1K14:11; 16:4; 21, 23-24; 2Kr 9:10.36; Jer 5:17

 • Pr 17:6 „Korunou starcov sú synovia synov a ozdobou synov sú ich otcovia“

ATaRáH

LXX:

STEFANOS

koruna, veniec

TiPeEVeT

ozdoba, pocta, vyznamenanie, pompa, honosná nádhera, nádhera

Ž 96:6

LXX:

KAUCHÉMA

chvála, predmet chvály – hrdosti, chválenie

Fil 1:26

 • Jer 47:3 „... otcovia sa neobzrú o svojich synov, lebo ich ruky ochabnú.“ 46:5.21

PNH

Hif.perf.3os.plur.

LXX:

EPISTREPSEIN

obrátiť, obrátiť sa chrbtom, ohliadnuť sa

RPáNíN

LXX:

EKLYSIS

bezútešnosť, skleslosť, ochabnutosť

ochabnutie, ochromenie, strata odvahy

 • Joz 4:21 – Otcovia majú synom vyložiť zmysel – históriu – Božie konanie
 • Ž 45:17 „Namiesto svojich otcov synov budeš mať...“
 • 1M 22:7-8 – zjavenie Boha – Jeho mena vo vzťahu Otec/syn
 • 1M 27:26-29 – požehnanie otca Žid 11:21
 • 2M 28:1-2 – prikázanie, vedenie, rada
 • 1M 48:18-19 – proroctvo otca
 • 1S 24:11.16.; 26:17.21.25 Saul/David
 • 2S 18:33 Dávid plače za Absolónom 19:4
 • 2Kr 2:12 – odovzdanie – prenos pomazania – zdvojnásobenie Eliáš/Elizeus
 • 2Kr 6:21 – izraelský kráľ nazýva proroka Elizea „otče“ a 13:14 – kráľ Joáš ho oplakáva ako otca
 • 1Kron 22:7, 22:11, 28:9 – Dávid/Šalamún - požehnanie, napomenutie, vedenie, odovzdanie
 • Pr 1:8 – poslušnosť – poslúchanie synov
 • Príslovia sú mnohé otcovské rady – napomenutia: 1:10.15.; 2:1; 3:1.11.21.; 4:10.20.; 5:1.20.; 6:1.3.20.; 7:1; 19:27; 23:15.19.26.; 24:13.21.; 27:11; 31:2.; Kaz 12:12
 • L 15 – podobenstvo o stratenom synovi do hĺbky odzrkadľuje vzťahy otec/syn
 • Žid 12:5 – povzbudenie, napomenutie otcov, aby nezabúdali na Pánovu výchovu
 • 1K 5:14-17 – duchovné otcovstvo; Filem 10; G 4:19; Fil 2:19-22

PREKÁŽKY:

I. Súd nad krajinou: vzájomný zničujúci boj. Otcovia bez synov nie sú otcovia a synovia bez otcov nie sú synovia.

 • Ide o generačný boj – priepasť – často spôsobenú satanom, aby zastavil Božie dielo.
 • Ide o život pre seba – sebectvo – pýchu – žijem na úkor svojich synov, či otcov – nežijem pre nich.
 • Ide o Boží súd: otcovia aj synovia sú vydaní na zožratie podobne ako Jarobeám, Baša, Jezábel, Acháb...

II. Nevedomosť/neprijatie Božieho povolania

 • otcovia nevidia svoj veniec – víťazstvo – boj
 • synovia nevidia svoju ozdobu – hrdosť – chválu – zdroj

III. Ochabnutosť, bezútešnosť, skleslosť bráni otcom postarať sa o synov. Stále sa snažia utiecť – zachrániť sa – v panike – v strachu. Ani ich nenapadne obzrieť sa na synov. Aj toto je Božím súdom – navštívením – pohromou.

IV. Útok zlého (Žalobca bratov, Jezábel, Acháb, Babylon, bezbožnosť). Vo veci je

 • Božie požehnanie
 • Božia výchova, vplyv
 • Božie proroctvo – zjavenie
 • prenos – zväčšenie pomazania
 • Božia milosť – láska – odpustenie – obnovenie
 • otcovstvo a synovstvo
 • prorocké plášte

Diabol vždy pôjde proti tomuto všetkému! Preto je potrebné špeciálne pomazanie – apoštolský a prorocký plášť – duch a moc Eliáša. Len táto služba môže zlomiť moc toho zlého – oklamanie – jarma a okovy – filozofie a aj verejné – všeobecné – celospoločenské (cirkevné) poblúdenie...

Preto táto služba nesie Božie súdy, znamenia, moc.

III. ELIÁŠ: služba obnovenia

3. Je to služba návratu, obrátenia, odplaty, obnovenia, nápravy, znovuzriadenia

3

stiahnuť MP3  vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

 • ide o návrat do zasľúbenej zeme – do Božieho vlastníctva – dedičstva – do Božej vôle, do Božieho plánu
 • ide o návrat vlastníctva – dŕžavy od Boha – jednotlivcom, ktorí to stratili, boli okradnutí, vydieraní, oklamaní, podvedení. To je jubilejný 7. rok. Jedná sa o vlastníctvo – zem od Boha (sloboda, povolanie, dary, vízie, služby, pôsobnosti, pomazania, tajomstvá Božie, kľúče od kráľovstva...)
 • jedná sa o obrátenie Božích súdov na neposlušných Bohu a Jeho slovu, odplatu za zlé, navrátenie nevinne vyliatej krvi na hlavu vinníkov
 • jedná sa o službu obnovenia a znovuzriadenie toho, čo nepriateľ zničil – ide o napravenie všetkého – tzn. uvedenie do Božieho poriadku – Jeho pôvodného plánu

ON OBRÁTI

ŠVB

Hif.perf.3os.masc.sing.

VHeŠíB

navrátiť sa, navracať sa, vracať sa, zaujať (miesto Ž 7:8), ustúpiť, hrnúť sa (Ž 73:10), odstúpiť, zvrtnúť sa, odvrátiť sa, odraziť, vyústiť (Ž 94:15), zmeniť (údel), opäť – znovu niečo urobiť

hif.: navrátiť, odvrátiť, obrátiť, odviesť, odvolať (Est 8:5.8.), donútiť, vrátiť, stiahnuť (ruku), dať späť, odplatiť, dať odplatu, priviesť späť, otáčať

Napr.

odkázať slovo

vziať si k srdcu

vrátiť silu k životu (Rut 4:15), chrániť

znovu vystavať, obnoviť mesto

dať správu, odpoveď

dať oddych

LXX:

APOKATHISTANAI

zriadiť, uviesť do riadneho stavu

NZ:

Mk 9:12 „Najprv príde Eliáš a napraví všetko..“ Mt 17:11

Sk 1:6 „či v tomto čase obnovíš kráľovstvo?“

Žid 13:19 „... aby som vám bol rýchlo prinavrátený.“

Sk 3:21 „...kým Boh nenapraví všetko...“

SZ:

1M 40:13 „o tri dni ťa faraón dosadí späť – navráti do tvojho úradu...“

Jób 8:5-6 „Ak budeš hľadať Boha... znovu zriadi príbytok tvojej spravodlivosti...“

Jób 22:28 „znovu zriadi príbytok tvojej spravodlivosti“

Jób 33:35 „...navráti sa ku dňom svojej mladosti...“

 • 1M 48:21 – Jákob – Izrael Jozefovi: „Ja, hľa, umieram, ale Boh bude s vami a navráti vás do krajiny vašich otcov.“
 • 2M 34:35 – Mojžiš si znovu kládol závoj na tvár, keď išiel hovoriť s Bohom.
 • 3M 5:23 – Ak sa niekto prehreší – niečo ukradne – nájde – ponechá si – vydrie niečo – falošne prisahá, nech vráti ulúpené – násilím povydierané – uložené – stratené a nájdené – falošne odprisahané (+ 1/5 k tomu + obeť) – ZADOSŤUČINENIE ZA VINU*
 • 3M 25:27 VÝKUP MAJETKOV V JUBILEJNÝ ROK v. 23 „Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja a vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa.“ „...tak sa znovu vráti k svojmu vlastníctvu“
 • 4M 5:7 *
 • 5M 28:60 „a obráti na teba všetky neduhy Egypta...“ v. 58: „Ak nebudeš bedlivo zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, napísané v tejto knihe, ak sa nebudeš báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha“
 • 2Sam 16:12 – Šimeí preklína kráľa Dávida: „Azda vzhliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie...“
 • 1Kr 2:32 „Nech Hospodin vráti jeho krv na jeho hlavu, lebo sa oboril na dvoch spravodlivých...“ Šalamún dáva príkaz Benájovi zabiť Jóaba za to, že bez vedomia Dávida zabil Abnéra a Amásu. v. 31: „... odstrániš odo mňa i od domu môjho otca nevinnú krv, ktorú prelial Jóab.“
 • 1Kr 2:44 „Ďalej povedal kráľ Šalamún Šimeímu: Ty vieš, čo všetko zlé podľa svojho vedomia si vykonal môjmu otcovi Dávidovi. Hospodin obrátil všetku svoju zlomyseľnosť na tvoju hlavu.“ Šalamún dal Benájovi príkaz zabiť Šimeího, lebo neposlúchol Šalamúnov súd neodchádzať z Jeruzalema.
 • 2Kr 3:4 Moábsky kráľ Méša dával poplatok izraelskému kráľovi
 • Pr 24:12 „Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje. Veď Ten, ktorý stráži tvoj život, Ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal.“
 • Pr 24:17-18 „Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel a aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho.“
 • Jer 42 – Jeremiáš varuje pred útekom do Egypta pred hrozbou babylonského kráľa (nástroja Božích súdov) – lebo aj on „bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu.“

II. ELIÁŠ: Božie súdy

2. Toto poslanie úzko súvisí s Božím súdom

2

stiahnuť MP3  vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

 • 2M 9:14 – Egypt
 • 2M 23:20 – Izraelci upozornení na to, že Boží posol je pre nich aj nenahraditeľne užitočný, ale aj nebezpečný
 • 2Kr 1:6 – Acháb a Eliáš – veľmi konkrétny príklad ako služba Eliáša niesla – vykonávala Božie súdy
 • Jer 16:16 – Boh pošle po rybárov Židov – aby sa vrátili do svojej krajiny – aj to je prípravou na Božie súdy
 • Jer 25:9, 43:10 – Nabúkadnecar bol Božím nástrojom Jeho súdov pre Izrael, aje aj iné národy
 • Jer 25:15.16.27. – Jeremiáš bol tiež týmto poslom Božích súdov – Jeho kalicha hnevu – Jeho meča
 • Joel 2:19 – Boh posiela obilie (chlieb), mušt (víno) a olej (Ducha Sv.) ako záchranu pred Jeho súdmi „potupou medzi pohanmi“.
 • Zrejme práve tieto tri veci sú najhlbším obsahom poslania – posolstva Eliášov.
 • Mal 3:1 – Ján Krstiteľ – tiež vyzýval ku pokániu – záchrane a príprave na B. súdy Mt 11:14, 17:11-12, Jk 5:17

Táto služba úzko súvisí s Božími súdmi:

 1. je posielaná Bohom ako záchrana, prevencia, varovanie pred Božími súdmi – ako ich odvrátenie
 2. je posielaná ako vykonanie Božích súdov nad nepriateľmi Božieho ľudu
 3. je posielaná ako obnovenie po Božích súdoch, ktoré sa pre neposlušnosť Božieho ľudu uskutočnili

I. ELIÁŠ: poslanie, pomazanie, posol

1. Eliáš je posol – kuriér – jednateľ: Ide o špeciálne pomazanie – moc – plášť – vystrojenie z neba pre konkrétne poslanie – povolanie.

1

stiahnuť MP3 vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

 

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

image

POSIELAM

ŠLCH

Kal.part.masc.sing.abs.

poslať, posielať, vyhostiť, zasielať, doručiť, pustiť, rozoslať, chopiť sa (srpu Joel 4:13), švihnúť (žezlom Ž 110:2) – mávnuť, používať (ústa Ž 50:19), vztiahnuť na niekoho, či po niečom (ruku, palicu), vztyčovať (prsty Iz 58:9)

 • 2M 9:14 pošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného.
 • 2M 23:20 Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. 21  Daj pozor na seba pred ním...

  MaLeáK

  posol, anjel, herold, jednateľ, kuriér

 • 2Kr 1:6 ... či nieto Boha v Izraeli, že posielaš dopytovať sa ekrónskeho boha Baalzebúba?! Eliáš – Achábovi
 • 2Kr 5:7 Acháb (Náman Sýrsky)
 • Pr 26,6 posielať odkaz
 • Jer 16:16 Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov - a tí ich vychytajú
 • Jer 25:9 Boh pošle po svojho sluhu Nebúkadnecara
 • Jer 25:15 Boh posiela Jeremiáša s kalichom hnevu ku národom
 • 16 a tiež aj meč (v. 27)
 • Jer 26:5 Boh posiela svojich prorokov... „Ak nebudete poslúchať na slová mojich sluhov...“
 • Jer 43:10 Boh posiela Nabúkadneceara
 • Joel 2:19 Ajhľa, ja posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým. A už vás nevydám a potupu medzi pohanmi.
 • Mal 3:1 Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde... Kto znesie deň Jeho príchodu?!
 • Mal 3:23 posielam vám proroka Eliáša

  PROROKA

  HaNNáBí

  prorok (1Kr 46x, Jer 92x, 306x)

  1 Kron 25:1: spevák

  Služba – poslanie – Eliáša.