8. 6. 2011

IV. ELIÁŠ: otcovia a synovia

4. OTCOVIA – SYNOVIA

4

stiahnuť MP3  vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

NA SYNOV

AL_BNíM

na synov, so synmi, nad synmi

 • 1M 32:12 Jákob sa bojí, aby Ezav nezabil jeho synov a matky
 • 2M 20:5 Boh horliaci, ktorý trestá neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia 2M 34:7, 4M 14:18, 5M 5:9
 • 5M 24:16 Zákaz trestať otcov na synoch. 2Kr 14:6, 2Kron 25:4 – Júdsky kráľ AMACJA (Hospodin je mocný) dodržal toto prikázanie.
 • Ž 103:13 „Ako sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.“
 • Iz 13:18 SÚD NAD BABYLONOM - oko Médov sa nezľutuje nad synmi Babylona.
 • Oz 10:12-15 Súd nad domom Izraelov: zničené matky so synmi
 • 4M 36:7 – dedičstvo nemá prechádzať z kmeňa na kmeň, ale synovia sa majú pridŕžať – ľnúť k dedičstvu kmeňa svojich otcov
 • Ez 5:10 – súd nad Jeruzalemom: otcovia budú jesť synov a synovia otcov

AKaL

Kal.imperf.3os.masc.plur.

jesť, najesť, zjesť, zožrať, spotrebovať, stačiť, zhltnúť, žrať

1K14:11; 16:4; 21, 23-24; 2Kr 9:10.36; Jer 5:17

 • Pr 17:6 „Korunou starcov sú synovia synov a ozdobou synov sú ich otcovia“

ATaRáH

LXX:

STEFANOS

koruna, veniec

TiPeEVeT

ozdoba, pocta, vyznamenanie, pompa, honosná nádhera, nádhera

Ž 96:6

LXX:

KAUCHÉMA

chvála, predmet chvály – hrdosti, chválenie

Fil 1:26

 • Jer 47:3 „... otcovia sa neobzrú o svojich synov, lebo ich ruky ochabnú.“ 46:5.21

PNH

Hif.perf.3os.plur.

LXX:

EPISTREPSEIN

obrátiť, obrátiť sa chrbtom, ohliadnuť sa

RPáNíN

LXX:

EKLYSIS

bezútešnosť, skleslosť, ochabnutosť

ochabnutie, ochromenie, strata odvahy

 • Joz 4:21 – Otcovia majú synom vyložiť zmysel – históriu – Božie konanie
 • Ž 45:17 „Namiesto svojich otcov synov budeš mať...“
 • 1M 22:7-8 – zjavenie Boha – Jeho mena vo vzťahu Otec/syn
 • 1M 27:26-29 – požehnanie otca Žid 11:21
 • 2M 28:1-2 – prikázanie, vedenie, rada
 • 1M 48:18-19 – proroctvo otca
 • 1S 24:11.16.; 26:17.21.25 Saul/David
 • 2S 18:33 Dávid plače za Absolónom 19:4
 • 2Kr 2:12 – odovzdanie – prenos pomazania – zdvojnásobenie Eliáš/Elizeus
 • 2Kr 6:21 – izraelský kráľ nazýva proroka Elizea „otče“ a 13:14 – kráľ Joáš ho oplakáva ako otca
 • 1Kron 22:7, 22:11, 28:9 – Dávid/Šalamún - požehnanie, napomenutie, vedenie, odovzdanie
 • Pr 1:8 – poslušnosť – poslúchanie synov
 • Príslovia sú mnohé otcovské rady – napomenutia: 1:10.15.; 2:1; 3:1.11.21.; 4:10.20.; 5:1.20.; 6:1.3.20.; 7:1; 19:27; 23:15.19.26.; 24:13.21.; 27:11; 31:2.; Kaz 12:12
 • L 15 – podobenstvo o stratenom synovi do hĺbky odzrkadľuje vzťahy otec/syn
 • Žid 12:5 – povzbudenie, napomenutie otcov, aby nezabúdali na Pánovu výchovu
 • 1K 5:14-17 – duchovné otcovstvo; Filem 10; G 4:19; Fil 2:19-22

PREKÁŽKY:

I. Súd nad krajinou: vzájomný zničujúci boj. Otcovia bez synov nie sú otcovia a synovia bez otcov nie sú synovia.

 • Ide o generačný boj – priepasť – často spôsobenú satanom, aby zastavil Božie dielo.
 • Ide o život pre seba – sebectvo – pýchu – žijem na úkor svojich synov, či otcov – nežijem pre nich.
 • Ide o Boží súd: otcovia aj synovia sú vydaní na zožratie podobne ako Jarobeám, Baša, Jezábel, Acháb...

II. Nevedomosť/neprijatie Božieho povolania

 • otcovia nevidia svoj veniec – víťazstvo – boj
 • synovia nevidia svoju ozdobu – hrdosť – chválu – zdroj

III. Ochabnutosť, bezútešnosť, skleslosť bráni otcom postarať sa o synov. Stále sa snažia utiecť – zachrániť sa – v panike – v strachu. Ani ich nenapadne obzrieť sa na synov. Aj toto je Božím súdom – navštívením – pohromou.

IV. Útok zlého (Žalobca bratov, Jezábel, Acháb, Babylon, bezbožnosť). Vo veci je

 • Božie požehnanie
 • Božia výchova, vplyv
 • Božie proroctvo – zjavenie
 • prenos – zväčšenie pomazania
 • Božia milosť – láska – odpustenie – obnovenie
 • otcovstvo a synovstvo
 • prorocké plášte

Diabol vždy pôjde proti tomuto všetkému! Preto je potrebné špeciálne pomazanie – apoštolský a prorocký plášť – duch a moc Eliáša. Len táto služba môže zlomiť moc toho zlého – oklamanie – jarma a okovy – filozofie a aj verejné – všeobecné – celospoločenské (cirkevné) poblúdenie...

Preto táto služba nesie Božie súdy, znamenia, moc.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára