7. 9. 2010

Prečo Ho nepočujem a necítim?

Seminár, Campfest 2010

Stiahnuť nahrávku MP3 

Toto jedna z najčastejších otázok a pastoračných problémov, s ktorými sa stretávam. aj preto pristupujem ku hľadaniu odpovedí na túto otázku s obrovským rešpektom. myslím, že nájsť odpoveď vôbec nemusí byť ľahké a riešenie tohto probléme zväčša nie je v nejakom krátkom a jasnom recepte. je toho mnoho, čo môže spôsobovať našu hluchotu, alebo Pánove odmlčanie sa.

Preto aj toto vyučovanie a body sú len chabým pokusom možno trochu posvietiť do tmy.

1

1. Prvým dôvodom je to, že často ľudia čakajú niečo nereálne, niečo, čo si sami predstavujú, že asi takto by to malo byť – toto by mali cítiť..., ale v skutočnosti je to o niečom inom.. Často ľudia čakajú, že stále budú doslova cítiť Pána a počuť Jeho hlas akusticky, alebo tak výrazne, ako On málokedy k človeku hovorí... V skutočnosti vnímame Pána vo svojom duchu (R 8,16), hlboko vo vnútri. V duši (pocitmi) vnímame Pána ojedinele, alebo výnimočne. Preto aj Pánov hlas ku nám je na 90% tichým jemným hlasom v našom vnútri. Skrátka my potrebujeme žiť vierou (Ab 2,4; R 1,17; Gal 3,11; Žid 10,38) a vo viere sa držať toho, čo Boží Duch pôsobí v našom duchu. Keď k nám Pán hovorí, často to nie je tak, že to 100% vieme a že už ani nepotrebujeme vieru, lebo veď On prehovoril.... Nie! Väčšinou potrebujeme vieru. Jeho hlas je jemný a tichý v našom duchu. A my sa potrebujeme naučiť poznávať Jeho hlas a vo viere ho nasledovať. Takže tu je často najväčší problém: čakáme niečo iné, ako Pán v nás pôsobí...

2

2. Druhým častým dôvodom je, že ľudia neodovzdajú svoj život Pánovi... Veria a vedia o Ňom, chcú byť požehnaní, chcú Mu slúžiť... Myslia si, že jednoducho keď veria, všetko je “ok”. Lenže Pán povedal, že ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva (J 3,1-7). Každý človek potrebuje nie len uveriť, ale aj v pokání odovzdať celý svoj život Pánovi a požiadať Ho, aby On prevzal vládu nad Jeho životom, aby On odpustil a očistil každý hriech. Pán takúto modlitbu vždy vypočuje (J 6,37) - veď On sám si nás k sebe priťahuje (J 6,44). Potrebujeme Pána učiniť naozaj svojim Pánom a vo viere sa Mu celí odovzdať a vyznať svoje hriechy a prosiť o očistenie skrze Baránkovu krv. Keď Pán odpustí, vtedy príde a  nastane taký hlboký pokoj v našom vnútri a istota, ubezpečenie, doslova presvedčenie, že Pán nás prijal. Naozaj v našom srdci nastane hlboká zmena. Často v tomto momente ľudia začnú vnímať Pána, veď vidia obrovskú zmenu vo svojom vnútri. Aj svet okolo nich je krajší, farby výraznejšie... Prečo? Lebo zakúsili Božiu milosť, pokoj a istotu, že On ich vzal do dlaní. Táto skúsenosť je nazývaná ako znovuzrodenie, spasenie, obrátenie, odovzdanie života Pánovi... Je však naozaj katastrofálne, že mnoho ľudí sa snaží ísť za Pánom, veria v Neho, chodia do cirkvi, spoliehajú sa, že keďže boli ako nemluvňatá pokrstení, že Mu patria.. Ale to nie je pravda, pokiaľ sa nenarodili znova a pokiaľ sami neodovzdali svoje životy vedome, vo viere Bohu.

3

3. Tretím dôvodom je že ľudia aj chcú odovzdať život Pánovi, ale nerobia skutočné, úprimné a hlboké pokánie zo svojich hriechov a nie sú ochotní hriech opustiť. Chcú aj Pána, ale aj svet. Ale nedá sa slúžiť dvom Pánom. Časté veci, ktoré ľudia nechcú vyznať a meniť: vzťah ku rodičom, ale aj iné vzťahové hriechy  (neúcta, zneváženie, lož, hnev, nenávisť, neodpustenie...); hriechy spojené s otvorením sa démonom (rôzne cudzie náboženstvá, kulty, meditácie, okultizmus, špiritizmus, čarodejníctvo...); hriechy spojené s morálnou nečistotou (sexuálna nečistota, mimomanželský sexuálny život, nevera, ale aj krádeže, či klamstvo...)

4

4. Častým dôvodom je tiež to, že ľudia nevedia prijať Božie odpustenie a milosť, ktorá je zaplatená krvou Pána Ježiša. Z jedného dôvodu: nevedia a nechcú odpustiť samým sebe a Božiu milosť si chcú nejako zaslúžiť, či odčiniť. Často sú to ľudia, ktorí mali nesmierne prísnu výchovu od rodičov, alebo ktorí zažili od rodičov (často od otca) odmietnutie, alebo ktorí sú stále obviňovaní pocitom viny a myšlienkami od nepriateľa, že spáchali neodpustiteľný hriech... Títo ľudia sú stále spochybňovaní ohľadom vzťahu Boha ku nim, pretože sami seba nevedia prijať a odpustiť si a prestať si vyčítať veci, alebo uvoľniť sa zo svojich komplexov a mindrákov a zranení...

5

5. Piatym dôvodom je zapletenie sa do hriechov, ktoré otvorili dvere démonom, ako je napr. satanizmus, mágia, čarodejníctvo, okultizmus.... Dnes je obrovská ponuka pre ľudí hľadajúcich nadprirodzené duchovné zážitky, schopnosti... Málokto však vie, že duchovný svet je desivo reálny. A zvlášť tieto démonicky zaťažené hriechy môžu spôsobovať v živote takéhoto človeka hluchotu a slepotu - necitlivosť voči Bohu a Jeho hlasu...

6

6. Ešte chcem spomenúť jeden dôvod pomerne častý, a síce, že nie sme ochotní vykročiť za Pánom. Deje sa to hlavne po čase prvej lásky, kedy nás Pán volá k nasledovaniu, k zrieknutiu sa vecí sveta zo svojho srdca, ku prijatiu Jeho povolania. toto je často doslova zápasom našej duše. ak nie sme ochotní zo svojich väzení vyjsť a vážne nasledovať Pána do slobody a do Jeho povolania, potom sa nám často stane, že zrazu hľadáme Pána a nevieme Ho nájsť. Viac o tomto si môžete vypočuť aj vo vyučovaní o jednotlivých etapách duchovného rastu (v predmetoch prorockej školy na tomto blogu)

7

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára