7. 9. 2010

Lót III.

Nebezpečenstvo rezignácie.

1M 19,18-30

Vypočuj si kázeň

clip_image002

Boh ťa tam nenechá!

Boh zatrasie otrasiteľnými vecami v tvojom živote.

Pán si pripraví svoju nevestu..

Zastaví Bileámov ženúcich sa za ziskom, Jonášov na úteku...

LEBO ŤA MILUJE

Nie je čas váhať!

Genesis 19:17  A stalo sa, keď ich vyviedli von, že riekol jeden z nich: Uteč pre svoju dušu! Neobzri sa ani nepostoj na celej tej rovine! Uteč ta na vrch, aby si nebol zahladený!

NIE JE ČAS VÁHAŤ. Je to čas radikálnych rozhodnutí v bázni, vo vedomí Božieho súdu, v pkání, vo vedomí Jeho povolania....

Matúš 16:26  Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu?

Matúš 16:25  Lebo kto by si chcel zachrániť život<a>, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho.

Matúš 5:29  Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.

Matúš 5:30  A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.

1 Korintským 3:10  ... 15  ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.

2 Korintským 6:14  Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? 15  A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16  A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17  Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18  a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

  1. UTEČ! Radikálne sa od toho oddeľ a nehľaď na dôsledky! Jasne urob zmeny, ktoré ťa oddelia od sveta a svetskosti v jeho povahe. Postav hranice.
  2. NEPOZERAJ SA NA TO! Nedívaj sa na to, čo ponúka tento svet! Nevenuj mu pozornosť! Nezaoberaj sa svetom. (často totiž sčitujeme straty... Spočítaj zisk!!!) Mysli na to, čo je v nebi a hľadaj to, čo je v nebi! Maj pred očami odmenu! Maj pre sebou Pána!
  3. NEZOSTÁVAJ V TOM! Nezastavuj sa v duchovnom raste, zápase, boji. Nedávaj si dovolenku. Nezaspi! Bdej!
  4. UTEČ NA VRCH! Bež do intímneho vzťahu Boha Otca! Staň sa Jeho dieťatkom, buď tu oddelená pre Neho! Utekaj k Nemu!

Uteč na vrch!

Genesis 19:17  ... Uteč ta na vrch...!

• koráb Noeho pristál na vrchu arart

• Abrahám vyzvaný obetovať syna na vrchu...

• Mojžišovi sa Boh zjavil pri vrchu Chóreb v horiacom kri

• Áron sa stretol s Mpojžišom pri vrchu Chóreb...

• 2M 17,10 boj Jozuu s amalekom – Mojžiš dvíhal ruky na vrchu..

• 2M 24,12 – Boh Mojžišovi... (5M 9,9...) Exodus 24:12  A Hospodin riekol Mojžišovi: Vyjdi ku mne hore na vrch a buď tam, a dám ti kamenné dosky a zákon a prikázanie, ktoré som napísal, učiť ich.

• po zničení prvých dosiek znovu pozvanie na vrch (5M 10,1)

• kliatba a požehnanie na vrchu Ébal a Garizim

• Joz 2,16 – vyzvedači po úteku z Jericha sa skrývali na pohorí tri dni...

• Józua postavil Hosp. oltár na vrchu Ébal

• premenenie Ježiša na vrchu

Nebezpečenstvo rezignácie.

Genesis 19:18  A Lot im povedal: Nie, prosím, môj pane. 19  Hľa, prosím, tvoj služobník našiel milosť v tvojich očiach, a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si učinil so mnou, že si zachoval moju dušu živú. Ale ja nebudem môcť utiecť na vrch. Aby ma tedy nepostihlo to zlé, a zomrel by som! 20  Hľa, prosím, toto mesto je blízko, kam by som mohol utiecť, a to je malé. Prosím tedy, dovoľ, aby som ta utiekol, lebo však je malé, a moja duša bude žiť. 21  A riekol mu: Hľa, vyslyšal som ťa i čo do tejto veci, aby som nepodvrátil mesta, o ktorom si hovoril. 22  Ponáhľaj sa, uteč ta, lebo nebudem môcť vykonať nič, dokiaľ ta nedojdeš. Preto nazvali meno toho mesta Coár <Malé>.

Isto iste sme Bohom milovaní. Môžeme si byť istí Jeho láskou, Jeho vernosťou voči nám. Aj keď máme pocit, že sme sa Mu spreneverili, že sme všetko pokazil a nezaslúžime si nič iné ako Jeho odsúdenie... On prichádza, aby nás vyslobodil a obnovil náš vzťah s Ním, naše chodenie v Jeho povolaní.

To že si Lót vybral pre svoju záchranu mestečko Coár a nechcel utekať na vrch – do hôr je tiež pre nás mementom – výstrahou. Presne v tomto istom pokušení totiž sme aj my. Radšej upadáme do bezvýznamnosti, malosti vo svojich očiach, do rezignácie, pocitov zlyhania, sebaľútosti... O tomto je toto mestečko. Cóár znamená „malosť, bezvýznamnosť...“. Boh nás chce vyzdvihnúť z tohto hriešne skazeného údolia. Chce aby sme sa povzniesli nad toto prízemné – svetské zmýšľanie. Chce nás priviesť na miesto bezpečia a oddelenosti, kde budeme všetko vidieť z nadhľadu Jeho uhlu pohľadu, Jeho múdrosti.

Žiaľ často robíme túto Lótovskú chybu: keď už konečne vidíme, že sme takmer všetko pokazili, a že o všetko prichádzame, že sme minuli Boží zámer pre svoj život, tak sa necháme zdolať depresiou a rezignujeme.

Boh nás však vyvádza preto, aby nás obnovil. Vedie a posiela nás na vysoké miesta, kde nás znova postaví na Skalu – na Krista ako uholný kameň nášho života. Boh nám dáva novú šancu. Stále má s nami plán.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára