8. 6. 2011

II. ELIÁŠ: Božie súdy

2. Toto poslanie úzko súvisí s Božím súdom

2

stiahnuť MP3  vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

 • 2M 9:14 – Egypt
 • 2M 23:20 – Izraelci upozornení na to, že Boží posol je pre nich aj nenahraditeľne užitočný, ale aj nebezpečný
 • 2Kr 1:6 – Acháb a Eliáš – veľmi konkrétny príklad ako služba Eliáša niesla – vykonávala Božie súdy
 • Jer 16:16 – Boh pošle po rybárov Židov – aby sa vrátili do svojej krajiny – aj to je prípravou na Božie súdy
 • Jer 25:9, 43:10 – Nabúkadnecar bol Božím nástrojom Jeho súdov pre Izrael, aje aj iné národy
 • Jer 25:15.16.27. – Jeremiáš bol tiež týmto poslom Božích súdov – Jeho kalicha hnevu – Jeho meča
 • Joel 2:19 – Boh posiela obilie (chlieb), mušt (víno) a olej (Ducha Sv.) ako záchranu pred Jeho súdmi „potupou medzi pohanmi“.
 • Zrejme práve tieto tri veci sú najhlbším obsahom poslania – posolstva Eliášov.
 • Mal 3:1 – Ján Krstiteľ – tiež vyzýval ku pokániu – záchrane a príprave na B. súdy Mt 11:14, 17:11-12, Jk 5:17

Táto služba úzko súvisí s Božími súdmi:

 1. je posielaná Bohom ako záchrana, prevencia, varovanie pred Božími súdmi – ako ich odvrátenie
 2. je posielaná ako vykonanie Božích súdov nad nepriateľmi Božieho ľudu
 3. je posielaná ako obnovenie po Božích súdoch, ktoré sa pre neposlušnosť Božieho ľudu uskutočnili

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára