17. 1. 2011

Domy kresťanov

Domy kresťanov

Ako som znovu a znovu čítal nádherné udalosti v knihe Skutky apoštolov, zrazu som zistil, že všetky tie nádherné veci, ktoré ma nadchli, a ktoré by som tiež chcel prežiť, sa stali v domácnostiach prvých kresťanov, v ich domoch, rodinách a bytoch. Áno – veľa sa toho dialo na verejnosti, ale epicentrum prebudenia, samotné jadro ohniska bolo to, čo sa dialo v domoch. Poďme sa na to spolu pozrieť:

Ten dom, kde sedelimisko4

Skutky 2:2  A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli.

· Boli spolu na jednom mieste (Sk 2,1)

· Jednomyseľne zotrvávali na modlitbách (Sk 1,14)

· Očakávali vyliatie Ducha (Sk 1,4-5)

Po domoch

Skutky 2:46  A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca,

Skutky 5:42  A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista.

· Lámali chlieb – mali Večeru Pánovu

· Apoštolovia vyučovali aj po domoch

· Zvestovali evanjelium

Vyhľadaj v dome Júdovom

Skutky 9:11  A Pán zase jemu: Vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, menom Tarzenského, lebo hľa, modlí sa.

Skutky 9:17  Vtedy odišiel Ananiáš a vošiel do domu a položiac na neho ruky povedal: Saule, bratu, Pán ma poslal, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený Svätým Duchom.

· Saul býval v dome Júdovom

· Modlil sa

· Ananiáš mu slúžil prorockým slovom a modlitbou

Dom koželuha Šimona

Skutky 10:6  Ten pohostíni u nejakého Šimona, koželuha, ktorý má dom pri mori, ten ti povie, čo máš robiť.

Skutky 10:9  A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na postrešie domu pomodliť sa, okolo šiestej hodiny.

Skutky 10:17  A kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, tu hľa, mužovia, poslaní od Kornelia, dopýtajúc sa na dom Šimona zastáli pri bráne.

Skutky 10:32  Pošli tedy do Joppy a povolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter; býva v dome koželuha Šimona, pri mori, ktorý, keď prijde, rozpovie ti všetko.

Skutky 11:11  A hľa, v tú istú chvíľu traja mužovia sa dostanovili k domu, v ktorom som bol, poslaní ku mne z Cezáree.

Skutky 11:13  a rozprával nám, ako videl anjela vo svojom dome, ktorý sa postavil pred ním a povedal mu: Pošli do Joppy niekoľko mužov a zavolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter, 14  a ten ti bude hovoriť slová, ktorými budeš spasený ty aj celý tvoj dom.

· Peter býval u Šimona

· Modlil sa na streche domu, Pán mu dal videnie vo vytržení

Dom Kornéliov

Skutky 10:22  A oni povedali: Stotník Kornelius, muž, spravedlivý a bohabojný a ktorému dáva celý židovský národ dobré svedoctvo, dostal vo videní rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho domu a počul slová od teba.

Skutky 10:30  A Kornelius povedal: Pred štyrmi dňami som sa postil až do tejto hodiny a v deviatu hodinu som sa modlil vo svojom dome. A tu hľa, razom sa postavil predo mnou muž vo skvelom rúchu bielom

Skutky 11:12  A Duch mi povedal, aby som išiel s nimi a nič nepochyboval, a išli so mnou aj títo šiesti bratia, a tak sme vošli do domu muža,

· Kornélius povolal Petra do svojho domu, aby tam kázal

· Zavolal aj príbuzných a priateľov

· Duch Svätý zostúpil na všedtkých

Dom Márie, matky Jánovej

Skutky 12:12  A uvedomiac si vec prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý má prímeno Marek, kde boli mnohí shromaždení a modlili sa.

· Veriaci tu boli zhromaždení a modlili sa za Petra

Dom Lýdie

Skutky 16:15  A keď bola pokrstená i jej dom, prosila a hovorila: Ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás.

· Pozvala Pavla a jeho tím do svojho domu – doslova - prinútila

Žalárnikov dom

Skutky 16:31  A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Skutky 16:32  A hovorili mu slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome.

Skutky 16:34  A vyviedol ich hore do svojho domu a predložil im stôl a plesal s celým domom uveriac Bohu.

· Kázali tu evanjelium – nie len žalárnikovi – ale aj jeho žene, deťom a sluhom...

· Žalárnik ich pohostil

· Spolu sa radovali zo spasenia

Ďalšie domy v Korinte

Skutky 18:7  A odíduc odtiaľ prišiel do domu istého bohabojného muža, menom Títa Justa, ktorého dom splýval so synagógou. 8 A Krispus, predstavený synagógy, uveril Pánovi s celým svojím domom, i mnohí z Korinťanov počúvajúc verili a dávali sa pokrstiť.

· Boli to otvorené domácnosti pre Pavla – tvorili jeho zázemie, ochranu, pohostenie

Priscila a Akvila

Skutky 18:24  A nejaký Žid, menom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a mocný v písmach, prišiel do Efezu 25  Ten už bol vynaučovaný ceste Pánovej a, vrúci duchom, hovoril a učil správne o Pánu Ježišovi znajúc iba krst Jánov. 26 A ten započal prosto a smele hovoriť v synagóge. A keď ho počuli Priscilla a Akvila, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

· Priscila s Akvilom sú asi najznámejším príkladom nie len otvorenej domácnosti

· Ale aj cirkevným zborom v ich dome

· Prijali u sena Apola, vyučili ho dôkladnejšie nasledovaniu Krista

· Apolo sa potom stal veľkým požehnaním pre iných

Verejne i po domoch

Skutky 20:20  ako som nezadržal ničoho užitočného u seba, aby som vám toho nebol zvestoval a učil vás verejne i po domoch

· Toto bola aj Pavlova prax: vyučoval po domoch (nešlo len o zdvorilostné návštevy, bavenie sa o politike, cirkvi a spoločných záujmoch...)

V dome Filipa

Skutky 21:8  Potom na druhý deň sme vyšli, ktorí sme boli okolo Pavla, a prišli sme do Cezáree. A vošli sme do domu Filipa, evanjelistu, ktorý bol jedným z tých siedmich, a zostali sme u neho.

· Znovu tu našiel Pavel a jeho tím pohostenie,

· Ale aj prorockú službu Filipových dcér, Agaba...

V dome Mnazóna z Cypru

Skutky 21:15  A po tých dňoch sme sa pripravili a išli sme hore do Jeruzalema. 16 A išli s nami aj niektorí z učeníkov z Cezáree vedúc so sebou istého Mnázona Cyprianskeho, dávneho učeníka, u ktorého sme mali bývať.

· Aj v tejto domácnosti bol Pavel a jeho tím hosťami

· Je však zrejmé že išlo hlavne o zdielanie

V dome Jakuba

Skutky 21:17  A keď sme prišli do Jeruzalema, radi nás prijali bratia. 18 A na druhý deň vošiel Pavel s nami k Jakobovi, a prišli ta i všetci starší. 19 A keď ich pozdravil, rozprával všetko dopodrobna, čo učinil Bôh skrze jeho službu medzi pohanmi.

· V Jakubovom dome sa stretli starší Jeruzalemského zboru

· Hovorili tu o celej Pavlovej službe

Pavlov byt v Ríme

Skutky 28:30  A Pavel zostal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal, a prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu, 31 a kázal kráľovstvo Božie a učil o Pánu Ježišu Kristovi úplne smele a bez prekážky.

· Pavel sám prijímal každého, kto k nemu prišiel vo svojom nájomnom byte

· Kázal o Božom kráľovstve a vyučoval o Pánovi Ježišovi Kristovi

Čo sa dialo v domoch kresťanov?

1. Pohostenie, prijatie

2. Modlitby, očakávanie, chvály

3. Vyliatie Ducha – Božie pôsobenie

4. Večera Pánova – ďakovanie

5. Zvestovanie evanjelia – evanjelizácia

6. Vyučovanie a kázanie

7. Zdieľanie - svedectvá

8. Prorocká služba

Prečo práve po domoch?

1. Je to prirodzené prostredie pre spoločenstvo a vzťahy

2. Je neporovnateľne intímnejšie a osobnejšie – obmedzenie počtom

3. Umožňuje službu a vyučovanie konkrétnym, osobným a praktickým spôsobom

4. Zapája do služby všetkých

5. Je to ťažšie, zložitejšie, viac to stojí

6. Zasahuje to všetkých v dome – celú rodinu – všetky generácie – a zapája do aktívnej služby, účasti

7. Prirodzeným spôsobom zasahuje príbuzných

Miesto verejnej služby:

1. Verejná evanjelizácia – na verejnosti, v synagógach, verejných bohoslužbách

2. Odtiaľto sa často Pavlovi otvárali dvere do konkrétnych domácností

3. Verejné modlitby veriacich, kde všetci volajú k Bohu

4. V Efeze – v škole Tyranovej – Pavel vyučoval dva roky: bolo to niečo ako Biblická škola

Keď toto všetko vidím, nemôžem inak, ako otvoriť svoju domácnosť pre skupinku a návštevy. Verím, že práve tu má horieť ten svätý oheň. Práve tu sa s nami chce Pán stretnúť dramatickým spôsobom. Tu sa môžeme veľmi osobným spôsobom zdieľať a slúžiť si. Po domoch môžeme hľadať Pána.

Zároveň vidím, že ak sa to nebude diať po domoch, asi sa to nebude diať vôbec. Toto bolo ohnisko prebudenia v prvej cirkvi. A náš Pán sa nezmenil: použije toto ohnisko znovu.

Dovolíme mu to? Dáme Mu priestor? Vyhodíme všetko, čo nás od Neho oddeľuje a čo sa Mu nepáči z našich domov?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára