14. 1. 2013

Aký T.V.A.R. máš ty?

Aký T.V.A.R. máš ty?

Tematická séria 4 kázní a pozvanie ku niekoľkotýždňovému zameraniu sa na hľadanie a prehodnocovanie toho, pre aký Boží zámer si tu, akú variáciu typu osobnosti a duchovného obdarovania máš, aký je tvoj životný príbeh a ako vnímaš Božie povolanie…

Aký T.V.A.R. máš Ty?

Boh Ťa stvoril a sformoval jedinečným a úžasným spôsobom tak, aby si mohol radostne pomáhať tomu, že Božie kráľovstvo bude “ako na nebi tak i na zemi” (Mat. 6,10). Máme rozdielne profesie či zamestnania, ale to isté povolanie: každý z nás má používať svoje obdarovanie, schopnosti, záľuby, osobnosť a skúsenosti pri nasledovaní Krista, posilňovaní jeho tela, cirkvi a raste Božieho kráľovstva tu na zemi. Keď používame naše schopnosti pre Božiu slávu a sme Bohu poslušní, lepšie Ho spoznávame a On koná svoje dielo prostredníctvom nás.

Veríme, že sme stvorení na Boží obraz. Tak ako neexistujú dve rovnaké snehové vločky, alebo dva rovnaké listy stromu, tak aj každému z nás Boh dal špecifický tvar. Aký tvar máš ty? Pozývame ťa k tomu objaviť, ako jedinečne si Bohom tvarovaný ty.

T. Prvé, čo určuje tvoj jedinečný tvar je tvoj Tvorca. On je tvojim kompasom a je to na tebe, či dovolíš aby On určil, ktorým smerom sa vyberieš. To kto a kým je pre teba tvoj Boh určuje tvoje rozhodnutia a hodnoty.

V. Tvoj tvar ďalej určuje jedinečná variácia typu osobnosti a duchovných darov. Práve toto je v tvojom batohu, s ktorým kráčaš. Je to tvojou výbavou, je to Kristus žijúci v tebe a pôsobiaci skrze teba.

A. Tvoj tvar veľmi určuje akadémia života. To je mapa celej trasy ktorú máš za sebou. Je to všetko to, čo ťa formovalo do dnešného dňa. Je strategické vedieť kým, čím a ako som formovaný.

R. No a v neposlednom rade je tvoj tvar aj o radosti v Božom povolaní. To je ako palica, o ktorú sa pri chôdzi opieraš. Prináša to do nášho života trvalú a hlbokú radosť keď to objavíme a robíme.

Povzbudzujeme ťa do tohto nádherného dobrodružstva objavovať a prehodnocovať to, pre aký Boží zámer si tu práve ty: Je čas riadiť sa kompasom, vedieť čo máš vo svojom batohu, poznať mapu tvojho života, no a samozrejme uchopiť palicu tvojho povolania.

Pre tento čas ti doporučujeme:

 • Osloviť niekoho blízkeho, komu môžeš dôverovať, aby  ťa osobne viedol v tomto procese tvojho hľadania.
 • Nájsť si zborovú skupinku, na ktorej by si sa o tomto všetkom mohol zdieľať s ďalšími ľuďmi.

Tvoj Tvorca

Kázeň ku tejto téme (13.1.2013, BJB Viera v Bratislave, Samo Lacho) si môžeš stiahnuť TU.

Ešte predtým, než sa zameriame na to, ako jedinečne sme stvorení a aké jedinečné dary, osobnosť, životnú púť a povolanie máme, je dôležité upriamiť našu pozornosť na Boha a na Jeho plány. Keď sme sa totiž rozhodli nasledovať Ježiša, rozhodli sme sa nadradiť Božie zámery s naším životom nad čokoľvek ostatné – dokonca nad svoje vlastné plány, predstavy a  pohodlie. To, že Božie zámery s naším životom sú u kresťanov nadradené nad čokoľvek iné, sa konkrétne prejavuje napr. takto:

1. Vieme, že nič v našom živote nie je zbytočné. Jeden z textov v Písme, ktorý prináša tento veľký obraz, je v Rimanom 8,28. V preklade Message znie takto: „Boh od počiatku vedel, čo robí. Hneď od začiatku sa rozhodol, že životy tých, ktorí ho milujú, bude formovať podobným spôsobom, ako formoval život svojho Syna. Jeho Syn je prvým v rade spomedzi ľudí, ktorí predstavujú obnovené ľudstvo. V ňom je nám predstavený originál a dokonalý prototyp nášho života. Potom, čo sa Boh rozhodol, aké majú byť jeho deti, pokračoval tým, že ich povolal po mene. A keď ich povolal po mene, vytvoril im prístup k sebe samému. A keď ich takto zabezpečil, zostal s nimi až do konca a slávne dokončuje to, čo začal.“

Keď sme sa rozhodli žiť s Bohom, to o čo ide v našom živote je, že Boh nás formuje do podoby svojho Syna – do podoby človeka, ktorý je naplno odovzdaný Jemu, človeka, ktorý je použiteľný v Jeho rukách na čokoľvek, čo si Boh praje. Je zaujímavé, že práve uprostred ťažkostí a prekážok rôzneho typu sa v tomto najviac posúvame dopredu, najviac sme premieňaní a naše vzťahy nadobúdajú hĺbku, akú predtým nemali.

2. Svoju nádej a postoj viery vkladáme v Boha. Preto vo všetkom, čím prechádzame hľadáme tento Boží zámer s nami. Uvedomujeme si, že sme v Božej škole, a že všetko spolu pôsobí na naše dobré. Ak to vieme, tak našim cieľom na prvom mieste nie je vyhnúť sa všetkým problémom a neistotám. Naša viera nie je v istotách na tejto zemi (napr. v hmatateľných veciach ako je vzdelanie, vzťahy, bohatstvo). Vkladáme sa do rúk nášho Boha Otca, ktorý na jednej strane vie o všetkom, čo potrebujeme a stará sa o nás; a na druhej strane s nami jedná ako so synmi, ktorých vychováva a formuje.

3. Modlíme sa ako tí, ktorí sú tu pre Boha. Je rozdiel medzi tým, keď si myslíme, že my sme tu pre Boha alebo Boh je tu pre nás. Ak si myslíme, že Boh je tu pre nás, tak máme svoje plány a pozývame do nich Boha. Ak my sme tu pre Boha, budeme sa omnoho viac modliť a naše modlitby budú mať úplne inú formu: od sústredenosti na nás sa viac budeme zameriavať k sústredenosti na Pána.

Ježiš je pre nás vzorom v tomto pri svojej modlitbe v Getsemanskej záhrade. Aj On sa potreboval modliť, lebo chcel svoju vôľu podriadiť tej Božej a predsa prežíval agóniu – bolo to zúfalo ťažké a bol v tom sám. Je možné, že práve ty si, alebo potrebuješ vojsť do takého zápasu, kedy hľadáš Božiu vôľu.

Tvoja variácia obdarovania a typu osobnosti

Kázeň ku tejto téme (20.1.2013, BJB Viera v Bratislave, Michal Kevický) si môžeš stiahnuť TU.

V deň Letníc bol Svätý Duch daný všetkým veriacim (Sk 2:3-4) a toho istého Ducha aj dnes dostáva každý človek, ktorý uverí v Ježiša Krista (Skutky 2:38; Rimanom 8:9). Zároveň dá Boh pri obrátení každému aspoň jeden duchovný dar (1 Korinťanom 12:7, 11; Efežanom 4:4-7). Tieto dary môžu byť (a často sú) úzko späté s talentami a schopnosťami, ktoré sme mali pred obrátením, nie však nevyhnutne. Prítomnosť duchovného daru v našom živote rozoznáme podľa týchto troch dobrých kontrolných znakov: (1) používanie danej schopnosti nám bude spôsobovať radosť, (2) v používaní tejto schopnosti budeme efektívni a (3) ostatní potvrdia, že Boh nás týmto spôsobom používa.

Neexistuje veriaci, ktorý by mal všetky duchovné dary, ani neexistuje duchovný dar, ktorý by dostal každý veriaci (1 Korinťanom 12:27-31). Rozdielne obdarovania v oblasti duchovných darov pôsobia tak, že veriaci sa navzájom dopĺňajú, aby naplnili Božie zámery prostredníctvom cirkvi (Rimanom 12:4-6, 1 Korinťanom 3:6-9, 12:4-7).

Určite je dôležité poznať svoje duchovné dary – ešte dôležitejšie však je, aby sme boli požehnaním pre druhých. Najvýznamnejším faktorom pri duchovných daroch je totiž láska (1 Korinťanom 12:31-13:13; Matúš 22:39-40) a práca Ducha Svätého, ktorý pôsobí v nás tak, že celý náš život sa stáva darom druhým ľuďom.

Aj keď duchovné obdarovanie je od Boha, pôsobí skrze nás – ľudí. Tento poklad máme v hlinených nádobách. Z tohto dôvodu je dobré vidieť naše obdarovanie v spojitosti s typom našej osobnosti. Takže rovnako ako poznať svoje obdarovanie je dôležité poznať aj sám seba. Naša osobnosť určuje špecifický spôsob našej služby ľuďom a uplatňovanie duchovných darov.

Doporučujeme ti:

 • Použiť materiál Jedinečný Ty, (pre stiahnutie klikni na názov) ktorý bol vytvorený práve ako pomôcka porozumieť svojmu obdarovaniu a tiež našej vnútornej motivácii. Vyplnením „dotazníka duchovných darov“ a dotazníka „Jedinečný Ty“ získaš: (1) Tvoj graf duchovných darov; (2) graf tvojho modelu prirodzeného správania sa; (3) pohľad na tvoju kombináciu osobnosti a hlavného duchovného daru.

Na tento materiál je copyright. Zaplatiť zaň (cca 15-20€) môžete jeho vlastníkovi cez jeho webové stránky TU. Originál materiálu je TU.

 • Osloviť niekoho blízkeho, komu môžeš dôverovať, aby  ťa osobne viedol v hlbšom porozumení výsledkov týchto dotazníkov. Zrejme odhalia niečo oveľa hlbšie a ak s tým budeš chcieť niečo prakticky urobiť, budeš potrebovať pomoc niekoho blízkeho.
 • Zdieľať tvoje výsledky aj na tvojej domácej skupinke a s ľuďmi, ktorí ťa bližšie poznajú a môžu ti pomôcť jednak s ich spätnou väzbou a jednak s pomocou vo výzvach, ktorým s tvojim typom osobnosti čelíš.
 • ďalšie vyučovanie na túto tému:

8

 

Tvoja akadémia života

Kázeň ku tejto téme (27.1.2013, BJB Viera v Bratislave, Tomáš Kriška) si môžeš stiahnuť TU.

Rozmýšľal si niekedy o Bohu ako o autorovi tvojho príbehu? Životný príbeh ti môže pomôcť jasnejšie a hlbšie pouvažovať nad otázkou: „Boh je autorom môjho životného príbehu. Ako ho teda doteraz napísal?" Tvoj životný príbeh ti taktiež pomôže pochopiť, že vo všetkom, čo sa v tvojom živote stalo, bol Boh prítomný.

Najľahšie viditeľné je Božie autorstvo vo formujúcich sa vzťahoch a skúsenostiach tvojho života. Tieto vzťahy a skúsenosti sú tie, ktoré Boh použil v tvojom živote ako nástroj nášho obrusovania a tvarovania.

Ešte pred tým než sme si boli vedomí Božej prítomnosti v našich životoch, Boh nám posielal ľudí a udalosti, ktoré nás mali k Nemu pritiahnuť. Našou tendenciou je myslieť si, že Boh sa stáva autorom nášho života až potom, ako sa staneme kresťanmi. Životný príbeh je však založený na princípe, že nič v našom živote sa neuskutoční bez jeho vplyvu. Biblia nám dokonca hovorí, že Boh napísal prvú kapitolu nášho príbehu v deň nášho počatia (Žalm 139).

Takže, Boh je autorom, ale zároveň nám dovoľuje nasmerovať náš život prostredníctvom rozhodnutí, ktoré robíme. Každý z nás je prirodzene zvádzaný žiť nezávisle od Boha. Pochopenie tohto boja, ktorý sa v našom vnútri odohráva, je zložité a predsa tak dôležité.

Pozývame ťa teraz odhaliť kým, čím a ako si bol ovplyvnený v tvojom živote. Zrejme ti to zaberie viacej času, premýšľania a modlitieb. Nenechaj sa tým však odradiť. Tvoje úsilie identifikovať Božie autorstvo v tvojom živote prinesie nádherné ovocie a pravdepodobne veľa uzdravenia a oslobodenia.

Doporučujeme ti:

 • Použiť materiál Životný príbeh, (pre stiahnutie klikni na názov)  ktorý ťa prakticky povedie krokmi (str.6-9) odhaľovania a vyhodnocovania tvojho životného príbehu.
 • Osloviť niekoho blízkeho, komu môžeš dôverovať, s prosbou, aby  si vypočul tvoj životný príbeh a tvoje pozorovania a pomohol ti v prípade potreby jednať s objavenými skutočnosťami.
 • Zdieľať tie hlavné pozorovania Božieho autorstva tvojho životného príbehu aj na tvojej domácej skupinke.

 

Tvoja radosť služby

Kázeň ku tejto téme (3.2.2013, BJB Viera v Bratislave, Michal Kevický) si môžeš stiahnuť TU.

Doteraz si skúmal, čo to znamená, že Boh ťa stvoril a je autorom tvojho životného príbehu. Tiež si zrejme objavoval to ako jedinečne ťa Boh obdaroval a aký špecifický je tvoj model prirodzeného správania sa, tvoj typ osobnosti...

Ďalšou skutočnosťou, ktorá určuje tvoj tvar je skutočnosť, že si tu pre konkrétne povolanie a skutky, ktoré pre teba Boh pripravil. Nie si tu sám pre seba. Výraznou potrebou každého človeka je byť tu pre niekoho, niekomu slúžiť, niečo hodnotné robiť, niečo užitočné dosiahnuť, bojovať za niečo, za čo sa oplatí bojovať, skrátka byť potrebný.

Boh ťa takto povoláva a vyjadruje aj tebe, že ťa potrebuje. Takto ťa povoláva do osobného vzťahu s Ním. Zároveň ti vyjadruje že ťa potrebuje v službe jeho milovaným. Jeho láska je vyliata v tvojom srdci a vytvára priam silnú túžbu vstúpiť do skutkov lásky a služby.

Niekto takto veľmi prirodzene slúži iným pohostinstvom; niekto povzbudením; niekto praktickou diakonskou službou; niekto podporou a dávaním; niekto zase príhovornou modlitbou. Niekto zase prežije veľmi silne povolanie ísť na misiu a slúžiť ľuďom v inej kultúre. Je mnoho rôznych služieb a mnoho Božích spôsobov, ako nás povoláva. Zväčša je to však spojené s našim srdcom, záujmom, záľubou, vášňou...

Keď hovoríme o tom, čo druhí milujú, čo robia s naozajstným zanietením, niekedy povieme, že “má naozaj srdce pre túto službu / vekovú skupinu”. Tak, ako má každý iné obdarovania, tak má každý aj iné záujmy a záľuby. Niektorí “majú srdce” pre futbal, iní pre poéziu, ďalší pre misiu, iní pre mladých a tak ďalej.

To, čo ti môže pomôcť objaviť tvoje povolanie sú napr. tieto otázky:

 • Ako a čím všetkým by si doplnil túto vetu: „Veľmi rád (robím): .........“
 • S akou vekovou skupinou alebo typom ľudí najradšej pracuješ?
 • Aká služba, problémy alebo prípadné potreby v cirkvi tebou najviac hýbu?
 • Je nejaká služba alebo poslanie, nad ktorou stále premýšľaš, ktorá ti neustále chodí po rozume?

Doporučujeme ti:

 • Použiť materiál Jedinečný ty, (pre stiahnutie klikni na názov)  kde na stranách 37-42 nájdeš prehľad príležitostí zapojiť sa do služby vzhľadom na tvoje obdarovanie, a na str. 49 je ďalší zoznam príležitostí pre službu. Ak “máte srdce” pre niektorú z nich, môžete si ju označiť a hľadať aj konkrétnu možnosť do niečoho takého sa zapojiť.

Na tento materiál je copyright. Zaplatiť zaň (cca 15-20€) môžete jeho vlastníkovi cez jeho webové stránky TU. Originál materiálu je TU.

 • Použiť zborový materiál Trh služieb, (pre stiahnutie klikni na názov) ktorý bol vytvorený práve za účelom zmapovania rozmanitých potrieb pre službu v našom zbore.