8. 6. 2011

III. ELIÁŠ: služba obnovenia

3. Je to služba návratu, obrátenia, odplaty, obnovenia, nápravy, znovuzriadenia

3

stiahnuť MP3  vyučovanie zo skupinkovej víkendovky v Žuhračke 2.-5.6.2011

stiahnuť MP3 vyučovanie z Prorockej víkendovky 002 na Ranči v Kráľovej Lehote 21-23.10.2011

Mal 3:23 Hľa posielam vám proroka Eliáša prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24  On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

 • ide o návrat do zasľúbenej zeme – do Božieho vlastníctva – dedičstva – do Božej vôle, do Božieho plánu
 • ide o návrat vlastníctva – dŕžavy od Boha – jednotlivcom, ktorí to stratili, boli okradnutí, vydieraní, oklamaní, podvedení. To je jubilejný 7. rok. Jedná sa o vlastníctvo – zem od Boha (sloboda, povolanie, dary, vízie, služby, pôsobnosti, pomazania, tajomstvá Božie, kľúče od kráľovstva...)
 • jedná sa o obrátenie Božích súdov na neposlušných Bohu a Jeho slovu, odplatu za zlé, navrátenie nevinne vyliatej krvi na hlavu vinníkov
 • jedná sa o službu obnovenia a znovuzriadenie toho, čo nepriateľ zničil – ide o napravenie všetkého – tzn. uvedenie do Božieho poriadku – Jeho pôvodného plánu

ON OBRÁTI

ŠVB

Hif.perf.3os.masc.sing.

VHeŠíB

navrátiť sa, navracať sa, vracať sa, zaujať (miesto Ž 7:8), ustúpiť, hrnúť sa (Ž 73:10), odstúpiť, zvrtnúť sa, odvrátiť sa, odraziť, vyústiť (Ž 94:15), zmeniť (údel), opäť – znovu niečo urobiť

hif.: navrátiť, odvrátiť, obrátiť, odviesť, odvolať (Est 8:5.8.), donútiť, vrátiť, stiahnuť (ruku), dať späť, odplatiť, dať odplatu, priviesť späť, otáčať

Napr.

odkázať slovo

vziať si k srdcu

vrátiť silu k životu (Rut 4:15), chrániť

znovu vystavať, obnoviť mesto

dať správu, odpoveď

dať oddych

LXX:

APOKATHISTANAI

zriadiť, uviesť do riadneho stavu

NZ:

Mk 9:12 „Najprv príde Eliáš a napraví všetko..“ Mt 17:11

Sk 1:6 „či v tomto čase obnovíš kráľovstvo?“

Žid 13:19 „... aby som vám bol rýchlo prinavrátený.“

Sk 3:21 „...kým Boh nenapraví všetko...“

SZ:

1M 40:13 „o tri dni ťa faraón dosadí späť – navráti do tvojho úradu...“

Jób 8:5-6 „Ak budeš hľadať Boha... znovu zriadi príbytok tvojej spravodlivosti...“

Jób 22:28 „znovu zriadi príbytok tvojej spravodlivosti“

Jób 33:35 „...navráti sa ku dňom svojej mladosti...“

 • 1M 48:21 – Jákob – Izrael Jozefovi: „Ja, hľa, umieram, ale Boh bude s vami a navráti vás do krajiny vašich otcov.“
 • 2M 34:35 – Mojžiš si znovu kládol závoj na tvár, keď išiel hovoriť s Bohom.
 • 3M 5:23 – Ak sa niekto prehreší – niečo ukradne – nájde – ponechá si – vydrie niečo – falošne prisahá, nech vráti ulúpené – násilím povydierané – uložené – stratené a nájdené – falošne odprisahané (+ 1/5 k tomu + obeť) – ZADOSŤUČINENIE ZA VINU*
 • 3M 25:27 VÝKUP MAJETKOV V JUBILEJNÝ ROK v. 23 „Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja a vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa.“ „...tak sa znovu vráti k svojmu vlastníctvu“
 • 4M 5:7 *
 • 5M 28:60 „a obráti na teba všetky neduhy Egypta...“ v. 58: „Ak nebudeš bedlivo zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, napísané v tejto knihe, ak sa nebudeš báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha“
 • 2Sam 16:12 – Šimeí preklína kráľa Dávida: „Azda vzhliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie...“
 • 1Kr 2:32 „Nech Hospodin vráti jeho krv na jeho hlavu, lebo sa oboril na dvoch spravodlivých...“ Šalamún dáva príkaz Benájovi zabiť Jóaba za to, že bez vedomia Dávida zabil Abnéra a Amásu. v. 31: „... odstrániš odo mňa i od domu môjho otca nevinnú krv, ktorú prelial Jóab.“
 • 1Kr 2:44 „Ďalej povedal kráľ Šalamún Šimeímu: Ty vieš, čo všetko zlé podľa svojho vedomia si vykonal môjmu otcovi Dávidovi. Hospodin obrátil všetku svoju zlomyseľnosť na tvoju hlavu.“ Šalamún dal Benájovi príkaz zabiť Šimeího, lebo neposlúchol Šalamúnov súd neodchádzať z Jeruzalema.
 • 2Kr 3:4 Moábsky kráľ Méša dával poplatok izraelskému kráľovi
 • Pr 24:12 „Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje. Veď Ten, ktorý stráži tvoj život, Ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal.“
 • Pr 24:17-18 „Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel a aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho.“
 • Jer 42 – Jeremiáš varuje pred útekom do Egypta pred hrozbou babylonského kráľa (nástroja Božích súdov) – lebo aj on „bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu.“

2 komentáre: