9. 9. 2010

Nebudem mať nedostatku.

Nebudem mať nedostatku. (Ž 23)

1

Sme Pánovými ovečkami a On je náš Pastier.

Žalmy 79:13  my sme Tvoj ľud; ovce Tvojej pastvy; budeme Ti naveky ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z rodu na rod.
Žalmy 95:7 Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky.
Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!
Žalmy 100:3 vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

2

Formulácia „ovce Jeho pastvy“ jasne naznačuje existenciu Božej pastvy, ktorú On pre nás má. Ide o „Boží dostatok“.

„JAHVE ROJ“ = „Hospodin je môj pastier“ je jedno zo zjavených Božích mien v Písme:

Genesis 48:15 I požehnal Jozefa a riekol: Boh, pred ktorým chodili otcovia moji Abrahám a Izák, Boh, ktorý bol mojím pastierom po celý môj život až podnes,

Genesis 49:24 jeho luk však ostáva pevný a obratné sú paže jeho rúk, zásahom Mocnára Jákobovho, pre meno Pastiera, Skaly Izraela,

Izaiáš 40:11 Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie.

Jeremiáš 31:10 Národy, čujte slovo Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Ezechiel 34:8 Akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba, a moje stádo nepásli -

Ezechiel 34:12 Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa.

Zachariáš 10:3 Proti pastierom vzplanul môj hnev a vodcov stáda potrestám; lebo Hospodin mocností navštívi svoje stádo, dom Júdov, a vystrojí ho ako svojho nádherného tátoša do boja.

Matúš 25:32 I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov,

Marek 6:34 Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému.

Ján 10:11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.

Židom 13:20 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša,

1 Peter 2:25 Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!

Zjavenie 7:17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.

Moje uvažovanie o téme „Božieho dostatku“:

 1. Naozaj nebudem mať v ničom nedostatku?
 2. Je moja predstava o „dostatku“ správna? Čo je vlastne dostatok?
 3. Čo ohrozuje „Boží dostatok“ v mojom živote? Je niečo, čo ma môže okradnúť o to, čo pre mňa má Boh?

3

Verím že Božie zaopatrenie sa týka úplne všetkých našich potireb, teda nie v prvom rade len tých materálnych. Boh sa stará:

● o materiálne potreby: jedlo, pitie, bývanie...

● duševné potreby: napr. potreba byť milovaný a milovať, byť užitočný, mať identitu...

● a samozrejme o duchovné potreby: sme duchovné bytosti stvorené Bohom na Jeho obraz, pre spoločenstvo s Ním. Túto potrebu neuspokojí nik, len On sám.

4

5

 

 

 

Aj keď sa Boh o nás dokonale stará,

predsa to vôbec nemusíme vidieť.

Exodus 16:18 Keď to potom merali ómerom, ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok, a ten, čo menej, nemal nedostatok; každý nazbieral, koľko zjedol.

Deuteronomium 2:7 lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa po žehnal pri každom diele tvojich rúk. Pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti; už štyridsať rokov je Hospodin s tebou, nemal si v ničom nedostatku.

Deuteronomium 8:9 do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedostatok, do krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vrchov ktorej budeš ťažiť meď.

Nehemiáš 9:21 Štyridsať rokov si ich opatroval na púšti; nemali nedostatok. Plášte sa im nezodrali, ani nohy im nenapuchli.

Exodus 16:2  Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. 3  Izraelci im povedali: Keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti! Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie.

Numeri 14:1  Vtedy celý zbor začal hlasno nariekať, ľud plakal tej noci. 2  Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý tábor im hovoril: Kiežby sme boli pomreli v Egypte alebo na tejto púšti; kiežby sme boli pomreli! 3  Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? 4  A jeden druhému hovorili: Ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta!

„Boží dostatok“ pre Izraelcov na púšti znamenal:

● dostatok – nikto nemal málo,

● Božie požehnanie požehnanie,

● Božia blízkosť

● Božie vedenie,

● nádherný cieľ – smer – zmysel,

zdravie, sila.

Je rozdiel medzi mojou predstavou o dostatku a skutočným „Božím dostatkom“.

Ten rozdiel je VIERA, a síce osobné a ontímne poznanie „Boha dostatku“.

Nie je to len intelektuálna viera! Aj Izraelci vedeli o Bohu, dokonca boli divákmi Jeho nadprirodzeného konania.

Ide o osobnú vieru – o vzťah s Bohom – poznanie Boha.

Pán najlepšie vie, čo je pre nás to najlepšie. Ide o to, či Ho poznáme ako svojho Pastiera.

6

Žalmy 23:1 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Žalmy 34:10 Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja. 11 Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom.

Dávid vedel o „Božom dostatku“, ktorý zahŕňal nie len požehnanie a starostlivosť, ale aj Božiu vôľu a plán s jeho životom a aj Božiu výchovu.

Nevedel o tom však len teoreticky (z čítania, počutia, bibl.škôl...). Dokonca ani nežil v dostatku tak aby vyznanie „nič mi nechýba“ bolo pravdivé. Jemu chýbalo veľa vecí.

Dávid nie len, že vedel o „Božom dostatku“, ale on poznal „Boha dostatku“.

Ide o taký druh viery, ktorá:

● sa bojí Boha, má bázeň, rešpekt, posvätnú úctivosť, vážnosť, uctievanie Boha

● hľadá Boha, túži po Ňom osobne, vzýva Ho, modlí sa. Je to osobná viera túžiaca, vyhľadávajúca osdobný vzťah, skúsenosť s Bohom.

● Má skutky. Je to akčná, konajúca, zápasiaca viera.

Nie je to vôbec viera obchodujúca s Bohom („niečo za niečo“) - naopak: je to viera poddávajúca sa Bohu, odovzdávajúca sa celá len a len Jemu a Jeho vôli. Akonáhle začneme používať vieru a Boha na napĺňanie svojich potrieb môže ísť o kresťanské čarodejníctvo.

A tiež to nie je viera, ktorá popiera realitu (úryvok z vtipu: „Čo urobí charizmatik, keď sa dostane do pekla? - Vierou prijme, že je v nebi a bude to vyznávať.“). Je to viera, ktorá čelí realite lebo pozná inú realitu, a síce realitu Boha.

Tiež nejde o napodobobanie viery niekoho iného. Ide o vlastnú, živú, osobnú vieru.

7

Marek 2:25  A On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali nedostatok a boli hladní? 26  Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť, jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu?

Aj Dávid (alebo apoštol Pavel) čelil krutej, ťažkej, dokonca až drastickej realite života na zemi. Ale poznal „Boha dostatku“ - Pastiera – v sosobnom vzťahu: žil osobným modlitebným životom, premodlieval sa skrze realitu sveta k realite Boha. Vyznanie „Pán je môj Pastier – nebudem mať nedostatku“ - vzniklo v modlitbe. Žalmy nepatria k dogamatickej, teologickej literatúre. Žalmy sú ovocím modlitebného života ľudí.

Výrok Smitha Wiggleswortha, ktorý je nazývaný „apoštolom viery“: Nepohne mnou to, čo vidím a čo cítim, ale to čomu verím.

Ustarostenosť je najväčší nepriateľ Božieho najlepšieho.

8

Matúš 6:31  Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? 32  Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. 33  Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.

Filipským 4:19  Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.

Ustarostenosť je tŕním, ktoré dusí našu vieru, Božie slovo – zasľúbenia v našom živote. O tomto tŕní hovorí Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi a štvorakej pôde:

Matúš 13:22  A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku.

 1. Starosti sveta, ustarostenosť o urgentné potreby pre život majú tendeciu úplne „presmerovať“ našu orientáciu na napĺňanie týchto potrieb. Potom často nevládzeme mať „bedrá opásané a sviece horiace“ (L 12,35), aby sme nasledovali Pána, slúžili mu, napĺňali veľké poverenie.
 2. Klam bohatstva, hriešne ubezpečenie, priľnutie k pohodliu, materiálnym istotám – to všetko má tendenciu oklamávať nás: myslíme si, že je všetko v poriadku, a pri tom to tak vôbec nemusí byť. Ani nevieme ako, a znovu nemáme „bedrá opásané a sviece horiace“ (L 12,35), lebo nie sme ochotní opustiť čokoľvek pre Ježiša, pre naplnenie a poslušnosť Jeho vôli – podobne ako bohatý mládenec (L 18,22-25)

Verím, že riešenie je nesiať do tohto tŕnia, ale preorať úhor:

Jeremiáš 4:3  Lebo takto vraví Hospodin mužom Júdu a Jeruzalema: Preorte si úhor a nesejte do tŕnia! 4  Obrežte sa Hospodinovi, odstráňte predkožku svojho srdca, mužovia Júdu a občania Jeruzalema, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre vaše zlé skutky.

„Preorať úhor“ znamená urobiť niečo so svojim srdcom, niečo radikálne, čo odstráni to tŕnie a všetky naše hriešne žiadosti. Znamená to roztrhnúť svoje srdce pred samotným Bohom a odovzdať sa mu nanovo úplne celí a pustiť zo svojich rúk veci, ktoré sme robili na vlastnú pesť, podľa vlastných predstáv a plánov.

Realitu neba môžeme zakúšať aj uprostred reality sveta.

9

Filipským 4:11  Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. 12 Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. 13  Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

2 Korintským 6:4  Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach,

Je to viera, ktorá nie len verí v Božie dokonalé zaopatrenie, ale ktorá pohŕda všetkým zaopatrením v porovnaní s Bohom samotným:

Dávid: Žalmy 27:4  Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.

Pavel: Filipským 3:8  A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,

Mojžiš: Exodus 33:13  Teraz však, ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi, prosím, poznať svoje cesty, nech Ťa poznám, aby som našiel priazeň v Tvojich očiach, a ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom. 14  On riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku. 15  Povedal Mu: Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Pán Ježiš: Ján 4:34  Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo. Ján 5:30  Ja nič nemôžem činiť sám od seba; súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho, kto ma poslal.

Nedostatok si však môžeme spôsobovať aj sami: lenivosťou, pasivitou, sebectvom, pýchou, netrpezlivosťou .

10

Príslovia 6:6  Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. 7  Hoci nemá kniežatá, ani dozorcu, ani panovníka, 8  chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. 9  Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? 10  Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať 11 tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

LENIVOSŤ či v materiálnej oblasti, duševnej alebo duchovnej. Boh vždy spolupracuje s nami. On nám dáva veci, ale je nanás, či ich prijmeme, či pôjdeme po ne. Podobne ako Izraelci na púšti muselu zavčasu ráno vstávať a zbierať mannu. Je na nás či nebudeme leniví urobiť nevyhnutné a ešte viac, aby sme „pozbierali Božiu mannu“.

Pr 11:24 Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok.

SEBECTVO, SKÚPOSŤ vedie tiež k nedostatku. „Štedrého darcu miluje Boh“ (2 Korintským 9:7). Štedrosť je skutok -prejav viery. Sebectvo je prejavom nevery.

Pr 12:9 Lepšie je byť neváženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedostatok chleba.

PÝCHA, CTIŽIADOSŤ vedie tiež k nedostatku, lebo „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“ (1 Peter 5:5) Ak hľadáme viac svoju slávu, obdiv u ľudí, kariéru, staráme sa príliš o svoj immage – nie je to o hľadaní Božieho kráľovstva na prvom mieste.

Pr 14:23 Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok.

PASIVITA – keď nepodnikneme nič konkrétne, nič dostačujúce, aby sme nasledovali Pána. Keď len čakáme, že Božie požehnanie automaticky príde. Napr. aj do vzťahu s Pánom potrebujeme veľa investovať, makať na ňom – niekedy drieť. Otázka nie je čo všetko potrebujeme urobiť a do akej miery máme drieť. Otazka je: „Ako veľmi stojím o vzťah s Pánom?“ . Podobne je to aj v iných oblastiach.

Jak 1:4 Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.

NETRPEZLIVOSŤ – keď nevydržíme čakať; keď nedoťiahneme veci až do konca; keď sa necháme odradiť...

Okrádaním Boha okrádame sami seba a aj ľudí okolo nás.

11

Malachiáš 3:8  Či smie podvádzať človek Boha, keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. 9  Zasiahnutí ste kliatbou, a predsa ma podvádzate - vy, celý národ! 10  Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň; vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! 11  Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme, a vinič vám nebude neplodný na poli - vraví Hospodin mocností. 12  Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hospodin mocností.

Bohu patrí úplne všetko, čo vlastníme. Desiatok je skutok viery a uctievania, ktorým vyjadrujeme svoju vieru a vďačnosť za Božie zaopatrenie.

Zasľúbenia spojené s prinesením desiatkov:

● bude poživeň v Božom dome – dostatok

● je to krok viery a uctievania – Boh nás doslova vyzýva robiť tento krok – je to krok do Jeho blízkosti – do spoznania toho, čo pre nás Boh má...

● okná nebies otvorené – tz. v Písme duchovné prebudenie

● nadbytok požehnania – nie len dostatok, ale nadbytok

● plodnosť – úspešnosť práce

● ochrana pred škodcami, nepriateľmi

● HLAS pre národy o Božom požehnaní

● obľúbená krajina, vyhľadávaná

Hrozí nám však aj falošný pocit dostatku!

12

Zjavenie 3:14  Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15  poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16  Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst. 17  Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý,

2 Timoteovi 4:3  Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, 4  odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

Laodicea bola bohaté mesto s vysokou životbnou úrovňou vďaka rozvinutému lekárskemu priemyslu a bankovníctvu. Zrejme to „nakvasilo“ aj kresťanov tam žijúcich. Samozrejme s tým bola spojená aj intelektuálna vyspelosť.

Dostatok v materiálnej a intelektuálnej oblasti, spojený s pýchou a duchovnou vlažnosťou sa môže stať oklamaním.

Možeme vyznávať, myslieť si, prežívať, že máme dostatok, a že nič viac nepotrebujeme, a predsa Boží pohľad na nás môže byť radikálne odlišný!

Prejavom takéhoto oklamania je duchovná vlažnosť....

Pri vyznaní: „Pán je môj Pastier, nič mi nechýba“ nejde o takýto falošný dojem dostatku.

K čomu som dospel pri tomto štúdiu „Božieho dostatku“ v Písme?

13

 1. Verím, že Pán je môj Pastier a chcem Ho  spoznávať stále viac.

Doslova: je nevyhnutné, aby som Ho osobne spoznával. Je to nutnosť: Židom 11:6  Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.

 1. Verím, že ma pasie a chcem to, čo On pre mňa má. Verím, že nebudem mať nedostatok v ničom, čo je pre mňa dobré.

Je dôležité urobiť rozhodnutie a v modlitbe ho vyjadrovať stále znovu: „Pane, chcem to, čo Ty pre mňa máš, lebo viem, že to je pre mňa to najlepšie.“

 1. Verím, že všetko čo mám, patrí Bohu a chcem to vyjadrovať uctievaním aj formou „desiatkov“.

Na túto tému môžeme mať rozne pohľady a názory. Môj pohľad a viera je však táto: Chcem Bohu prinášať celý desiatok do Jeho domu.

 1. Chcem bojovať s tým, čo ohrozuje „Boží dostatok“ v mojom živote.

Aj po tomto štúdiu si viac uvedomujem, že som lenivý, sebecký, pyšný, pasívny a netrpezlivý človek. Jednoducho s týmito vecami nemôžem nejednať.

Aplikácia:

 1. Ako si na tom v osobnom poznaní – zjavení – Pána, ako tvojho pastiera? Môžeš hovoriť o konkrétnych skúsenostiach s Jeho pasením?
 2. Môžeš ukázať tvoju vieru z tvojich konkrétnych skutkov (Jk 2,20-26)?
 3. Dávaš desiatky do Božieho domu tak ako nás k tomu Boh vyzval v Mal 3,10 (a toto ani Pán Ježiš nezrušil: Matúš 23:23; Lukáš 11:42 )? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
 4. Ako bojuješ s nepriateľmi „Božieho dostatku“ v tvojom živote: lenivosťou, sebectvom, pasivitou a nevytrvalosťou?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára